منصوره صامتی

کارشناس فرهنگی

منصوره صامتی

کارشناس فرهنگی

منصوره صامتی

رویای 1400 ساله ی مسلمانان جهان در حکومت اسلامی ایران به تحقق پیوسته و امروز این ظرفیت عظیم فرصتی تکرار نشدنی است. معتقدم که انسان به ضرورت ماهیت الهی و اندیشه ی خویش یک رسانه است وامروز در عصر رسانه ضروریست تا دغدغه های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مان را باهم شریک شویم، باشد که در مسیر زمان به جامعه ی مهدوی نزدیک شویم."زندگی بهتر حق مسلم ماست!"

و همچنان که رهسپار آینده ایم بیندیشیم که :

ما ازین قرن نخواهیم گذشت
ما ازین قرن نخواهیم گریخت
با قطاری که دگران ساخته اند
هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار دوران
و به قرن دگران
مگر انگیزه و عشق ،
مگر اندیشه و علم ،
مگر آیینه و صلح
و تقلا و تلاش
بخت از آن کسی خواهد بود که مناجات کند با کارش
و در اندیشه ی یک مساله خوابش ببرد
و کتابش را بگذارد زیر سرش و ببیند در خواب حل یک مساله را
باز با شادی در گیری یک مساله بیدار شود ...

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

21 شب گذشت 

.

.

.

ساعت 21 بار نواخت 

.

.

.

اینجا ایران  

.

.

.

و خدا بزرگتر از آن است که وصف شود .

تردید مکن ! 

نظرات  (۱۴۱)

سلام .خانم صامتی در مورد آن حادثه ای برای شما اتفاق افتاد با ماشین تصادف کردی بعد دکتر گفت احتیاج به عمل دارد بعد شما ورزش کردی وقتی دوباره دکتر رفتی دکتر گفت بهبودی شما مثل معجزه است باز الان حالتان خوب است این را می شود یک وبلاگ برای این گذاشت 
 ازطرف خدا به تو...
این متن رو خیلی دوس دارم.... میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت ؟؟؟!!! گفت
داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن و به احساس پاکت سیلی میزنن!!!!! نکنه ناراحت بشی!!!! من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم....... تا ببخشی !!!!! خنده گذاشتم ..... تا بخندی!!!!! اشک گذاشتم ...... تاگریه کنی !!!!! ومررررررگ گذاشتم .......تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره !!!!! پس خوب باش و خوبی کن .
تاوصف خداوند نگویی به بزرگیی او پی نبری هرچه بیشتر بگویی می فهمی خداوند بزرگتر از ان است که اورا وصف کنی .دوست داشتن دوستان خداوند کمتر از دوست داشتن خالق او نیست  مثل دوست داشتن پدرومادر واولیا خداوندتبارک و تعالی  دوستدار کسانی را که خداوند را دوست دارند تا خداوند شما را دوست بدارددع کن دوستان خداوند تا دعایتا مستجاب شود خداوند توفیق عمل به همه ما عطاکند......
او رادر قلب مومن جستجو کن قلب مومن جایگاه اوست
خداوند همواره بزرگ است ولی ما به خیال خام خود گاهی خودمان را بزرگتر از تقدیر او فرض می کنیم 
 • یک معـلـــم
 • درواقــع ،
  بــرنـامـه های سـیـاسـی ،فــرهــنـگـی وهـــنـری ،فـیـلـم های سـیـنـمـایـی ،مـجـمـوعـه ها وســـریــال هـای تـلویـزیـونـی ،گـفت وگـوهـای اقـتـصـادی 
  واجـتمـاعـی وحــتـی بــرنــامــه هـای بـه ظـاهــر خــانــوادگــی «شــبـــــــکـه هــای مــــاهـــــــــــواره ای» ، 
  عــمدتـــاً بــا "هــــدف هـــای" ذیــــل صـــورت مـــی گــــیـرد :

     1ــــــ "بـــدبـیــــن" کــــــردن  وایـجادعدم اعـتمـادجــــوانــان ومــــــردم ،
        نـسـبـت بـه اسـلام ونـظـام جـمــهـوری اسـلامـی ؛

     2ـــــ "قــطـع" یـا "ســسـت" کــــردن رابــــطـه وپــیـونـد مـــلّـــت بـا 
            رهـــــبــری انـقـلاب ونـظـام ؛

     3ـــــ ازبـیــن بــــردن اســـتحـکـام خــــانـواده ؛

     4ـــــ تــــــرویـــج فـــسـادوبـــی بــنـدوبـاری اخــلـاقــی ؛

     5ـــــ تــــــرویـــج جــــدایــی دیــن ازســیــاســــت ؛

     6ـــــ دور کـــــردن مــــردم ازارزش هـــــای دیــــنـی ومـــــذهـــــبـی ؛

     7ـــــ تغیـیـرذائــــقــــه ی جــــوانـان ومـــردم درانتـــخـاب 
            ســـــبک زنـــدگـــــی،(ازسبک ایرانی-اسلامی بـــــــه 
            سبک غــــربـی- وعمدتاً آمریکـایی ،اروپــایی) ؛

     8ـــــ نـــــفــی اســتــقــلال طــلـبـی وایـجــاد حــــس بــــی تــــفاوتــــی 
            درمـــردم ؛

     9ـــــ الـــــقـای حـــس نـاامــــیـدی ویـــأس وتـــــرســـــــیـم آیـــنـــده ای  
            تـــاریــــــک ومـــبــهـم ؛ونفــــی آرمــــان های ملـی وانـقـلابـی ،
            (به گفـته ی اندیشمندی،
             ملّـت بدون آرمـان ملّـتی مــــرده اســـت)؛

    10ــــ درهـــم شـکــسـتن و ازبیـن بـــردن یـا لـا اقـــل کـــاهــــش
             اعــتـمـاد به نـفـس جـــــوانـان ومـردم ؛

    11ــــ ســـرگـــرم کــردن وانــحــراف مـخـاطبـان به امـور حـاشـیـه ای 
           وکـم اهـمـیـت، ودرحقیقت، اصلـــی کـردن موضـوعـات فـرعـی
           و فـــرعـی کــردن موضـوعات اصـلی کـشـور ؛

    12ــــ تشــویـق مخــاطـبان بـه نـافــــرمـانـی مـــدنـی وشرکت در
            آشــوب ها واغــتشـاشـات درمـواقــع حــسـاس و
             بحــــرانـــی ؛

    13ــــ آمـــوزش جــنــگ شــهــری وروش های ایجـادشورش وبلـوا 
            ونحــوه ی مقـابـله با پلیـس ونیـروهای انتـظامـی وامنیـتی 
            (درمواقـع بحـــرانـــــی) ؛

    14ــــ تمرکز وتجمیـــــع تـمام بـرنـامـه ها درجـهت ســوق دادن 
            مـخـاطــب بـه سـوی" طـــــــرح بــــرانــــــدازی نــظــــــام" 
           (درمواقـع بحـرانی ) 
      . .

  . .

 • یک معـلـــم

 • اگـربه صورت "سطحی" و"سـاده انــگـارانــه"به موضــوع نــگاه کنــیم،شـــایدگـــمــان کـنیـم که هدف این شــبـکــــه هـا
  ،"اطـلاع رســانی "و"ســرگـرم" نــمـودن 
  فـارســی زبـانـان اسـت؛
  امــا اگـرکـمی دربـاره ی ایـن مـوضـوع فـکـرکـنـیم،مـتـوجــه می شـویـم کـه قـدرت های پـشـت پـرده ی این شـبـکــه ها،" اهــداف دیــگـری" در ســر دارند.
  درواقــع ،حمـایـت گسـترده از راه انـدازی این شـبـکــه ها،بـه دلـیـل "تأثـیری"کـه مــاهـواره و تـلویـزیـون در"بـرانـگـیـخـتـن" افــکـارعـمـومـی دارد،موردتوجه 
  «دشـمـنـان انـقـلاب اسـلامـی» اسـت ،
  تـاازایـن طـریـق بـتوانـنـد :هــجـمـه ی " جـنـگ روانــی "و"جـنـگ رسـانـه ای" خــود رابـرعلـیه جمـهـوری اسـلامــی ایـــران گـسـترش دهـنـد.
  اما ســؤال مهــم ایـن اسـت که :
  هـــدف از بــرنـامــه سـازی تـوسـط شـبـکـه هـای مـاهـواره ای فـارسـی زبــان ،چـیـسـت؟؟

  آیاآن هاواقعــاً دلشــان برای مــردم ایران سوخـته اسـت؟!

  آیـا آن ها ایـن قــدر "مـهربـان" (!) و "نــاز" (!)و "ملــوس"(!) و بـا مـحـبـت (!) شـده انـد 
  که پیش خودگـفـته اندبـیـایـیـدبرای مردم خـــــوب(!) ایـران برنـامـه های 
  مـاهـواره ای بســازیـم!؟؟ تــا مردم ایــران " حـــالــشــو "(!)بـبـرنـد؟؟!
  .
  .
  .
  به راســـتـی "هــــدف" واقـــــعــــی ازبــــرنـامـه ســـازی تــوســط شــبـکــه هـای مــاهـواره ای فــارســی زبـــان ، چـیـســــت ؟؟؟

  . .

 • یک معـلـــم
 • امادراین جای بحث می خواهم مقداری ودرحدوسع زمانی ،
  درباره ی :
  «شـــبــکـه هـای مـــاهــواره ای فــــارســی زبــان »،
  بگویم وبنویسم. .

                      ـــــ به نظر شما چراباوجودشـبکه های "فراوان" 
                           فارسی زبان، "تــعـداد" آن هادرحـــال 
                            "افزایش" است ؟؟

                      ـــــ آیا می دانیم که هزینه ی " اجاره ی "یک 
                          مـــــاهــواره در"فضا "، تهیــه و"تـــولــید" 
                          بــرنـامـه های آن ، 
                           "ارســـال" برروی شــبــکـه ، و . . .چه قــدر است ؟ ؟

                      ـــــ آیا تأمــین این "هزیــنـه های هنگفت ومیلیاردی" ،
                           بدون حمایـــت "قدرت" های اقتصــادی وسیاسـی 
                           دنیا امکان پذیراست ؟؟

                      ـــــ چــــرا این شـبکـه های مــاهــواره ای،
                           ازسوی 
                           « دشمنان ملت ایران » ،
                           یعنی : 
                          دولت ایـالات مـتـحده ی آمــریـکا واسرائیل و 
                          صهیونیست هاودولت انگلیس وفرانسه و
                          سلطنت طلبان و . . . " 

                          تأسیس " و " تأمیـن " و " حمایت " می شوند؟ ؟ ؟
                     

  سلام وخسته نباشین خانم صامتی چراسکوت کردین مگه فرزادحسنی وآزاده نامداری ممنوع چهره نیستن که قراره برنامه سال تحویل واجراکنن؟این آزاده حاضره به هرقیمتی شده بهش برنامه بدن به هرقیمتی که بهتره نگم
 • یک معـلـــم
 • امادراین جای بحث می خواهم مقداری ودرحدوسع زمانی ،
  درباره ی :
  «شـــبــکـه هـای مـــاهــواره ای فــــارســی زبــان »،
  بگویم وبنویسم. .

                      ـــــ به نظر شما چراباوجودشـبکه های "فراوان" 
                           فارسی زبان، "تــعـداد" آن هادرحـــال 
                            "افزایش" است ؟؟

                      ـــــ آیا می دانیم که هزینه ی " اجاره ی "یک 
                          مـــــاهــواره در"فضا "، تهیــه و"تـــولــید" 
                          بــرنـامـه های آن ، 
                           "ارســـال" برروی شــبــکـه ، و . . .چه قــدر است ؟ ؟

                      ـــــ آیا تأمــین این "هزیــنـه های هنگفت ومیلیاردی" ،
                           بدون حمایـــت "قدرت" های اقتصــادی وسیاسـی 
                           دنیا امکان پذیراست ؟؟

                      ـــــ چــــرا این شـبکـه های مــاهــواره ای،
                           ازسوی 
                           « دشمنان ملت ایران » ،
                           یعنی : 
                          دولت ایـالات مـتـحده ی آمــریـکا واسرائیل و 
                          صهیونیست هاودولت انگلیس وفرانسه و
                          سلطنت طلبان و . . . " 

                          تأسیس " و " تأمیـن " و " حمایت " می شوند؟ ؟ ؟
                     
                                                                                        . .
 • یک معـلـــم
 • الــبـته
  ترورشخصیت دربعضی موارد به شکل کلی "دین اسلام" یا"شخصیت کلی مسلمانان"راهدف قرارمی دهد. 
  برای نمونه دربرخی ازفــیـلم های سـینمایـی یاسریال های تلویزیونی وماهواره ای،شخصیت های" منفی" و "زشت کار" فیلــم ، یک یا چندنفرمســلمان هستند که چـهره ی خشــن ومنــفـوری از آن ها ترسیـم شده است.
  هم چنین دربرخی از "بازی های رایــانـه ای " کسی که مشغول بازی
  می شود،برای پیروزشدن بایدبه سمت فرد یا افـرادی که دارای ویژگی های دینی ومذهبی واسلامی هستند،تیراندازی کند (!) ؛
  وبرای کسب امتیاز،به سوی کسی که ایرانی است ،یا "الله اکبر"و "یا مهــدی" می گوید،شلـــیک نماید! !
  چنان که روزی یکی ازشاگردانم ازبنده اجــازه گرفت وسؤال کرد که :
  "اجـــازه ،مـا یک بازی داریم ،که بایددرلباس ارتش آمریکا،بـه ایرانی ها شلیک کرده وآنها را بکشیم .آیا بازی کردن بااین بازی رایانه ای حــرام اسـت ؟؟»
  وبنده هم اهداف طراحان این نوع بازی های رایانه ای (که به سرعت درتمام کشور پخش ومنتشر شده است)را برایش بیان کردم.

  به طورخلاصه ،
  اهداف طراحان این نوع بازی های رایانه ای (چه درداخل کشور وچه درسطح منطقه ی خاورمیانه وکشورهای همسایه و...)
  عبارت است از :
                       1ــــ تـــــــرورشــخصیت مســـلمانـان ،

                       2ــــ ایــجاد بدبینی وشک وتـــردیددرمخاطبـان
                            نسبت به فـرهنگ و هویـت دیـنی وملـی 
                            خـود ،

                       3ــــ دشـــمـــن ســـازی فــــرضــــی ،

                        4ــــ القـــای وجـودخطر ازطرف دشمن فــرضــی ،

                        5ــــ ارائه ی راهــکار (!)برای مقابله با خطری 
                             که ازطرف این دشمن فرضی ،ایــجادشده است.
   
  . .
 • یک معـلـــم
 • الــبـته . .
  ترورشخصیت دربعضی موارد به شکل کلی "دین اسلام" یا
  "شخصیت کلی مسلمانان"راهدف قرارمی دهد. 
  برای نمونه دربرخی ازفــیـلم های سـینمایـی یاسریال های تلویزیونی وماهواره ای،شخصیت های" منفی" و "زشت کار" فیلــم ، یک یا چندنفرمســلمان هستند که چـهره ی خشــن ومنــفـوری از آن ها ترسیـم شده است.
  هم چنین دربرخی از "بازی های رایــانـه ای " کسی که مشغول بازی
  می شود،
  برای پیروزشدن بایدبه سمت فرد یا افـرادی که دارای ویژگی های دینی ومذهبی واسلامی هستند،تیراندازی کند (!) ؛
  وبرای کسب امتیاز،به سوی کسی که ایرانی است ،یا "الله اکبر"و "یا مهــدی" می گوید،شلـــیک نماید! !
  چنان که روزی یکی ازشاگردانم ازبنده اجــازه گرفت وسؤال کرد که :
  "اجـــازه ،مـا یک بازی داریم ،که بایددرلباس ارتش آمریکا،بـه ایرانی ها شلیک کرده وآنها را بکشیم .
  آیا بازی کردن بااین بازی رایانه ای حــرام اسـت ؟؟»
  وبنده هم اهداف طراحان این نوع بازی های رایانه ای (که به سرعت درتمام کشور پخش ومنتشر شده است)را برایش بیان کردم.

  به طورخلاصه ،
  اهداف طراحان این نوع بازی های رایانه ای (چه درداخل کشور وچه درسطح منطقه ی خاورمیانه وکشورهای همسایه و...)
  عبارت است از :

                                      1ــــ تـــــــرورشــخصیت "مســـلمانـان" ،

                                      2ــــ ایــجاد بدبینی وشک وتـــردیددرمخاطبـان                                           نسبت به فرهنگ و هویـت دیـنی وملـی                                             خود ،

                                      3ــــ دشـــمـــن ســـازی فــــرضــــی ،

                                      4ــــ القـــای وجـودخطر ازطرف دشمن                                                     فــرضــی ،
                                      5ــــ ارائه ی راهــکار (!)برای مقابله با خطری                                             که ازطرف این دشمن فرضی ،                                                        ایــجادشده است.
   
  . .

 • یک معـلـــم
 • ترور شــخــصـیـت کدام است ؟؟

  یکی ازشـیـو ه های جنگ روانی ، تـــرور" شــخـصـیـت " است که همیـشـه مورد توجـه گروه هاوکشورها بوده ودرطـــول تــاریـخ بارها وبارها از آن اسـتفـاده شــده اسـت.
  برای مثال؛
  دشمنان رسول اکرم- صلی الله علیه وآله – درصدراسلام بااستفاده ازاین شیوه سعی درآسیب رساندن به" شخصیت " معنــوی وتأثــیـرگذارآن حضـرت داشـتند.مشرکان،وقتی ازراه مذاکــره وبحـث وگفـت وگـو ،
  تطمـیـع با وعـده های مالی واعطای برترین مقام ها و
  تملیک زیباترین دخـــتــران وزنــــان مــــکـه وحــجـــاز ،
  نتوانسـتند مـــانع دعوت پیــامـبربه یـکـتـا پـرسـتی شونــد،
  "شخصیت" پیامبــر راهــــدف قــرار دادنـدوهمـان طـورکه درآیات "صریــح" قــرآن به آن اشــاره شده،آن  حضرت را درمجالس ومحافل گوناگون ،
  "کـــــذاب" ودروغ گو ،
   "شــاعــر" ،  (چیزی که امروزه دربین عامه به آن اصطلاحاً "شر و ور"
  می گویندومنظورازشعر وشاعری به معنایی که امروزه ماازآن به عنوان سخنان موزون وحکیمانه یادمی کنیم ، نیست. )
  "مجــنـون" ودیوانه ،
  "ســاحـر" وجادوگـر ،
  و . . .
  معرفی می کردندتامانــع از آن شونــدکه مــردم سخنان ودعوت ایشان رابپذیرند.
  تاجایی که درهنگام موسـم حج ،به زائران کعبه ،پنبه (!)هایی می دادند تادرگوش خودبگذارند.که مبادا "جادوی مــحــمـــد" (!) آن ها را دربرگرفته و مفتــونشان نماید(!) 
  درزمان مانیز ،به ویژه ازبرهه ی پیروزی انقلاب اسلامـی تاکنون،چهره های برجسته ی نظام اسلامی ایران ،مانند:
   امــام خـمـینـی- رحمة الله علیه – ورهبر معظم انقلاب
  حضرت آیت الله خــامـنـه ای ،
  و درسطوح گوناگون ،
  برجستگان حوزه ودانشگاه ویافعالان  فرهنگی ،سیاسی ،مذهبی و حتی رسانه ای ،
  - خلاصه هرکس که دراین کشور ونظام اسلامی نقش مهم ومؤثـری دارد- مانند:
   آیت الله مـصــبـاح یـزدی ،آیت الله جــنـتـی ،سردارفیروزآبادی ،
  آیت الله جوادی آملی،مـراجـع محترم تقلیـد،و . . .
  ازسوی دشمنان مـوردهدف قرارگرفتند
  و دشمنان با استفاده ی از ابزار "شایعه"، "تحــریف واقعیت"،و
  نسبت دادن صـفـات ناروا،
  سعی کردند وهنوزهم سعــی
   می کنندتاشخصیت تأثــیرگذار آن ها راتــخــریــب نمایند.

  . .

  ترورشخص چیست؟؟
  درترورشخص افرادمـــوجّــه وتوانمند وارزشمند یک کشور که نقش مؤثـــری درآگــاهی مـردم وپیشرفت جامعه دارند،مـورد تهاجم جسمی و
  حــــــذف فـــیزیکــی قرار می گیرند.

  برای مثال :
  درکشور مــا ترورافراداندیشمندوبرجسته ای هم چون "شهــــید مطهری"، "شهــــیددکتر بهشـتی"،"شهــــیدرجــایی"،"شهـــــیددکترباهـنر"،
  "شهـــــیددکتر مفتــح"،"شهـــــیدسپهبدصـــیادشـــیرازی" و . . .
  که همــگی دراثــراین عـمل ناجوانمردانه به شهادت رسیدند؛نمونه ای ازترور شــخــص وحذف فــیزیـکـی است.
  ترور «حجة الاسلام والمسلمین سیدعلـــی خـــامــنـه ای»درتاریخ 6تیر1360درمسجد ابوذرتهــران،
  که طی آن "دست راست" و"پـهـلــوی" ایشان به شدت آسیب دید،
  یکی دیگرازترور هایی است که دراولین سال های پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد.
  هم چنین درسال های اخـــــیر،ترور وحذف فیزیکی استـادان دانشگاه ودانشـمنـدان هسـته ای کشور،هم چون
   "شهیـدعـلی محـمدی"،"شهـدشهـریاری"،
  "شهیـدرضایی نژاد"،"شهـید احمــدی روشــن"، و
  "جانباز دکتر عباسی"
  که درپیشرفت وآبــادانی میـهــن عزیزمـــان دررشته های علمی وفناوری هسته ای نقش مؤثــری داشته ودارند _ وهمه آن ترورها توســط عنــاصر  خودفروخته و وابسته ومرتبط با بیگانگان (بخصوص آمریکاوصهیونیست ها)
  به منظور عقب راندن ایـــران درمسـئله ی فناوری هسته ای و
  دراصل متوقف کرن ایران ازهرگونه پیشرفت درتمامی زمینه ها – 
  نمونه ی دیگری ازترور شخـص محسوب می شود.

  . .

  5 ــ تـــــــــــرور ؛
  "ترور" ،عملی کردن تهدید وتلاش برای ایجاد ترس ووحشت درموردیک گروه یا یک کشور،جهــت "زیرفـــشـــار"قراردادن آن ها به منظور"تســلــیـم" دربـرابـر خواسته های طراحان آن می باشد.
  تــروربردو نوع است :
                             1 ـــــــــــــ تـــرور شـخــص

                             2 ـــــــــــــ ترور شـخـصـیت

  . .

  4ــ تــفــرقــــه افــکـنـی ؛
  یکی دیگراز روش های جنگ روانی ،دامن زدن به اختلافات موجــوددریک یاچندکشوراست که منظورایـــجادبــدبـیـنی وبه وجودآوردن زمینه ی درگیــری ودرنهایت برای ازبین بردن وحدت ویکپارچگی یک جــامعــه صورت می گیرد.
  برای نمونه :
  دامن زدن به اختلافات مذهبی میان شیعه وسنی یاایجادبدبینی
  بین مسلمانان وسایرادیان الهی و هم چنین مطرح نمودن اختلافــات قومــی دربــین قومیـت های مختلف ،مواردی است که تمامی آن ها به منظورتضعیف اتحادویکپارچگی ملــت ایران دردرون خود وبادیـگرکشورهای همسایه ومسلمان صورت می پذیرد.

  . .

  3ــ تــحــریــف واقــعــیــات ؛
  تحریف یعنی منحرف کردن خبـری ازمسـیـروموضوع اصلی خودکه به منظور "انـــحــراف" اذهــان جوانان ومردم،ازحق به سوی باطـل صورت می گیرد.

  درتحریف واقعـیات معمولاً "دروغ " گفته نمی شود،بــلـکــه واقعیــات "
  به صـورت دیـگـری" بیــان می گرددکه با اصل موضـوع تفاوت زیادی دارد.
  درتـحریـف واقعیات،گاهی کلـماتـی به متـن اصلـی اضـافـه ویاازآن کـم می شـودوگاهی جمـلات به صورتـی که "بـــوده" ،بـیـان می گردد،ولــی به گونــه ای تفـسـیــر
  می شودکه مخالف منظور گوینده یانویسنده ی مطلب است وبااصل آن تفاوت دارد.
  برای مثال :
  باوجودآن که مقامات کشورما بارها اعلام کرده اندکه هدفشان ازپیشرفت درفنـــاوری هــسـته ای،استفاده ی صلـــح آمـیز ازآن برای 
  تــولــیـد"انرژی برق"و"رادیودارو"برای بیماران صعب العـلاج و"امورکشـاورزی"
  و تحقیقاتی است؛
  ونهادهای اطلاعاتی کشورآمریکا هم این موضوع را کامـلاً تأیـیـدکرده اند،
  ولی غــــربـی ها با این تفسیرکه «ایـــران تاکــنون نتوانسته ثابت کندکه "قصد"استفاده ی - صلح آمیز- ازفناوری هسته ای دارد» ،
  اذهــان عمومی مــردم جهــان راازاین " واقعیت"- که ایران قصداستفاده ی صلح آمیزازنیروی هسته ای دارد –به سمــتی ســــــوق می دهــدکه "تصــور شود:«قصدایـران ازپیشرفت برنامه های هسته ای خود،غیرصلح آمیز(!)وبرای ساخت بـمـب اتــمی (!)است ».
    
  . .

  2 ــ شـــایــعــه؛
  شـایـعـه به معنای انتشارمطالب واخباری است که درستی ونـادرسـتی آن معــلوم نـیست وعمــومــاً منبـع مـطمئن ومشـخـصی ندارد.
  شـایـعه معمولاً بـااصل خبر تفاوت زیادی دارد،مانند شایعه ی شهادت رسول گرامی اسلام-صلی الله علیه وآله-درجـنـگ احـد،که توسط مـشـرکان وبه منظورتـضعـیف روحـیه ی مسلـمانان پخش شد،درصورتی که آن حضرت فقط به صورت جزیی وازناحیه ی دندان مبارکش مجروح شده بود.
  ازنــظر اخلاقی ودینـی ،معمولاً "شـایــعـه" مجموعه ای از صفات زشت شامل :غیـبت،تهـمت،افترا ،بهتان ،نشرمطالب غیرقطعی وغیرمطمئن و...است که براساس احکام صریح اسلامی تأیـیـد یا سـکـوت دربرابرآن وعــدم مــقابـله با آن گــنــاه محسوب می شود.
  درآیات قرآن کریم واحکام دینی به مسلمانان تأکــید شده است که : طبق آیه شریــفه ی :
  «إن جــــاءکــــم فـــاسِــقٌ بــِـنــبــــا ءٍ، فتـبـیـّنــــــوا . . .»،
  درمــورد امور واخباری کـه اطــلاع وعــلم کــافی ندارنــد،تحـقیـق وبـررســی کنند،زیراچـشم وگـوش وزبان وقلب انسان درپیـــشـگـاه خداونــد مـسئول هستند.
  .
  .
  درهمین جااشاره کنم که برای مقابله وجلوگیــری از شــایـعـه پــراکــنـی
  راه هایی وجوددارد.
  ازجمــله :
      1ــــــــــ پیشگیری ،با تشریح خطرات شایعه پراکنی برای مردم ،
      2ــــــــــ شـنـاســایی مـنـابـع وافراد شــایـعـه سـاز ،
      3ــــــــــ بـی اعـتـبـارکـــردن مـنـبـع شـایـعـه برای افـکارعـمـومـی ،
      4ــــــــــ دادن اطلاعات صحیـح وبه مـــوقــع ،
      5ــــــــــ و نادیــــده گـرفــتـن شـایـعات واخـبار کوچـــک وضـعـیـف و
                بـی اهمـیـت ،وارائه ی پـاسـخ بـه شکـل غـیـرمسـتـقـیـم .

  . .

  روش هــای " جــنــگ روانـــی "کدام است؟؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برخی از "روش" های جنــگ روانــی،عبارتنداز :

  1 ــ تــبــلــیــغــات ؛

  تبلیغ یاتبلیغات به معنـای منتقـل کردن ورساندن پیام ،افکار ،و عقاید به دیـگـران است.
  درتبلیغات سعی می شودبابهره گیری ازکلمات،تصاویر،موسیقی و...،پـیـام به گونه ای آراسته شود که فکر وسلـیـقه ی گـیـرنده ی پـیــام براساس خواست وتمایل فرستنده ی آن شـکــل بگیـرد.
  البته ازروش تبلیغات همه می تواننداستفاده کنندوبهره برداری ازاین روش ربطی به برحق بودن یاناحق بودن طراحان آن ندارد.برای مثال همان طورکه ممکن است با تبلیغات ،شایعه وخبر نادرستی راپخـش نـمود،به وسیلـه ی همان ابزار هم می توان آن را خنثی نمود.
  بااین توضیحات متوجه می شویم که "تبلیغات صحیح "،یکی ازروش های مناسبی است که نقش بسیارمهم ومؤثری  دراشاعه ی احکام اسلامی ، نشر اصول اخلاقـی،انعکاس اخباردرست ،جلوگیری ازشایعات واتهامات خبرگزاری های جهان ،و ... می تواندداشته باشد.
  دردنیای امروز،کشورهایی که از"ســرمایه ی فراوان"،"فناوری روز" ،
  و "شـبــکـه های رادیــویـــی و تلویزیونی ومـــاهــواره ای" گسترده بهره مند هستند،
  می توانندبااستفاده ازامکانات خود،بــر "فکـر " و "احســاس " مردم جهــان تأثیـر بگذارند.
  بهترین مثال برای این مطلب ،این است که: قدرت های تبلیغاتی دنیا باسوءاسـتفـاده ازاعمال نادرست چند گروه کوچک درافغانستان،عراق ،پاکستان وسوریه و...غالــب مـسـلمـانـان رابه عنـوان "تروریست"وآدمکش یا حامی تروریست معرفی می کنند،
  ولی رژیم اشغالگرقدس واشغالگرانی که درافغانستان وعـراق و...حضور دارند،باوجودجنـایاتی که درحــق مردم بی دفاع انجام داده ومی دهند،به عنـوان "طرفداران حقوق بشر"معرفی می شوند.وحتی به آنان که قاتل وجانی وکودک کش هستند،جایزه "صــلـح" (!)نوبل می دهند! !

  . .

  درادامه . .

  برای آن که به جهان پیـرامون خـودواتـفـاقاتـی کـه درآن رخ می دهـد،با " دقت " بیشتری توجه نموده وهرچیزی را "به آسانی"، "رد "یـــا "قــبــول" نکنیم،چند جمله ای درباره ی برخی از «روش های جنگ روانــی»،می نویـسم .


  . . 

  (ادامـــــــــــــــه ی بـــــــــــــــحــــــــــث جــنـــــــــــــگ روانــــــــــــــــــــــی)
  . .

  اگر دیدیم امروزه :
  «کسانی» ــ آگـاهـانه یاناآگـاهـانه ــ"احکام" مسلّـم و معتقدات دینی ومذهبی ؛ رازیـر سؤال می برند؛
  (مانند: نوع آرایـش و میزان حجـاب و پوشش زنـان ومردان/،حرام بودن خواننـدگی دخـتـران وزنـان دربرابر نامحـرمان /،حکم قرآنی قصـاص /، حـکم اعـدام قاتـلان مـردم/ وقاچاقچیان مواد مخـدر/ و خائنان ومجـرمان ضدامنیتی /،و . . .)
  یا با ادای جملاتی مثلا خیرخواهانه( !) "استقلال" کشور راموردهدف قرار می دهند"که :
  چرا درمقابل جـامــعــه ی جــــــــهــانــی(!!) وقـــــدرت های بــــــزرگ(!!) ،ایستادگی ومقاومت می کنید؟ 
  چرا خودتان را به کشتن می دهید؟،
  ازهیمنه ی ارتـش دلــاور(!!) آمـریـکا بترسیــد! آن ها شوخـی سرشان
   نمی شود ها !!
  یا با القای اینکه :
  اگرعشق(!) وصفا(!) ولذت(!) می خواهید ،فقط ــ فرهنگ آمریکایی ــ را بپذیرید!
  فرهنگ ملی وتمدنی وآیین های دینی مردم ،رامسخره می کنند،
  یا 
  دررسانه های گوناگون واز زبان هایی حقیـر وناپـاک ،شـرنـگ "ترس وتردید" رادرجان جوانان وعموم مردم،تزریق می کنند،
  اگردانشمندان جوان و مؤمـن درزمینه های مختلـف علمی ،فنـی و پژوهشی ،موفق به کسب دستـاوردهای درخشان وبی سابقه شوند،سعی
  می کنندابتدا با «انــکار»،
  وبعد با
   «تــردیـد» ،
  وسپس با
   «تــمسـخـر» و «اسـتـهـزاء» ،
  ودرنهایت با
   «تـحـقیـر» و«تـوهـیـن» ،
  درعرصه های گوناگون رسانه ای ، پیشرفت های مسلّــم جوانان مارا
   ــ هـــو کـرده ــ ،کوچـــک وکم اهمیت جلوه مـی دهـند،به طوری که هیچ کسی "جرأت" افتخـار کردن به این دستاوردها رانداشته باشد!
  ویا 
  با ایجاد جو سنگین رسانه ای ،ذهن ودل وروح مخاطبان را با تعداد بیشماری از "سـؤالـات" و"شـبـهات" متـنـوع ومـتـکـثـر ،بـمـباردمـان کرده ،وازسوی دیگربا گـشـودن "مـسیـرهـای فـرعی" ــ پاسـاژ های خبری وتحلیلی ــ نه به مخاطب اجــازه ی تفکر صحیح را می دهند ونه فضایی برای پاسـخگویی توسط افراد خبره وآگاه را فراهم می کنند. .
  ازسوی دیگر با بهره گیری از آخــرین متدها وروش های روانشناختی، ترتیب وتوالی برنامه هاراجوری قرار می دهند،که مخاطب به معنای کامل کلمه «شسـتشـوی مــغـزی» می شـود.
  به طوری این فرد یا افراد مخاطب ،به طور" خودکار وخودتنظیم "،درمباحث ومناظرات وگفت و گوها ،هیچ "پاسخی" را 
  ــ حتی اگربسیارمستدل ومنطقی هم باشد ــ نمی پذیرند(!) 
  وخــودبـه «" مـاشـین تـکرار وانـتشار" »همان شبهات، تبدیل می شوند،
  یا کسانی که با ایراد جملات وادعاهای بی وقفه وشبهه نـاک سعی
  می کنندمردم وجوانان را نسبت به
  رهبری 
  و
  انقلاب 
  و
  نظام جمهوری اسلامی ،
  به شدت بدبین وحتی بددل کنند.
  مانند اینکه :
  جمهوری اسلامی! به شما ،فقط(!) فقر،گرسنگی ،محرومـیت ،بدبختی ، فلاکت ،داده است،
  یا 
  وعده های مثلا (!)انقلاب ،هنوزمحقق(!) نشده است،
  و
  جمهوری اسلامی (!) درانتخاباتی(!) که خود برگزار می کند،"تقلــب"(!)کرده است،
  یا
  همه(!) دزدنـــــد،همه(!) اختلاس گرنـــد، . . .
  و
  حتی جمهوری اسلامی (!) رابـا بی شــرمی ،با [عرض معذرت]
  بــه ــ تـــجــــاوز جنسی ــ متــهم می کنند،
  و . . .
  .
  .
  .
  .
  .
  درحقـیقـت بـایـد گفت :

  دست نگهــدارید!

  همه   . .

    ــــ مــــا وشــما  ـــ  . .

         دربــــرابـــــرتـــــلـــه ی «جــنـــگ روانـــــــی»  قـــرار داریـــم . .


  . .

  سـلام وتحـیت الـهی بـرشـما بـانـوی گــرامـی و با بـصـیرت ،
  سرکار عـــالـی همواره حقــیر رامــورد لطــف و بــنـده نــوازی قرار می دهید؛ همه مــا
  درایـن مجـموعــه ی "پاک" وسـرشــار از "صــفا" ،گرد می آییم تا ازدستاوردها وتجربیات هم "بهــره مند"شویم.
  بنده هم به قدرظرفیت خود ازمحـــضـر پرفیــض وپرمـهـــــرشـما ودوستان عزیزی که دراین رســانه حضوردارند،مطالب ذی قیمت و مفیدی آموختـه ام.

  از دسـت وزبــان کــه بــرآیــــد
  کزعـهـده ی شـکرش به درآید . .

  حقیرهم به نـوبـه ی خـود، ازخـــــدای مهــــــربان می خواهـــم که به آبــــروی "م ا د ر پ ه ل و ش ک س ت ه" . .
  به "ســــــرکـارعــالـــی "و همه ی دوستان عزیز ،
  سلامتی روز افزون ،
  عمــربا بــرکت ،
  عـــزت بیش از پیش ، 
  وکــــامـــروایی 
  و روزگــاری خـــوش 
  عـــطــا کــنـد . .

  آمــیـــــــــن  . .

   
  پاسخ:
  سلام 
  و سپاس فراوان از همراهی شما معلم گرانمایه و تشکر فراوان از مطالب مفید و ارزشمند شما .
 • سجاد غلامی
 • بسیار خوب ؛ خیلی عالی ..

  به عبارتی دیگر : در « جنگ سخت » ، دشمن درصدد « تحمیل » و « اجبار » است ؛ ولی راهبرد وی در « جنگ نرم » ، استفاده از « اقناع » است .

  پس ،
  هدف از "جنگ روانی"،متوجه - جسم - انسان نیست ،بلکه "روح"،روان"، فــکر" ،"انـدیشه" ،"احساسات" و درنهایت " تغــییر" ِ"رفــتار" و 
  "خواسته" های انسان ،مورد نظر می باشد.
  امـا سؤال اینجا است که "جنگ روانی" ،برچه کسانی "بیشتر"، تأثیرگـذار است؟؟
  وبه عبارتی، چه کسانی "تأثیرپذیری" بیشتری نسبت به "جنگ روانی" دشمن دارند؟؟
  باید گفت که ، میزان "اثرگذاری" جنگ روانی - از یک طرف - به "ویژگی های شخصیتی" ِ «افراد وجــامعـه ی ِهدف» ، بستگی دارد. 
  ویژگی هایی چون :
  -بـاورهاواعتـقـادات دینـی ،
  -افتخـاربه هویت مـلی وتمـدنی خود ،
  -شـجـاعـت ،
  -اعتـمـاد به نـفـس ،
  -امیـدواری بـه آیـنـده،
  -انسجام واتحاد مـلی ،
  -داشـتن چـشم انـداز وبـرنامـه ،
  -پایـبـندی به ارزش هـای اخلاقـی ،
  و . . .
  و -ازطرف دیگر- 
   میزان "علم وآگاهی" افراد، میزان "شناخت" دوستان و دشمنان واقعی،"توانایی" تجزیه وتحلیل "درست" و"معطوف به واقع"ِ مسایل گوناگون و پیچیـده ی سیاسـی ،امنیتی ،اقتصادی، فرهنگی، واجتماعی . .

  پاسخ:
  سلام و احترام 
  از بزرگواری شما سپاسگزارم . خوشحالیم که شما معلم گرانقدر با ما همراهید . مطالب ارزشمند شما بسیار مفید و قابل استفاده است . از خداوند برای شما معلم گرامی توان مضاعف و سلامتی خواهانم .
  خوب !
  مردم هوشیار ما از نتیجه ی اقدامات نظامی "ایالات متحده" درکشورهای مختلف اطلاع دارند؛
  "جنگ ویتنام" و"شکست" خفت بار و مفتضحانه ی به اصطلاح  "ارتـش اول جهان " درمقابل مردم فقیر وگرسنه و دست خالی ویتنام،
  متحمل شدن بار سنگین حمله به عـراق وعدم تأمین اهداف آن هاومعکوس شدن نتیجه ی حمله به عراق درجهت تأمین منافع جمهوری اسلامی ایــران ؛
  وبرانگیخته شدن موج اعتراض افکارعمومی جهان علیه حکومت ایالات متحده ی آمـریـکا،
  به نتیجه نرسیدن هیچ کدام ازاهداف حمله به افغانستان وفرو رفتن درباتلاق خودساخته ،
  عدم توانایی در گشایش "جبهه ی جدید" جنگ "نظامی" در ماجـــرای "ســـوریـه"،علی رغم اعلام رسانه ای وتبلیغاتی گسترده وهمه جانبه ی تـهـاجـم ارتش آمریـکا از زمیـن ودریــا به کشور سوریه درشهریور ماه سال گذشته ،و . . .
  آگـاهی دارند،
  ومی دانند:
   هر «آرمـان وهـدفـی» برای "محقق" شدن نیاز به "هزینه" های : 
  زمـانـی ،

  جـانـی،
   
  و

  مـالـی
   
  دارد،

  وبا
   
  "تن پروری" 

  و

  "تن آسایی" 

  و

  "نق زدن" 

  به جایی نمی رسیم،
  مضاف برآن،کسی "دلسوزتر" از ــ "ما" ــ  به  ــ "خود ما" ــ نیست.
  لذا "صبر" ،"مقاومت" ،"کار و تلاش" ،"مجاهدت همیشگی" ،درعین "تدبیر" و
  "حفظ هوشیاری" وافزایش "بصیرت"و"پشتیبانی" از ــ نظام ورهبری ــ را ســرلـوحـه ی کارهای خود قراردادند. 
  واین "همان" چیزی است که دشمنان خارجی و" دنباله های داخلی " آنان را به شدت "عصبانی" کرده است.درمقاطع گوناگون ، درست در"جـا"  و "لحظـه ای "که دشمن قصدداشت محصول ماه ها برنامه ریزی و جنگ رسانه ای را برداشت نموده و ازاینکه مردان ،زنان ، وجـوانان ایرانی را واداربه پذیرش شکست کرده،خوشحالی کند . . .
  مــردم ایــران یکپارچه به دشمن تودهـنـی زده ونقشه های آنان  رانقش برآب کردند . .

  اما دشمنان ما از" جـنـگ روانـی "علیه اسلام وانقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی ،چه « اهـدافـی »دارند؟؟
  دردرجه ی اول ، چهار هدف دشمنان ازجنگ روانی به شرح زیر است :
  1ــ تـضـعـیـف فـرهـنـگ وتـمدن اسـلامـی وایــرانـی ،
  2ــ ایـجاد شــک وتــردیـد بـین مــردم، نـسـبـت بـه رهــبـری جــامعـه و نـاکـارآمـد نـشان دادن نـظام اسـلامــی ،
  3ــ ایـجادشـکاف وگـسـستگی وچـنددسـتگی دربـین مــــردم واقــوام ومــــذاهـب مـخـتلـف ،
  4ــ کــاهـش اعـتمــاد بـه نـفــس و امــیدواری و درهـم شـکـسـتن روحـیـه ی مقـاومـت مـــردم وجـــوانــان 
  البته موضوع "جنگ روانی" مختص ومنحصر به زمان کنونی نیست .درگذشته و درطول تاریخ همواره وجودداشته و مورداستفاده قرار می گرفت. 
  استفاده ازنوع آرایش نظامی،ایجاد تغییرات درچهره ولباس سربازان درهنگام جنگ،استفاده ازموسیقی،سرودهای رزمی،رجزخوانی،استفاده از علایم ونشانه های خاص،و . . .همه به منظور بالابردن روحیه ی رزم ومقاومت نیروهای خودی وایجادترس ورعب و وحشت درافراد طرف مقابل صورت می گرفت.
  برای مثال :درجنگ "صفین"وقتی سپاهیان امام علی –علیه السلام-به فرماندهی مالک اشتردرآستانه ی شکست دادن لشکریان معاویه قرارگرفتند،به دستورعمروعاص ،لشکریان معاویه قرآن ها رابرسرنیزه قرارداده واعلام کردند که ما همه مسلمانیم وبایداین قرآن بین ما وشما حکم کند.
  امام علی - علیه السلام –درواکنش به این اقدام،به سپاهیان خود دستورادامه ی جنگ داد وفرموداین دشمنان شما، اعتقادی به قرآن ندارندواین عمل آن ها"حیله ونیرنگی " برای فرار ازشکست است،امابخشی ازسپاهیان ،به فرمان آن حضرت توجه نکرده ودرمقابل امام ایستادند.
  نتیجه ی سرپیچی ازفرمان امام،به سوددشمن واقع شدومعاویه ولشکریانش توانستندبا این "خدعه" ، ازشکست ومرگ حتمی نجات پیدا کنند.
  دردوران 8سـاله ی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران،ارتش صدام علاوه بربمباران شیمیایی جبهه های جنگ وبرخی ازمناطق مـرزی،بارها شهـرهای بزرگ کشور ازجمله شـهر تـهـران را به منظورایجادتـرس و وحشت دربین مردم وتضعیف روحیه ی آن ها،"تهدید" به بمباران شیمیایی می کرد.

  امروزهم بااین که دشمنان ما ازقـدرت و آمـادگی روز افزون نیـروهـای مسـلـح ما آگاهی دارند ومـی دانند که هرگز نمی توانند درمقابل 
  جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه ی مؤثری انجام دهند،باز برای ترساندن مردان ،زنان وجـوانان ،به طوردایم تــکرار می کنند که
   «همه ی گـزیـنه هــا روی مـیــز اسـت» ! !

  «جـنـگ روانـی»
  درطول تاریخ ازجنگ های فراوانی می توان یاد کرد که درآن، یک گروه به دلایل مختلف درجنگ شکست خورده اما "روحـیه " ی خودرابرای مبارزه ازدست نداده است.همین حفظ روحیه ی مبارزه درگروه به ظاهر مغلوب،باعث شده که پس از مدت کوتاهی با اراده ی محکم تر وارد میدان نبرد شده وشکست ظاهری واولیه ی خود را جبران کنند.
  "جنگ روانی" ، خطرناک ترین نوع جنگ هاست ؛ زیرا " اندیشه " ،"احسـاس " ،و " رفتـار " انسـان ها را مورد هدف قرار می دهد، وبا " تضـعیف روحـیه " و " سـست " کردن " اراده " ی افراد، آنان را به شکست می کشاند.
  به همین جهت دردوران کنونی،" جنگ روانی " توسط قدرت های سلطه گر ،به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه ها مورد بهره برداری قرار می گیرد.
  به عنوان مثال؛امروزه اقدامات رسانه ای وماهواره ای واینترنتی «استـکبار جـهانی»به سرکردگی دولت ایالات متحده ی آمریـکا،بخش مهمی از جنگ روانی علیه «اسلام» و  «انقلاب اسلامی» و «نظام جمهوری اسلامی» است ،که درآن " دشمن " با تمام امکانات خود تلاش می کندتا در " مردم " نسبت به " اعتقادات دینی "، "دستاوردهای " انقلاب اسلامی " ،" خـدمات نـظام جـمهوری اسـلامی " ،و همین طور در 
  "شایستگی رهبـری انقلاب ونظام " ،ــ "شـک و تـردید" ــ ایجاد نماید.
  "دشمنان " ما درصورت موفقیت درگام اول سعی می کنند تا " فکر " و" اندیـشه " ی مردم وجوانان رابا "تبلیغ "فرهنگ بی بند وباری "، 
  " بی تفاوتی نسبت به ارزش ها " و "تأمین مشتهیات نفسانی وشهوانی" ،و . . .،انباشته نموده  واز این راه افراد جامعه را درمسیری قراردهند که درواقع "تأمین کننده " ی خواست ومنافع آنان باشند.
  بنابراین؛
   " جنـگ روانـی "شـامـل هـرنــوع اقـدامـی اسـت کـه بـه مـنظور "نـفـوذ" در "فـکـر"  و  "رفـتـار" طـرف مقـابـل و "تـضعیـف" و "تـخـریـب"
  روحـیـه ی آن ها صـورت می گـیرد. .

  باسـلام وتحیـات الهـی؛
  موضوع یکی ازموادآموزشی که حقیرتدریس می کنم،«جنـگ نـرم/ soft war»است.
  همان طورکه می دانید؛کشورهای استعمارگردرگذشته برای رسیدن به اهداف خود ازتهاجم نظامی استفاده می کردند.
  جنگ های نظامی که امروزه به آن" جنگ سخت/hard war "هم گفته می شود،هزینه های زیادی برای آنان به همراه داشت وتلفات انسانی آن علاوه برسربازان ومردم کشورمقابل ومدافع ،شامل سربازان ونیروهای نظامی خودشان هم می شد.
  "هزینه های بالای جنگ سخت" ،"پیشرفت های صنعتی وفناورانه" ،"مخالفت افکارعمومی مردم جهان باکشته شدن انسان ها درجنگ"،و. . .،قرت های نظامی دنیای امروز را برآن داشت تا از راه های دیگری به دنبال "تأمین منافع" خودباشند.
  درنتیجه اگرکشورهای استعمارگردرگذشته،باتهاجم نظامی(جنگ سخت)به اهداف خودمی رسیدند،امروزه سعی می کنند با"روش های جدید" و"کم هزینه" به دنبال منافع خود باشند.
  براین اساس تهاجم،شکل ومحتوای دیگری پیدا کردکه درعصر حاضر به آن «جنـگ نـرم»گفته می شود.درجنگ نرم کشوریاکشورهای مهاجم از راه های مختلف سعی می کنندبه گونه ای "برنامه ریزی" کنند که "طرف مقابل" آن هابا"اختیارخود" ،"کاری" را انجام دهد که مهاجمین در"انتظار"آن هستند.
  به عبارت دقیق تر،«جنگ نرم»؛ جنگی "درازمدت" است وبه گونه ای طراحی می شود که "به تدریج" وقدم به قدم، "فرهنگ"،"اعتقادات" ،
  " افکار "وحتی "نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد،به "سمتی" - تمایـل - پیدا کند که "خواست" برنامه ریزان "تأمین" گردد.
  «جنگ نرم»،شکل های مختلفی دارد.مانند:1- "جنگ روانی" ، 2-"جنگ اینترنتی" ،3-"جنگ رایانه ای"،4-"جنگ  ماهواره ای" و . . .
  ومـهـم تـریـن ابـزار تـأثـیـرگـذاری در"جـنـگ نـرم" ، «رسـانـه های گـروهـی وجـمـعی »هسـتـنـد. .

  باسـلام وتحیـات الهـی؛
  موضوع یکی ازموادآموزشی که حقیرتدریس می کنم،
  «جنـگ نـرم/ soft war»است.
  همان طورکه می دانید؛کشورهای استعمارگردرگذشته برای رسیدن به اهداف خود ازتهاجم نظامی استفاده می کردند.
  جنگ های نظامی که امروزه به آن" جنگ سخت/hard war "هم گفته می شود،هزینه های زیادی برای آنان به همراه داشت وتلفات انسانی آن علاوه برسربازان ومردم کشورمقابل ومدافع ،شامل سربازان ونیروهای نظامی خودشان هم می شد.
  "هزینه های بالای جنگ سخت" ،"پیشرفت های صنعتی وفناورانه" ،"مخالفت افکارعمومی مردم جهان باکشته شدن انسان ها درجنگ"،و. . .،قرت های نظامی دنیای امروز را برآن داشت تا از راه های دیگری به دنبال "تأمین منافع" خودباشند.
  درنتیجه اگرکشورهای استعمارگردرگذشته،باتهاجم نظامی(جنگ سخت)به اهداف خودمی رسیدند،امروزه سعی می کنند با"روش های جدید" و"کم هزینه" به دنبال منافع خود باشند.
  براین اساس تهاجم،شکل ومحتوای دیگری پیدا کردکه درعصر حاضر به آن «جنـگ نـرم»گفته می شود.درجنگ نرم کشوریاکشورهای مهاجم از راه های مختلف سعی می کنندبه گونه ای "برنامه ریزی" کنند که "طرف مقابل" آن هابا"اختیارخود" ،"کاری" را انجام دهد که مهاجمین در"انتظار"آن هستند.
  به عبارت دقیق تر،«جنگ نرم»؛ جنگی "درازمدت" است وبه گونه ای طراحی می شود که "به تدریج" وقدم به قدم، "فرهنگ"،"اعتقادات" ،
  " افکار "وحتی "نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گیرد،به "سمتی" - تمایـل - پیدا کند که "خواست" برنامه ریزان "تأمین" گردد.
  «جنگ نرم»،شکل های مختلفی دارد.مانند:1- "جنگ روانی" ، 2-"جنگ اینترنتی" ،3-"جنگ رایانه ای"،4-"جنگ  ماهواره ای" و . . .
  ومـهـم تـریـن ابـزار تـأثـیـرگـذاری در"جـنـگ نـرم" ، «رسـانـه های گـروهـی وجـمـعی »هسـتـنـد. .

   سخن آخر آنکه: گویی خداوند در قاموس هستی برای سرنوشت انقلاب ها و تحولات بزرگ، "ابتلائات و آزمایشات بزرگ" هم رقم زده است. چنانکه هیچ تحول و انقلابی در تاریخ بشر به عظمت آمدن آخرین دین نبوده است.
   پیامبر اکرم(ص) توانست در سرزمینی خشک و با مردمانی که اکثریت غیر متمدن و بی سواد و نیمه وحشی بودند، انقلابی شگرف بوجود آورد. جالب آنکه در میان مردم بی سواد معجزه دینش "کتاب" بود و نام مرکز حکومت یعنی یثرب را به "مدینه" که مشتق از تمدن است تبدیل کرد و از مردمانی بیابانگرد، شخصیت هایی ساخت که در فرهنگ بشریت مانا می مانند.
   اما و صد اما که پس از پیامبر(ص) به همان میزان که ابرقدرت های آن روزگار در مقابل این انقلاب شگفت به زانو در می آمدند، نزدیک ترین شخصیت ها به رسول اکرم(ص) تا آنجا مورد ستم قرار گرفتند که به جز آخرین امام(عج) همگی را همان کسانی که ادعای پیروی از رسول اکرم(ص) را داشتند، یا با تیغ یا با زهر کشتند و با خاندان وحی بالاخص با فرزندش حسین(ع) در کربلا چنان کردند که سفاک ترین سفاکان تاریخ با فرزندان دشمنان خود چنین نکردهاند.
   با این وصف آیا به جا است بپرسیم اگر پیامبر اکرم (ص) سرنوشت انقلاب وحیانی و تمدنی را که پی ریخته بود، اینگونه می دید (که البته می دید) آیا باز هم دست به آن کار عظیم می زد؟
   حال آنکه پس از پیامبر(ص) سرنوشت اسلام چنان شد که اولین و بهترین شاگرد این مکتب یعنی امیر مومنان علی(ع) که خود امام است "سه جنگ تحمیلی" را تحمل کرد و اسلام جاری آن روزگار را پوستین وارونه پوسیده شده نامید.
   آری بعد از پیروزی انقلاب های بزرگ که معمولاً به معجزه می مانند، "آزمایشات بزرگ" هم آغاز می شود تا اولاً کسانی که از آن مواهب برخوردار شده اند، در ابتلای به مصائب، "آبدیده تر" شوند و ثانیاً "افق دید" خود را به دورتر برانند
   و اگر کسانی در "پیروزی" انقلاب سهمی نداشته اند، در "حفظ و توسعه" آن سهیم گردند.
   ضمن آنکه در افق دورتر موهبت های بزرگی است و به نسبت بزرگی آنها دهه های اولیه پرسنگلاخ تر و پرمصیبت تر می باشد و برای عبور از این صراط، هفتخوان و هفتادخوانهایی هم وجود دارد. 

   تصور پاسخ دهنده به این سئوال این است که «مواهب انقلاب اسلامی» کم نیست و اینگونه هم نیست که قدرت «بازسازی، بازآفرینی و بازتولید» خود را از دست داده باشد و امید که در آتیه نهال آن باور گردد و اگر شاخه های خشک و پژمرده ای هم دارد با هرس کردن آنها می توان فضای رشد شاخه های تازه را بیشتر کرد که البته همتی مضاعف و تا حدودی از خودگذشتگی می طلبد. .

   حال اگر "وضع فعلی" را نپسندیم و فاصله آن را با "آرمان ها" و "شعارهای اصیل انقلاب" فاصله-های نجومی احساس کنیم، هر کدام از ما که خود را "رهرو" آن رهبر تصور می کنیم، باید "عمل" خود را وارسی نماییم که تا چه میزان در بوجود آمدن چنین وضعیتی "سهم" داریم ؟ . .
  با عنایت به موارد ذکر شده، با جرات می توان گفت که انقلاب در ایران علیه نظام حاکم اجتناب ناپذیر شده بود و اگر انقلاب اسلامی به وقوع نمی پیوست، آنگاه باید دید چه اتفاقات دیگری احتمال وقوع داشت؟ با عنایت به آنکه اگر چه تفاوت های فرهنگی اقوام ایرانی، ایران را مانند رنگین کمان کرده و به فرهنگ ملی غنا و تکثر بخشیده اما به علت موقعیت ژئو استراتژیک و منابع فراوان طبیعی از جمله ذخایر نفت و گاز و نیز در میان منگنه بودن بین شرق و غرب سیاسی، اگر به جز انقلاب اسلامی که مردم را در زیر پرچم اسلام همصدا کرد، انقلابی دیگر به وقوع می پیوست، بنظر می آید اگر بگویند کثرت قومی موجب تششت ملی می گردید، لطیف سخن گفته شده است. با این وصف اینگونه نبود که امام خمینی(ره)، چون زمینه های وقوع انقلاب را فراهم دید، آن را رهبری کرد، بلکه کسانی که تا حدودی با آثار امام خمینی(ره) آشنایی دارند، اذعان دارند که ایشان از دوران جوانی به نظام حکومتی مبتنی بر اسلام می اندیشید و فراهم بودن زمینه های انقلاب، حسن تصادفی بود که ایشان آرزوی خود را محقق شدنی دانست و البته ایشان نیز با رهنمودهای خود در طول نهضت زمینه های تحقق آن را بیشتر تسهیل نمود و نیز نوع راهبری ایشان به گونه ای بود که با کمترین خسارت انقلاب به پیروزی نایل شد.
   از دگر سو امام خمینی(ره) نیز نگران پس از انقلاب بودند و حجم گفتار ایشان برای حفاظت از آرمان های انقلاب که به بیراهه نرود، چندین برابر حجم سخنان ایشان در هنگام رهبری نهضت تا پیروزی می باشد. ضمن آنکه ایشان بسیاری از آفت های انقلاب را بخوبی می شناختند و تلاش داشتند انقلاب را از شر آن آفت ها محفوظ بدارند. وصیتنامه آن حضرت هم جمع بندی ایشان از انواع آفت ها است و راهکارهایی برای مصون ماندن انقلاب از مارهای سرکوفته . .

   6- از جمله جامعه شناسانی که با جامعه جهانی و جامعه ایران آشنایی کافی داشت و سال ها قبل از وقوع انقلاب، آن را پیش بینی کرده بود، مرحوم دکتر شریعتی را می توان نام برد که چون در شرایط خفقان مجبور بود با استعاره، کنایه و در لفافه سخن روز را با تاریخ پیوند زند و به مخاطب انتقال دهد، بگونه ای سخن می گفت که مخاطبین هوشیار سخنش را به خوبی دریافت می کردند. او هشت سال قبل از انقلاب در کتاب حج، گویی انقلاب را انجام شده تلقی می کرد و لازم می دانست هشدارهایش را برای پس از انقلاب رمزگونه اینگونه بیان دارد: ...هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده، غافل مباش! که انقلاب،پس از پیروزی نیز، همواره در خطر انهدام است، در خطر ضد انقلاب است؛ مارهای سرکوفته، در گرمای فتح و غفلت جشن و غرور قدرت، باز سر بر می دارند، رنگ عوض می کنند، نقاب دوست می زنند، از درون منفجر می کنند، غاصب همه ی دست آوردهای انقلاب می-شوند و میراث خوار مجاهدان و تعزیه خوان شهیدان!... 
  [وهمین طوراستادشهیدمطهری درکتاب نهضت های صدساله ی اخـیر،نسبت به خطراتی که پس ازپیروزی ،یک نهضت وانقلاب راتهدید می کند،هشدارداده بود] . .

   5- استقلال خواهی بگونه ای با خواست ملی همه ملت ها عجین می باشد که برای به دست آوردن و حفظ آن کشته ها داده هزینه های زیادی را صرف کرده، حماسه های بزرگ آفریده، شعرها سروده... و حتی اگر ملتی در این زمینه کوتاهی هایی داشته، تلاش کرده با افسانه پردازی استقلال خواهی تاریخی خود را جبران نماید و در دنیا صدها فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی می توان یافت که استقلال طلبی ملتها را به تصویر کشیده است. از اواسط حکومت قاجار که استقلال سیاسی و حاکمیت ملی ایران غالباً توسط روس و انگلیس مورد تعرض آشکار قرار گرفت، استقلال خواهی ملت ایران نیز در اولویت مطالبات ملی قرار گرفت و قیام هایی نظیر دلیران تنگستان، نهضت جنگل در گیلان و قیام خیابانی در آذربایجان از مشهورترین آنها است. در حکومت محمدرضا شاه نیز نهضت ملی نفت از نهضت های استقلال خواهی تلقی می شود که نهایت با کودتا علیه آن در عمل بی ثمر شد اما در فرهنگ ملی تبدیل به مطالبه گردید. لذا وقتی ملت ایران احساس کرد که رژیم گذشته حتی بقای خود را مدیون حضور بیگانه می داند، به سبب استقلال خواهی که ذاتی هر ملت است، نمی توانست نسبت به این وابستگی بی اعتنا بماند و نهایت علیه چنین وابستگی که روزافزون نیز می شد، مانند برقراری دوباره کاپیتولاسیون برای آمریکایی های شاغل در ایران، ناچار به قیام اندیشید. . 
  4- تضاد فرهنگی سردمداران نظام سیاسی با اکثریت ملت، موجب می شود نظام سیاسی مشروعیت خود را از دست بدهد و نظامی که مشروعیت نداشته باشد، همواره مورد تهدید دائمی از سوی اکثریت ملت قرار خواهد گرفت که اگر امید به اصلاح آن نباشد، نهایت به شورش، کودتا یا انقلاب منجر می گردد. تضاد فرهنگی رژیم پهلوی با فرهنگ ملی در حالت ضعف گاه پنهان می ماند ولی هرگاه احساس اقتدار به دو شاه این سلسله دست می داد تضادها آشکار می شد. چنانکه رضاشاه وقتی احساس کرد تمام مخالفین خود را با موفقیت سرکوب کرده، به کشف حجاب آنهم با قوه قهریه مبادرت نمود و محمدرضا شاه نیز وقتی احساس کرد که از نظر نظامی ژاندارم منطقه شده و از نظر درآمد حاصل از فروش نفت وضعیت اقتصادی مناسبی یافته و از نظر امنیت داخلی سازمان امنیت مقتدری را در اختیار دارد، تضاد فرهنگی خود را به نمایش گذارد. مثلاً جشن هنر شیراز را برگزار کرد و برخلاف خواست اکثریت ملت مسلمان، تاریخ هجری شمسی را به تاریخ مجعولی بنام تاریخ شاهنشاهی تغییر داد و به رغم خواست ملی در حمایت از فلسطین به اسرائیل اجازه داد در ایران سفارتخانه داشته باشد و در جنگ میان اعراب و اسرائیل، به طور پنهانی به مدد اسرائیل رفت که البته از نظر اکثریت مردم چنین حمایتی پنهان نمی ماند. .
   3- رژیم های استبدادی به هر مقدار بیشتر با نارضایتی عمومی مواجه شوند، بیشتر نگران شورش اجتماعی و انقلاب شده و خود را بیشتر به ابزار سرکوب مجهز می کنند و فشار روحی که بر مردم وارد می شود، تجمع یافته و ناگهانی آزاد می گردد. آزاد شدن ناگهانی آن ممکن است به صورت شورش بروز کند و یا هدفمند در طریق انقلاب قرار گیرد. 
  2- وجود استبداد در راس نظام سیاسی منجر به ایجاد خفقان شده که اگر کشوری در موقعیت جغرافیایی مهمی نباشد، ممکن است ملت تا حدودی به سازگاری با خفقان ناشی از استبداد عادت کند. نمونه فعلی آن را در کره شمالی می توان دید ولی اگر کشوری در موقعیت ژئواستراتژیکی مهمی قرار گرفته باشد و ناگزیر به مراودات بیشتر بین المللی باشد، به همان میزان، تحمل خفقان برای آنها کمتر خواهد بود. در چنین حالتی اگر نظام سیاسی برای تغییر مشی خود غیر قابل انعطاف به نظر رسد، خفقان عمر درازی نخواهد یافت و ممکن است به شورش و جنگ داخلی منجر شود ولی در میان ملل دارای فرهنگ غنی تر، به جای شورش و جنگ داخلی، رویکرد اکثریت مردم به انقلاب خواهد بود.
  مهمترین دلائل عام وقوع انقلاب، عبارتند از: 
  1- بالا رفتن سطح سواد در کشورهایی که با نظام غیر دموکراتیک اداره می شوند، نهایت منجر به تغییر نظام سیاسی می گردد. تجربه تاریخی نشان داده بین میزان سطح دانش یک ملت با نوع مطالبات آنها رابطه مستقیمی وجود دارد. در کشورهایی که نظام سیاسی، مطلوب اکثریت مردم باشد، مطالبات افراد تحصیلکرده متوجه رفع نواقص موجود می گردد و در کشورهایی که نظام سیاسی، مطلوب اکثریت نباشد، در صورتی که احساس عمومی این باشد که نظام سیاسی قابلیت اصلاح ندارد، بذر انقلاب جوانه می زند. چنانکه انقلاب مشروطه نیز توسط افراد تحصیلکرده اعم از کسانی که در مدارس داخلی و دانشگاههای خارجی با دانش های جدید آشنا شدند و یا روحانیونی که با نیازهای روز آشنا بودند، پی ریزی شد .در انقلاب اسلامی نیز این موضوع چنان خود را به خوبی نشان داد که امام خمینی در سال 54 طی نامه ای خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا چنین نوشتند: نقطه روشنى که در این آخر عمر براى من امیدبخش است، همین آگاهى و بیدارى نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است. (صحیفه امام ،ج3 ،ص114)

  با ســلام وتـحــیـات الـهـی ،
  درپورتال امام خمیـنـی-ره-
  متنی رامی خواندم کـه حاوی پرسش وپاسخی پیرامون علل وقوع انقلاب ومسایلی که یک انـقلاب بعداز پـیروزی باآن مواجه می شود،بود.
   چون آن متن ،دارای نکات مفیـدو راهگشـایی است، مناسب دیدم که محتوای آن را دراین رسانه ی روشنگر، بازنشر نمایم.
  «فــذکــــر،انـــمـــا الــــذکــــــری تـــــنــــفــــع الــــمــؤ مـــنـیــــن»
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  س :

  اگر امام خمینی امروز ایران را می دید، باز هم انقلاب می کرد؟ یعنی آنچه امروز می بینیم چقدر با آنچه امام در ذهن خود داشتند تطبیق دارد؟

  ج :
   اگر چه معلوم است که سئوال کننده محترم چنان دل پر دردی از روندهای فعلی امروز کشور دارند که چنین سئوالی را مطرح نموده اند که البته بازتاب نظرات افراد زیاد دیگری نیز هست ولی از نحوه سئوال برمی آید که در کلیت قبول دارند امام خمینی(ره) چیزی در ذهن داشته اند که ذاتاً ارزشی بوده و به مرور زمان آرام آرام به گونه ای وارونه شده که این سئوال را موجب شده است.
  در پاسخ سئوال کننده محترم اجمالاً مطالب زیر قابل عرض است: انقلاب در ایران اجتناب ناپذیر بود. دلائل اجتناب ناپذیر بودن آن را می توان در دهها کتاب و صدها مقاله از سوی جامعه اهل نظر که برخی از آنها ایرانی هم نیستند و با انقلاب اسلامی نیز میانه خوشی ندارند، پی گرفت.
  چنان که آمریکایی ها دو سال قبل از شروع نهضت به رهبری امام، یعنی در سال 39 متوجه شدند به رغم کودتای سال 32 و حمایت بیدریغ از شاه، ایران در آستانه شروع یک انقلاب قرار گرفته و چون نگران بودند که ممکن است شوروی سابق با عوامل خود مانند حزب توده چنین انقلابی را تسریع و روی آن تاثیر بگذارد، ایران را وابسته به شوروی نماید و از بلوک غرب خارج سازد،
  طرحی را مطالعه و به نام رستو - کندی به اجرا گذاشتند که در بهمن سال 41 طی شش ماده با نام انقلاب سفید و انقلاب شاه و ملت آن را تبلیغ کردند تا از انقلابی واقعی توسط ملت جلوگیری کنند. اینکه انقلاب در ایران اجتناب ناپذیر بود، دارای دلالت هایی علمی عام و دلائلی استثنایی و بومی است. 


 • سجاد غلامی
 • سلام . بسیار متشکرم از حضور و همراهی شما مخاطب فهیم و دیگر مخاطبان آگاه . 

  خداوند در قرآن به صراحت ما را به 《مطالعه ی تاریخ》 فرا می خواند ؛ چرا که 《تاریخ》همچون مشعلی است که می تواند فراروی راه آیندگان قرار بگیرد . 
  قرآن به ما می گوید که شما نگاه کنید و از گذشته ی تاریخ 《درس》 بگیرید . یعنی قرآن ما را به 《عبرت》گرفتن از تاریخ دعوت می کند . 
  به عبارتی : در "تاریخ" حقیقتی نهفته است که اگر بخواهیم ما از این حقیقت عبرت بگیریم ؛ باید "دغدغه آینده" را داشته باشیم . یعنی مطالعه و عبرت گرفتن از تاریخ ، خود موضوعی است مربوط و در خدمت و برای "آینده" . 
  این اشتباه است که ما "تاریخ" را با "داستان" اشتباه بگیریم . 
  تاریخ یعنی مطالعه ی شرح حال امروز من و شما و همگی ما ؛ منتها در یک صحنه و لوکیشنی دبگر . پس وقتی ما تاریخ را مطالعه می کنیم ، هریک از ما می فهمیم که کجای این داستان و اپیزود قرار گرفته و مشغول به ایفای کدام نقش از این داستان [واقعی زندگی] هستیم . 
  مثلا آن کسی ما امروز همانند او عمل می کنیم ، مطالعه می کنیم که دیروز او چگونه عمل کرد که ضربه خورد یا چگونه عمل کرد که موفق شد و ما از این مطالعه 《درس》گرفته و عمل کنیم . 
  تاریخ این است . ما اگر تاریخ را به این هدف بخوانیم و در ضمن 《درس گیری》از آن ، به ابهامات پیش آمده نیز پاسخ گفته و راه را بر قلب شدن واقعیت و ایجاد زمینه های کج فهمی در دیگران ببندیم و با این کار از تکرار حوادث تلخ آن در آینده ، ممانعت بعمل بیاوریم ؛ اینگونه مطالعه ی تاریخ قطعا مطلوب و دستور اکید خداوند است . 
  اما اگر هدف از مطالعه ی تاریخ این باشد که از مسءولیت ها و مساءل امروز و فردایمان غافل شویم و با دامن زدن به اختلافات ، به نزاع داخلی روی بیاوریم ؛ طبیعی است که اینگونه مطالعه ی تاریخ ، ما را از خود تاریخ هم عقب تر رانده و ما را با خود ، به تاریخ می برد !! 
  پس باید نخست "هدف" از مطالعه ی تاریخ را مشخص کرد آنگاه به سراغ مطالعه ی آن رفت .
  باید به امروز فکر کنیم . دیروز گذشته و تمام شده، به انرژی هسته ای فکر کنیم که  به خاطرش شهید دادیم . دوستان به خاطر خدا منطقی باشیم  این حرفهای تکراری مشکلی را حل نمی کند دشمن با همه ی توان آمده تا ما را نا امید کند چرا خودمان با خودمان می جنگیم .نگران باشیم که نکند دشمن شاد شویم 
  پاسخ:
  متشکرم از حضور شما 
  کامنت ها را  دیدم برای برخی متاسفم که درد اصلی را متوجه نشده اند . درست است که مشکلات هست و مشکلات زیادی هم هست ولی کجای دنیا بهشت است ؟ 
  ایران علم مبارزه با جهانخواران است ، ایرانیان خواب خوش قدرت طلبان را برهم زده  اند و ایرانی با الگو گرفتن از امام حسین در مسیر مبارزه با آمریکا قرار گرفت  پس می خواهند که ایران نباشد ایرانی نباشد نا الگوی دیگران نباشد ، پس می خواهند اسلام را در نظر ایرانی ها بی ارزش کنند ، دین را غیر کاربردی نشان دهند ، می خواهند که امام حسین را و ارزش های نابش را از ما بگیرند .
  از بیرون تحریم ها و از داخل خود فروختگان بی ارزش عرصه را ب  مردم تنگ کرده اند که به خدا نیز اعتماد نداشته باشند .
  دوستان عزیزان هرچه هست باید در سایه ی وحدت حل شود در سایه ی همدلی . هیچ به جنگ داخلی فکر کرده ایم ؟ به طمع ورزی دشمنان اندیشیده ایم ؟ 

 • سجاد غلامی
 • و دیگر اینکه برخی از سایت های حامی خط آشوب و بلوا ، فتنه افروزی و تجاوزگری 
  بعد از ریزش هواداران خود در همان ایام اعتراف کردند که در خیابانها با مخالفت و تقابل و عدم همراهی مردم روبرو شده اند چرا که مردم نشان دادند که از نظام (علیرغم تمامی مشکلات و کاستی ها ) با تمام وجود حمایت می کنند . 
  البته همه می دانیم که "اعتراض" و "انتقاد" حق قانونی مردم  در مقابل نظام است . 
  دوستان ! ما با اعتراض و یا با داشتن سلایق فکری متفاوت و یا با داشتن تفکر انتقادی مخالف نیستیم . بنده خود مقالاتی تحت عنوان 《تفکر انتقادی ؛ حلقه ی گمشده ی نظام آموزشی کشور》 نوشته ام که در فرصت مقتضی در همین رسانه آن را منتشر خواهم کرد . 
  داشتن تفکر انتقادی از جانب افراد ، بیانگر داشتن سلامت فکر و اعتراض نیز حق قانونی مردم است . به نظر ما ، همه ی مسءولان نیز باید خود را در برابر اعتراضات به حق مردم ، پاسخگو بدانند . 
  اما همانطور که می دانیم ، میان 《اعتراض》و 《نقد》تا 《آشوب و بلوا و تحرکات جدایی طلبانه یا براندازانه 》 ؛ تفاوت و فاصله ای از زمین تا آسمان است . 
  ما با سلطه اجانب و بیگانگان مخالف هستیم . ما با وابستگی و عدم استقلال مخالف هستیم . ما با ذلت و اسارت مخالف هستیم . ما با ننگ مخالف هستیم .. 
  ما منکر وجود مشکلات ( چه مشکلات حاد و مزمن اقتصادی و فرهنگی ) نیستیم . ولی بر خود ننگ می دانیم که چاره ی مشکلات خود را در دستان بیگانگان بدانیم . این ننگ است بر ما که بیگانگان برای حل مشکلات ما چاره جویی کنند و به این بهانه و ننگ ، برای همیشه بر ما مسلط شوند . 
  دشمنان زبون و حقیر اسلام و انقلاب ، گمان کرده بودند ، مردم مومن و انقلابی ایران ، به آنان اجازه خواهند داد که با آشوب و فتنه افروزی ، راه سلطه ی مجدد خود را دوباره بر این میهن عزیز هموار کنند ! 
  گروهک های وابسته و معاند نیز ، طبق تحلیل اربابان خود ، گمان کرده بودند که مردم ایران ، از اسلام و انقلاب و خون شهدای خود دست شسته و با خیال باطل خود ، با به بازی گرفتن از عناصر سیاسی ورشکسته و بهره گیری از آنان ، می توانند از این نظام و انقلاب و مردم فداکار و همیشه پای کار آن ، انتقام بگیرند ! 
  ما به چشم خود دیدیم که چگونه حقیقت این سخن امام بر همگان آشکار گردید ؛ آنگاه که فرمود : "تا مادامی که پشتببان ولایت فقیه باشید ؛ به مملکت شما آسیبی نخواهد رسید" 
  پس در دنیایی که نسبت و جایگاه تمامی کشورها در هژمونی امپریالیسم جهانی به سردمداری آمریکا و نظام صهیونیستی آن تعریف می شود ؛ ما اگر صرفا خواهان استقلال و حفظ شرافت و عزت کشور ( و نه خواهان حفظ دین ) باشیم ؛ همانطور که امام راحل گعت باید پشتیبان ولایت فقها باشیم . 
  پاسخ:
  عزت را تنها در پناه وحدت ، وحدت ، وحدت می شود معنا کرد .
 • سجاد غلامی
 • با عرض صمیمانه ی سلام به شما مخاطبان فهیم این رسانه . 

  در جلسه ی پیشین به دو موضوع اشاره شد . یکی 《تحرکات ساختار شکنانه و براندازانه ی خارج از قانون  》و دیگری 《 حرکات اعتراضی واقع شده در چهارچوب قانون 》.
  شما مخاطبان فهیم ، تفاوت این دو را (چه در هدف گذاری و چه در روش و اجرا را ) می دانید . درواقع این موضوع بدیهی تر از آن است که بخواهیم بیشتر از این ، راجع به آن صحبت بکنیم 
   
  لازم است که همه ی ما بدانیم اگر فرد یا افرادی با سلاح ، اعم از سلاح گرم یا سلاح سرد ، متعرض جان ، مال و نوامیس مردم شود ؛ یا موجبات سلب آرامش و آسایش و امنیت عموم را فراهم آورد و یا علنا نسبت به ارزش های دینی و اسلامی هتاکی نماید ؛ چنین فردی "محارب" شناخته شده و به عنوان مفسدین فی الارض باید محاکمه شوند و همه ی ما می دانیم که حکم مفسد فی الارض هم چیست .
  این موضوع در باب "بغی" در فقه آمده که در آنجا با تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است و از موضوعاتی است که مورد اجماع تمامی مذاهب اسلامی اعم از مذاهب چهارگانه ی برادران اهل سنت و مذهب تشیع می باشد . 

  به نظر ما حکومت اسلامی ، چه در غاءله ی تیرماه 78 و چه در آشوب ها و یاغی گری های بعد از انتخابات در سال 88 ، با رافت اسلامی و اغماض نسبت به قانون شکنان برخورد نمود و سیاست نرمش و انعطاف را در پیش گرفت . 
  بنده با شما در این موضوع اتفاق نظر دارم . حرف ما هم همین است که چرا مسببان وقایع کوی دانشگاه و غاءله های پس از آن در سال 78 محاکمه نشدند ؟! 
  اگر مسببان آن وقایع محاکمه می شدند ، چه بسا ما شاهد تکرار همان وقایع (خط آشوب و طغیان و فتنه افروزی) در سال 88 نمی شدیم .
  در مورد هرج و مرج طلبان و قانون شکنان و یاغیان وقایع سال 88 هم همینطور . آیا آنها محاکمه شده و به سزای اعمال ننگین و خاءنانه و "دشمن مهیج کن" خود رسیدند به نحوی که موجبات عبرت سایرین را فراهم آورند و به اصطلاح فنی حقوقی آن ، موجب "پیشگیری عمومی" برای دیگران در آینده شوند ؟؟ 

  شما در کامنت پیشین 《بسیج》 را به کل فاقد مصوبه مجلس و اساسنامه می دانستید ! 
  حال عملکرد بایسته و شایسته و مقتدرانه ی قوای نظامی و انتظامی حکومت در تامین امنیت عموم مردم در مقابل هجمه های اوباش و اشرار ( که یکی از وظایف اصلی هر حکومتی می باشد ) را تخطءه نموده و با بیگانگان که درصدد عقده گشایی از بسیج و بسیجیان و مقتدای بسیجیان هستند ؛ هم صدا شده و عملکردهای بعضا ناصواب پیش آمده در آن وقایع را می خواهید به نام آنان بنویسید ؟؟ 
  شما هنوز و با گذشت سی و اندی سال نمی دانید که آیا بسیج اساسنامه دارد یا ندارد ؟! با شما چگونه می توان بحث کرد ؟ .. خود بگویید .
  شما اگر اهل مطالعه در مورد تاریخ معاصر ایران ، تاریخ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و ارکان و ساختارهای آن نیستید ؛ با "تفکر انتقادی" که از شما سراغ داریم ، بعید است که اهل مطالعه در مورد حوادث و وقایع روز دنیا نباشید . 
  سوال من از شما این است : در دیگر کشورها ، در مقابل آشوبگران و هرج و مرج طلبان و ساختار شکنان چگونه برخورد می شود ؟؟ .. آیا آنان را به بالای سر نهاده و اصطلاحا "حلوا، حلوا" می کنند ؟! .. یا اینکه بر سینه ی آنان مدال افتخار و شجاعت نصب می کنند ؟! 
  در خود کشور فرانسه به عنوان "مهد دموکراسی در جهان" ! در جریان آشوب ها و بحران های گسترده و اعتصابات فلج کننده ی آن در چند سال اخیر و در همان ایام در آشوب های خیابانی در یونان ، مشابه همان اتفاقات در ایتالیا و انگلیس .. برخورد  پلیس این کشورها به عنوان یک نیروی صرفا سرکوبگر با آشوبگران و تظاهرکنندگان چگونه بوده است ؟؟ 
   در ایران برخورد پلیس چگونه بوده ؟؟ 
  در ایران اسلامی که برخوردار از پشتوانه ی مردمی و متکی بر قدرت توده های عظیم ده ها میلیونی مردم کشور خود است ؛ همین مردم بیدار دل ، فهیم و آگاه ، چه در آوردگاه 23 تیرماه 78 و چه در کارزار فرهنگی و نرم 9 دی ماه 88 ، در مقابل مشتی آشوبگر فریب خورده و یا تحریک شده از سوی بیگانگان ، به پا خواستند و برای حمایت از نظام ، دین ، انقلاب ، استقلال و آزادی خود ، در مقابل بیگانگان ؛ حضور بهم رساندند . 
  این موضوع ، واقعیتی است که دشمنان بیرونی نظام جمهوری اسلامی از جمله آمریکا با آن سابقه از کینه ورزی و عداوت و انگلیس حقیر ، با آن پیشینه از خباثت ، چاره ای جز اعتراف به آن نداشته اند و اینک و در حقیقت با اعمال تحریم های اقتصادی ، امروزه به دنبال انتقام از مردم و قطع کردن پیوند آنها و در مقابل قرار دادن آنها با نظام جمهوری اسلامی برآمده اند

  به عنوان مثال : گفتنی است دقیقا بعد از حضور حماسی مردم در 9 دی ماه 88 و اعلام حمایت آنان از نظام ، خانم هیلاری کلینتون وزیر وقت امور خارجه ایالات متحده ، در طی مصاحبه ای اعلام کرد : معترضین باید به فضای مجازی روی آورند ! 
  ایشان در همان مصاحبه از اختصاص بودجه 400 میلیون دلاری آمریکا ، برای حمایت از گروهک های اپوزیسیون و برانداز در فضای سایبری خبر داد ! 

  ادامه دارد ... 
 • سجاد غلامی
 • خدمت همه ی شما دوستان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم . 
  حضور اینجانب در این رسانه و در جمع مجازی و مصفای شما دوستان و همراهان ، با وقفه ای چند روزه مواجه شد . 
  ضمن پوزش از همه ی عزیزانی که مباحث مربوط به این پست را دنبال می کردند ؛ اینک ادامه ی آن را باهم پی می گیریم . 

  جناب "دینامیک" ، "پویا" ، "تفکر انتقادی" و ایضا "دیرباور" ؛ حضرت "ناشناس" !
  به من استاتیک ، ایستا ، تفکر انجمادی و زود باور لطف نموده و بفرماءید که : 
  اصولا در مقابل آشوب طلبان ، اخلال گران و متعرضان به دین ، جان ، مال ، ناموس و آبروی مردم و آسایش آنان ؛ چه باید کرد ؟؟ 
   در کشورهای دیگر در مقابله با این دسته از افراد (که خارج از چهارچوب های قانونی به دنبال تامین منافع و مطامع خود هستند ) چه می کنند ؟؟ 

  آیا شما می توانید به حرکت اعتراضی دانشجویان در وقایع تیرماه 78 که پس از اندک زمانی ، توسط جمعی از اوباش و اشرار و با کمک و همراهی برخی از گروهک های سیاسی ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی مالی و تبلیغاتی دشمنان خارجی "مصادره" گرده بود و از حرکت اعتراضی آرام ، به خط افساد و تخریب اموال عمومی و ارعاب و عربده جویی و سلب آرامش و امنیت از مردم تبدیل شده ؛ به نحوی که دانشجویان علیرغم داشتن مواضع معترضانه ی خود ، سریعا حساب خود را از این خط آشوب و بلوا جدا گردانیده بودند ؛ 
  آیا شما می توانید این حرکت ساختارشکنانه ، ضد مردمی و ضد دینی را با آن ماهیت براندازانه اش ؛ "صرفا" یک حرکت 《اعتراضی مدنی 》 بنامید ؟! 
  اگر پاسخ شما ؛ 《آری》است ! پس باید به شما گفت : خسته نباشید برادر ! 
  خدا قوت ! و صباحکم الله بالخیر ! ...

  قسمت اصلی این بحث و گفت و گو فردا تقدیم شما خوبان می شود .  واقعا خنده داره ولی زهرایی که اینجا کامنت گذاشته هم من نبودم..
  البته مهم نیست چون چیز خیلی بدی نگفته..اینکه مثلا سجاد رفته کپی پیست کرده به نظرم اصلا به موضوع ربطی نداره..بهرحال آقا سجاد که نمی تونه بشینه خودش داستان بسازه..به نظرم هر کس برداشت خودش رو از یه موضوع داره..آقای ناشناس تو اون روزا این مسائل رو از نزدیک لمس کرده..و آقای سجاد هم این منابع رو قبول داره..
  نمیشه که انتظار داشته باشیم همه چیز تو این نظام یا هر نظام دیگه ای درست و اصولی پیش بره..اگر کسی اعتراض می کنه حتما خواهان براندازی حکومت نیست..

  گاهی ما آدما اعتراض می کنیم چون فقط توقع یه عذر خواهی ساده داریم..یا محاکمه کسایی که باعث این اشتباه شدن..تا هم به ما ظلم نشه هم از دور به ریشمون خندیده بشه..

  و خداوند همواره بزرگتر از آن است که وصف شود تردید مکن
  یادم رفت بگم این اگر سند سازی نبود چگونه بعد 14 سال در انتخابات 92 پای مناظره به این مسائل کشیده شد؟ اگر سند سازی نبود چرا هیچکسی از تعداد کشته شده ها خبر نداره؟ اگر سند سازی نیود چرا فقط یک روایت از یک جناح چاخان گرا راجب این مسائل بیان میشه؟ تفکر انتقادی در من هنوز هم هست و به کوری چشم خیلی ها خشک نشده جناب غلامی یه فکری به حال خودتون بکنید.
  اینجا فقط دوتا نظر برا من نیست، اونی که فحش داده و اونی که از شما خواسته کپی پیست نکنید!
  با عرض معذرت کجای این اساسنامه نوشته شده با چماق و باتوم و گاز به بقیه حمله کنند؟ شما هم اگه مدارکی داشتید به یک خبرکذاری از یک جناح خاص اشاره نمی کردید! در ضمن کسانی که اشتباه کردند چرا محاکمه نشدند؟ چرا دوباره در سال 88 این ماجرا تکرار شد؟ حرف برای گفتن زیاد هست ولی فرصت نیست جناب سجاد غلامی،
 • سجاد غلامی
 • سلام جناب "دینامیک" !
  ببخشید ؛ جناب ناشناس ( ناشناسی که نه تنها در نام کاربری ، بلکه در دانشگاهی که تحصیل نموده اند _دانشگاه تهران_ و نیز در سال وردی به دانشگاه ، با ناسناس قبلی تشابه اتفاقی دارند ! .. مهم نیست ، بگذریم )

  باید گفت در مورد وقایع تاریخی ( وقایعی که در یک برهه از زمان در گذشته اتفاق افتاده اند ) ، یک پژوهشگر و محقق تاریخ ، بنا بر « اسناد » می تواند سخن بگوید .

  سوال اینست : این چگونه « سند سازی » از جانب نظام حاکم پیرامون واقعه ای که تنها اندکی بیشتر از یک دهه از آن می گذرد است که ، هیچ محقق تاریخی که مواضع منتقدانه داشته باشد نیست که به « نقد اسناد » ارائه شده پرداخته شده باشد ؟!
  به هرحال یک محقق تاریخی همواره می تواند نسبت به اسناد تاریخی پیرامون واقعه ای که ارائه می شود ، با توجه به سایر اسناد و مقایسه با ان ، بنابر آنچه که در تحقیقات تاریخی مرسوم است ، دست به « نقد اسناد ارائه شده » بزند . هم نقد درونی ( بررسی اصالت سند ) و هم نقد بیرونی ( بررسی محتوایی سند ) .

  اینجانب بر طبق اسناد رسمی و تائید شده هم از جانب مخالف و هم از جانب موافق ، با شما صحبت کردم . شما که "دیر باور" هستید هم بر طبق اسناد تاریخی سخن بگویید و بنا بر همان اساس و اسناد ، بفرمائید که واقعه ی کوی دانشگاه چه بود ؟

  باید دانست یکی از وظائف معاونت های فرهنگی در هر سازمانی ، اطلاع رسانی ( درون سازمانی ) است . طبیعی است که پس از واقعه ای ( کوی دانشگاه ) که چنین موجب التهاب در جامعه شده بود ؛ معاونت بسیج دانشجویی هر دانشگاه و دانشگاه تهران در اولویت اول ، در راستای بیدار نمودن و آگاهی بخشی به دانشجویان ، و ممانعت از اغفال و موج سواری از احساسات عدالت گرایانه ی آنان توسط عوامل مزدور ، ( در واقع برای جلوگیری از تکرار آن در آینده ) اقدامات فرهنگی خاص خود ، از جمله انتشار خبرنامه های تحلیلی را در دستور کار داشته باشد .

  اما بسیج ؛
  جهت اطلاع شما و سایر دوستان باید گفت : در تاریخ 1361/04/15 اساسنامه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که فصل چهارم آن ، اختصاص به «واحد بسیج مستضعفین» دارد که هدف از تشکیل آن (مرامنامه ) :
  ایجاد توانایی های لازم در کلیه ی افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع همه جانبه از کشور و نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع زیربط می باشد .
  گفتنی است در ماده ی 37 آن ، به سلسله مراتب سازمانی و تشکیلاتی رده های مقاومت بسیج اشاره شده است که در آن ، بسته به وسعت و جمعیت هر شهر ، این واحد ، به چند منطقه و هر منطقه ی مقاومت ، به چند ناحیه ی مقاومت و هر ناحیه ی مقاومت به چند پایگاه مقاومت ، تقسیم می شود .
  البته "بسیج" از بدو تاسیس تاکنون ، سیر تکاملی خود را داشته است که از «واحدی» در سپاه پاسداران ، به « نیروی مقاومت بسیج » به فرماندهی « سردار افشار » در سال 1368 به دستور مقام معظم رهبری تبدیل می شود و چنین فصلی نو در حیات بابرکت این نیرو که تاسیس اولیه ی آن از ابتکارات امام راحل (ره) بود ، بوجود می آید .
  یعنی بسیج که در ابتدا یک واحد در کنار واحدهای دهگانه ی سپاه به شمار می رفت ، بر اثر یک سیر تحولی ، به « نیرویی » هم سطح ، در کنار نیروهای هوایی ( بعدا هوافضا ) ، دریایی و نیروی زمینی سپاه ( که ستون فقرات سپاه به شمار می آید ) ارتقاء پیدا کرد .
  با تحول در سپاه پاسداران و تبدیل سپاه های منطقه ای به سپاه های استانی و تبدیل نیروی هوایی سپاه به نیروی هوافضا ؛ « نیروی مقاومت بسیج » ، به «سازمان بسیج مستضعفین » متشکل از اقشار 22 گانه همچون سازمان بسیج اصناف ، سازمان بسیج مساجد و طلاب ، سازمان بسیج جامعه ی پزشکی ، سازمان بسیج علمی ، سازمان بسیج دانش آموزی ، سازمان بسیج اساتید ، سازمان بسیج دانشجویی ، سازمان بسیج سازندگی و .. تبدیل شد .

  با این وجود ، بنده "بسیج" را نه یک واحد ، نه یک نیرو ، و نه حتی یک سازمان نمی دانم . به نظر بنده با اینکه هیچگاه نه عضو ویژه ، نه فعال و نه حتی عادی بسیج بوده ام ، بسیج فراتر از یک سازمان است . بسیج ، یک تفکر است . یک فرهنگ است .. نه یک ظاهر یا پوشش خاص ، نه یک طبقه ی اجتماعی خاص ..
  به فرموده ی رهبری : « هرکس به ارزشهای اسلامی پایبند باشد ، و برای زحمات و مجاهدت ها و خدمات بسیج ، احترام قائل باشد ، او یک بسیجی به شمار می آید چه عضو مجموعه ی سازمان بسیج باشد ، چه نباشد . »
  سجاد عزیز اون ناشناسی که نوشته کپی پیست کاری نداره من نیستم گرامی!
  آی پی من استاتیک نیست و دینامیک هستش برا همین شاید صاحب این سایت هم متوجه نشده.
  همه این حرفهایی رو که زدی؛ بعد اون سال بسیج تو دانشگاه پخش می کرد اونم برای ورودی های جدید، یکی از این ورودی های جدید ازم پرسید اینها رو ما چیکار کنیم؟ بهش گفتم که نگه دار شبهای خرداد و تیرماه جام ملتهای اروپا پخش میشه، به یاد همه کشته شده ها تخمه میشکونی و آشغالاشو میریزی روش.
  اونایی که ندیدن فیلم عملیات مرصاد رو ببینند کافی هست.

  منظور از منبع این هستش که مثلا صدای نوری زاده رو ضبط کنی و برامون پخش کنی! وجود نظام آموزشی مزخرف در ایران و نوع اجرای منبرها در مساجد باعث شده تفکر انتقادی در ماها خشک بشه و برا همین زودباور شدیم. هرکسی برا ما بیشتر حرف بزنه اون برده و حتی سوال "روزی چند ساعت ماهواره تماشا میکنی" از اینجا ناشی میشه! اگر ماها ملتی هستیم پویا، الان نه ماهواره رو ما تاثیر داشت نه برنامه دیروز امروز فردا. اگر هم انتظار دارید من با شنیدن اسم یک خبرگزاری تمام حرفهای شما رو قبول کنم سخت دراشتباه هستید.

  در ضمن جنابعالی هر چقدر می خوای حرف بزن و بنویس ولی هیچ یک از اینها وجود نیروهای لباس شخصی رو توجیه نمی کنه! شما که حقوق خوندین و قانون رو بلد هستین بفرمایین ببینیم کی اجازه تشکیل یک همچین گروهی رو داده؟ آیا این گروه اساسنامه دارند؟ توسط مجلس تصویب شده؟ اگرهم خودسر هستند چرا کسی محاکمشون نمی کنه؟
  مشخصه که این گروه توسط افراد زیادی پشتیبانی میشن. اگر پشتیبانی این افراد گردن کلفت نبود الان همشون مجازات شده بودند.
  کاربر محترم :ما هستیم
  من سینه چاک هیچ کس نیستم. من یه آدم معمولی ام که توی این کشوردارم زندگی می کنم. منم مثه خیلی های دیگه توی زندگیم کم و کاستی دارم. اگه به قول شما رژیم هم برگرده چه توفیری به حال ما داره؟ جز اینکه چند دسته گی بشه و یه عده افراد بیگناه زیر دست و پا له بشن. فکر اونجاشو کردی؟ همین حالا هم دور تا دور ما بعضی از افراد حاشیه نشین( البته اقلیت) سودای تجزیه کشور عزیزمون ایران رو در سر دارن. چرا بایستی چنین تاوانی رو پس بدیم؟ به چه قیمت؟ یا اینکه وایسیم خدا خدا کنیم آمریکا بیاد حمله نظامی بکنه. آیا واقعا خوشبختی در انتظارمونه؟ نوشتی شاه با اون تاج و تختش سرنگون شد؟ عزیز من قدرت ربطی به تاج و تخت نداره. اصل کاری اقتدار بود که شاه نداشت. دو بار کشور رو ترک کرد. یکی در جریان کودتای 28 مرداد 1332 و بار دوم هم 26 دیماه 1357. واقعا کشور داری یعنی این؟ اسناد موجود میگه که در جریان همان شلوغی ها و تضاهرات سال 57 بود که پادشاه اردن راهکاری به شاه ارائه میده: برو با ملت خودت صحبت کن ببین چی میخوان. باهاشون دوست شو. حتی شده اونا رو از نزدیک درآغوش بگیر. ولی مثل اینکه مقدرنبود این این دیوارمیان شاه و ملت از بین بره و نهایتا شاه از کشور فرار کرد.
  عزیز من اسم کاربری خودتو گذاشتی: ماهستیم. کی پشت سرته که غمخوارت هم باشه. به والله کسی غم آدمو نمیخوره. اونایی که اونور آب هستند و جوونا رو تشویق به انقلاب مخملی می کنند ، جوون خودشون رو کجا قایم کردن؟؟!!
  امیدوارم که به حرفای من یه کمی فکر کنی. چون کاملا بی طرفانه است.
 • سجاد غلامی
 • خطاب به کاربری به نام "زهرا" :


  در خلال بحث با کاربری به نام "ناشناس" ، بر سر موضوع « حوادث کوی دانشگاه در تیرماه 78 » ؛ اینجانب در تاریخ دوم اسفندماه و در ساعت 8 صبح ؛ مطالبی راجع به موضوع ذکر شده ( واقعه ی کوی دانشگاه ) نوشتم .
  در همان تاریخ و در ساعت 10 صبح ، جناب "ناشناس" ، از منبع آن پرسیدند ؛ که اینجانب در ساعت 11 صبح همان روز ، به "خبرگزاری فارس" به عنوان منبع خبری ، اشاره کردم .
  [ تا اینجا رو که متوجه شدید ؟! ]
  گفتنی است در ذکر یک منبع خبری ، همواره به منبع اصلی آن خبر یا گفته اشاره می کنند . نه سایت ها و وبلاگ های رسمی و شخصی دیگر . چرا که ممکن است صدها و بلکه هزاران سایت و وبلاگ ، آن خبر و گفته را از منبع اصلی اخذ نموده و نقل نمایند.
  بنده در ساعت 10 صبح ، به منبع اصلی خبر ، که خبرگزاری فارس بود ، اشاره کردم اما گویا جناب ناشناس ، از ساعت 10 صبح تا ساعت 19 همان روز ، به خود قبول زحمت داده و با پرس و جو فراوان در اینترنت ، آدرس چند وبلاگ که آن خبر را از خبرگزاری فارس عینا نقل نموده اند ، تهیه و در پاسخ برای ما درج نموده اند .
  سایت ها و وبلاگ هایی که می توانند در زمره ی صدها و بلکه هزاران سایت نقل کننده ی آن خبر ، قرار داشته باشند .
  و جالب است بنده قبل از ذکر آدرس آن وبلاگ ها از طرف ایشان ، تقاضای خاتمه ی بحث و گفتگو را داشتم ( آنهم بنا به عللی شخصی ) ؛ نه بعد از ذکر آن منابع.
  اما اینک با تمام وجودم در خدمت شما و همفکرانتان هستم .

  ایشان و یا خود شما و یا دیگر دوستانتان ، در موضوعات دیگر ، چه حرفی برای گفتن داشته اید که اینک در موضوع « کوی دانشگاه » حرفی برای گفتن داشته باشید .

  ایرادی ندارد . ما از سایت های خود ، نقل قول می نماییم ( البته با ذکر منبع و حفظ امانت ) شما هم از سایت های خودتان ، نقل قول بفرمائید و بدین شکل با هم گفتگو می کنیم . موافق هستید ؟

  اما در مورد کاربری بنام "ما هستیم" ؛ شما هنوز تفاوت بین "معارض نظام" و "منتقد نظام" را نمی دانید ؛ آن وقت سراغ از من می گیرید ؟! البته بنده "هیج" نیستم و هیچ ادعایی هم ندارم . اما با سبک « لمپنیسم رسانه ای » هم ، نه موافقم و نه تمایل به همراهی و تعامل با کسی که اینچنین می نویسد را دارم .

  پاسخ:
   تفاوت بین "معارض نظام" و "منتقد نظام"
  خیلی جالب شد
  بعد از اینکه کاربر ناشناس اون چند تا لینک رو به عنوان سند برای اینکه نشون بده حرفهای آقای سجاد غلامی کپی شده از سایتهای دیگه اس نه حرف خودش رو میکنه دیگه هیچ خبری از آقای غلامی نمیشه!!!
  بیا
  شاهد از غیب رسید
  اینم یه نفر دیگه که تازه نظرش نمایش داده شد
  خیلی ها که نظرشون نمایش داده نمیشه که دیگه بماند
  حالا اون سینه چاک های نظام کجان؟
  نمی بینمشون؟
  سجاد غلامی کجاست؟
  ملتمس دعا کجاست؟
  یک معلم کجاست؟
  یلدا کجاست؟
  .....
  اصلآ خود منصوره صامتی کجاست؟!


  آره
  دفاع کنید!
  بلاخره یه روز ورق برمیگرده
  هیچ حکومتی پایدار نبوده!


  آن شاه که به صد مهره نمی باخت
  تاج از سرش لشکر پیاده انداخت
  پاسخ:
  گویا شما از اینکه جنگ داخلی اتفاق بیفته و بعد دوستان آمریکایی شما تشریف بیارن ایران و ناموس هایتان را حراج بگذارند بدتان نمی آید؟
  البته همواره از  افرادی که به نام اسلام آبروی حکومت اسلامی را بر باد داده اند عصبانی بوده ام و هستم

  سلام از خواننده های خاموش سایت مفید شما هستم خانم صامتی عزیز امروز از فرط ناراحتی خواستم بنویسم تا بدونید چه بلایی سر مردم آوردن اون از بیمارستانهای دولتی که نمیشه اعتماد کرد اینم از بیمارستانهای خصوصی چند ساله مادرم گرفتار تنگی کانال نخاعه و بلاخره بعد از کلی دکتر و مشورت و هززنه تصمیم گرفتیم مادرم رو در بیمارستان خصوصی عرفان جراحی کنیم با 18 میلیوون هزینه اونم برای پدرم که یک باز نشسته ی ساده ست . پنجشنبه قرار بود مادرم عمل بشه این زن 70 ساله رو با هزار اسارس بردن تو اتاق لمل و بعد از 2 سالت دیدیم مادرمو آورن میگن نمیتونیم عمل کنیم چون از سه واحد خون 1 واحد تون داریم و کمه ! شوهر خواهرم گفت میریم از انتقال خون میگیریم ولی به هزار بهونه جراحیو انداختن جمعه ، گفتیم شاید قسمت بوده ایرادی نداره ولی اعصاب هممون خرد بود فردا جمعه بردنش اتاق عمل و بعد از 2ساعت و نیم ناگاان دیدیم جراح اصلی با کت و شلوار از تو سالن انتظار رد شد ! چشمامون گرد شده بود رفتیم دنبال سوپروایزر بخش اصلا جواب نمیدادن می گفت بیمار شما در لاین من نیست ؟ ای با با پس چرا شما اومدین مادرمو از اتاق بردین تحویل اتاق جراحی دادین ؟ می خواستم از شدت عصبانیت و استرس سرمو بکوبم به دیوار داشتیم می مردیم که ی دکتری اومد گفت ایشون ضربان قلب نامنظم دارن و دکتر قلب ما اجازه ی عمل نمیدن . زمین و زمان برامون سیاه شد پس چرا تو این 3 ساعت چیزی نگفتین مادرم 70 سالشه این همه اصطراب که قلب سالم رو هم از بین می بره ...پدرم که فقط خودشو می خورد ربتیم بالا سر مادرم مثل گچ سفید شده بود لباساشو تنش کردیم و گفتیم اصلا نمیخواد جراحی کنه پدرم رضایت داد و حالا رفتیم حسابداری پول خون باباشونو با ما حساب کردن در حالی که به خاطر اشتباه بیمارستان 2 شب اونجا موندیم بعدم نوشته ویزیت دکتر 150 تومن میگم چه دکتری ؟ کسی برای ویزیت نیومده ! حسابدار میگه خدا رو شکر کنید من امروز تو حسابداری هستم و گرنه باید فردا بینارتونو مرخص می کردید و ازینه ی یک شب دبگه رو هم میدادید !
  شما نمیدونید این چند روزه به ما چی گذشته ، خانم صامتی عزیز به مهربونی شما هیچ شکی ندارم ولی خواهش می کنم انقدر ازینا دفاع نکنید بخدا تحریم و کوفت و زهرمار ی بازی سیاسیه تا مردمو سر کیسه کنن شما ببین دیگه پزشکی که اومده قسم خورده اینجوره وای به حال سیاسیونش ... من جوون چه قدر بهانه برای خوشبختی دارم که اینطوری اعصا بمو بهم ریختن ؟
  کی رسیدگی می کنه ؟ اینجا مملکت اسلامیه ؟ من چند سال عمر نی کنم که همش باید احاس بدبختی کنم از خودم چیزی براتون نمی نویسم ولی خواستم بگم تو رو به اون قلب پاکتون ازینها دفاع نکننید خانه از پای بست ویران است
  پاسخ:
  سلام 
  برای شما خیلی ناراحت شدم و برای مادر بزرگوار شما . ای کاش کاری از من بربیاد . ممنون که پارادوکس رو محرم دونستیید . پیشنهاد می کنم با رییس بیمارستان گفتگو کنید و این مساله رو رسانه ای کنید . رسانه ها ابزار دموکراسی هستند از این موضوع نباید   غافل نباشیم 
 • ملتمس نگاه..
 • سلام برادر بزرگوارم آقای غلامی.
  خواهش میکنم شما بزرگوارید.اصلا اینطور نیست من شمارو بسیار شریف و بزرگ پنداشتم و خیلی چیزها از شما یاد گرفتم.
  ازتونم ناراحت نشدم علی رقم اینکه تند متذکر کار من شدید.اصلا ناراحت نشدم.اتفاقا خوشحال شدم که اشکال کار منو بهم یاد اوری کردید.
  بازم میگم اگه موجب رنجش خاطر شما و ناشناس و هرکس دیگه شدم منو ببخشید.

  التماس دعا
 • سجاد غلامی
 • به کاربر محترم و گرامی "ملتمس نگاه" ؛

  تمنا می کنم دوست عزیز اینگونه ننویسید 《 اظهار نظر در مقابل بزرگان !》
  ما همه مون داریم با همدیگه در یک فضای دوستانه و بر اساس احترام به نظرات همدیگه و با یک دید بازتر ، به بحث و گفت و گو و تبادل نظرات علمی باهم می پردازیم .
  من خودمو همیشه کوچیک این جمع و محفل علمی می دونم اگه "بزرگانی" هم وجود داشته باشند ، این شما و سایر دوستان هستید که من همیشه ازتون یاد گرفتم و یاد می گیرم . اگه گاهی حرفی ، سخنی ، چیزی هم گفته می شه ، به دل نگیرید ؛ از باب یاد آوری ، دلسوزی و وظیفه است که امام صادق فرمودند : احب الاخوانی ، من اهداء الی عیوبی ! بهترین دوست من کسی است که عیوب مرا به من ، هدیه کند !
  بیاییم بهترین دوست ، برای همدیگر باشیم . البته این حدیث به معنی همواره دیدن عیوب دیگران (عیب جویی) نیست . چرا که همین امام معصوم در جایی دیگر می فرماید : خوشا آنکس که پرداختن به عیوب خودش ، او را از پرداختن به عیوب دیگران باز می دارد .
  موفق باشید ./
  پاسخ:
  و حافظ می فرماید :جمله عیبش که بگفتی     هنرش نیز بگو 
 • ملتمس نگاه..
 • آقای غلامی.

  سلام برادر بزرگوار.اول از هر چیزی خدمتتون عرض کنم که من هیچ وقت مدعی ایمان نبودم.اصلا.حتی توی کامنتم هم گفتم که من هیچ گاه خودم رو با ایمان نمیدونم.
  و من برداشتم از ایمان این بوده که در تمام حوضه ها و بخش های زندگی ایمان میتونه کارساز باشه و نقشه راه.
  و گرنه اصلا قصد جسارت به برادر محترم ناشناس رو نداشتم.و ندارم.
  منو ببخشید که در مقابل بزرگان اظهار عقیده کردم.

  ناشناس
  ازتون عذر میخوام که طبق گفته های اقای غلامی نباید در مورد ایمانتون قضاوت میکردم.اخه برداشت من این بود.در هر حال از اقای غلامی یاد گرفتم که نباید هیچ گاه ایمان افراد رو مورد قضاوت قرار بدم با توجه به روایات و مطالبشون.
  پس از شما حلالیت میگیرم.
 • سجاد غلامی
 • ایمانشون ضعیفه ؟! ...

  شما چگونه و بر کدام اساس در مورد ایمان افراد "قضاوت" می کنید ؟؟ ایمان و رابطه آن با شرکی که به تعبیر پیامبر (ص) رابطه ی این دو ، از "راه رفتن مورچه ای بر پاره سنگی در تاریکی شب (در تشخیص آن ) دشوارتر است ..
  به نظر من حیا را نه تنها در پوشش ، بلکه باید رد آن را در اینگونه اتهام زنی ها ( طرفین به یکدیگر ) هم جستجو کرد .
  اصولا ما نباید در مورد شخصیت انسانی افراد ، قضاوت کلی بکنیم . حداکثر کار ما ، آنهم از باب "امر به معروف و نهی از منکر" این است که ما در مورد "عملکرد" افراد صحبت و قضاوت و ارزش گذاری کنیم . نه شخصیت خود افراد ؛ نه کلیت آنها ؛ نه ایمان (که امری درونی است) در افراد .
  ایشان به رهبری اتهام بی پایه و اساس می زند ؟ بسیار خب ؛ شما همین عمل او را مورد نقد قرار بده چرا دیگر کار اشتباه و غلط او را ، به کل شخصیت انسانی اش ( که از باب "نفخ من روحی" مکرم است ) تعمیم می دهی و نتیجه گیری و قضاوت کلی هم در مورد "کلیت" طرف ، بعمل می آوری و می گویی "ایمانت ضعیف است" !!
  این سخن و انتساب آن از جانب امامان به دشمنانشان که دشمن دین ، ایمان و خدا بودند را از کدام یک از امامان ما در طول زندگی و دوران مبارزاتی اش شنیده اید ؟؟ ...
  از احوالات استاد سیر و سلوک و عرفان امام ، مرحوم شاه آبادی چنین نقل شده است که ایشان ، هیچ گاه در مورد افراد کافر ، ظالم و مشرکی که مادامی در قید حیات بودند ؛ ضمن داشتن مواضع اصولی خود در برابر این گونه از افراد و مبارزه با آنان ؛ هیچ گاه تا مادامی که در قید حیات بودند ، برای این افراد لفظ مشرک و بی ایمان را به کار نمی بردند چرا که معتقد بودند شاید همین فرد در آخر عمر توبه نموده و با ایمان از دنیا برود ! ولی من نوعی مدعی ایمان ...
  سجاد کپی پیست از سایت های دیگه کاری نداره
  خودت چی دیدی؟
  اونجا بودی؟

  http://porseman.org/q/vservice.aspx?logo=http://porseman.org/q/images/right.jpg&id=85838

  http://sandiskhor.blog.ir/post/105

  http://kosari120.mihanblog.com/post/56

  http://act3.blogfa.com/post/9
  ملتمس نگاه،
  "همه نظامی هارو فاسد خوندید. همه مردم رو به خصوص شیعه رو فاسد و گناهکار خوندید"
  ببخشید من کجا اینها رو گفتم؟ مگه هر کسی انتقاد می کنه شیعه رو فاسد می دونه؟
  البته از این به بعد سعی میکنم خوشبین باشم!( برداشتی یک بحث عرفانی و روانشناسی رو اوردی وسط بحث سیاسی)
  عالم و ادم رو مقصر نمی دونم ولی مسئولین رو مقصر می دونم نه به خاطر اشتباهاتشون برای اینکه همه اشتباه می کنند و معصوم نیستند ولی به خاطر پاسخگو نبودنش ازشون انتقاد می کنم.
  نظامی نباید در اقتصاد و سیاست دخالت کنه. شما بهتره یه نگاه به حکومت قبلی لیبی و جناب قذافی بندازین تا متوجه بشین
  در ضمن اون حرفهایی که ستاره دار بودند توهین نبودند فقط اسامی بودند. حرفهام تند بودند ولی نه به اندازه اسپری فلفل نیروهای لباس *****
  موفق باشی

  ---

  سجاد من هم همه این حرفها رو میدونم، و اگه خونده باشی گفتم دو طرف متهم بودند ولی نمی خوام دوباره اون حرفها رو بشنوم و دوباره اون روزهای سیاه بیاد جلوی چشمم. حرف زدن ما ایجا به جزء جنگ اعصاب برامون چیزی نداره، نه من می تونم به حقم برسم نه تو می تونی منو قانع کنی، برای اینکه تو اون شرایط نبودی. موفق باشی
 • ملتمس نگاه..
 • نا شناس

  بله.خدا کمک همه ماها بکمه.چرا که همه ما هر لحظه به نگاهش و کمکش محتاجیم.
  در مورد شما هم منظورم این بوده که شما از این جهت ایمانتون ضعیفه که راحت بدون هیچ مدرک مستند و درستی رهبری رو مورد انواع توهین و تهمت قرار دادید.همه نظامی هارو فاسد خوندید.همه مردم رو به خصوص شیعه رو فاسد و گناهکار خوندید.جامعه رو سیاه دونستید.امید ندارید(نا امیدی از شیطانه و یکی از تیرهای شیطان.).به همه ی مسوولین تهمت زدید.زبانتون تند و پر از فحش بود مخوصا توی کامنت های اولیتون.همه حتی کسانی که دارند با شمابحث میکنند رو متهم میدونید.شکر خدا هیچ حتی ناسپاسی از نعمت های خدا هم میکنید.دیدی روشن و امید بخش (که همه از اموزه های دین ماست.)ندارید.عالم و ادم رو مقصر میدونید جز خودتون.فکر میکنید فقط مسوولین باید برای کشور کاری کنند نه مردم.حتی لحظه ای و درصدی به این فکر کردین که کمی فقط کمی از مشکلات از جانب خودتون میتونه باشه؟!از طرف من و شماو بقیه مردم.و........
  حرف زیاده اما مجال نیست.
 • سجاد غلامی
 • منبع : خبرگزاری فارس .

  پرداختن به حوادث کوی در سال 78 ، از نظر من دست کم ده جلسه دیگر کار می خواهد . در این زمینه مطالب و گفتنی زیاد است . بعد از آن اگر تمایل داشتید به وقایع سال 88 هم خواهیم پرداخت . ( همه را نمی شود با هم و در یک جلسه بیان نمود ) ولی اگر _بنا به عللی_ ادامه بحث و گفتگو برای بنده میسر نبود ؛ از شما دوست عزیز و همه ی کسانی که در خلال همه ی این مباحثات ، موجبات رنجش و کدروت آنها را فراهم نمودم، ضمن عذرخواهی تقاضای حلالیت می نمایم .
  سجاد عزیز ، من با خصوصی سازی موافقم اتفاقا میگم زنده باد سرمایه داری!!! ولی با نظامی سازی مخالفم!!!!
  شرکتهایی که کار کردم هیچ کدام ایرانی نبودند! نوکیا زیمنس، ایرکام، ام تی ان، اریکسون و....، نه اینکه من آدم تاپی هستم نه، اکثر کسانی که مخابرات خوندن و کار میکنند مثل من هستند.
  برای کوی دانشگاه 78، این همه روزنامه ذکر کردی. منبع هم دارین!!!
  برای کوی دانشگاه 88 چی؟
  امان از دست این دشمن و شرکای داخلیش.

  ملتمس نگاه اتفاقا خدا شما رو هم کمک کنه، چون برای من نوشتید "ایمان شما ضعیف هست" حالا چه ربطی به ایمان داره!حالا اگه ازتون سوال کنم از چی محمدرضا ناراضی بودید بر میدارید برا من ردیف می کنید. من هم از شماها یاد گرفتم .
  اگر هر کدام از افراد جامعه خود را مکلف خدمت به کشور بدانند کشور آبادی خواهیم داشت . به شخصه شاهد تلاش برخی مدیران دلسوز بوده ام که برای آبادانی این کشور تمام عمر خود را وقف کروه اند و در مقابل متاسفانه افرادی ام هستند که از اعتماد مروم سوء استفاده می کنند و آبروی همه ی نظام می برند تصمیم گیری در مورد این ها بسیار دشوار است .از خداوند می خواهم افرادی که به نام اسلام به دین ضربه می زنند را اگر هدایت پذیرند هدایت کند و اگر هدایت پذیر نیستند نابود کند
 • سجاد غلامی
 • و اما ماجرای کوی دانشگاه تهران در هیجدهم تیرماه 1378 ؛

  ( بازخوانی سناریوی کوی دانشگاه ، 18 تیر 78 تا 23 تیر 78 )


  اصلاحیه قانون مطبوعات ؛
  در تیرماه 1378 ، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم ، طرحی را با عنوان « اصلاحیه قانون مطبوعات » در چهار بند به تصویب رساند که مواد آن عبارت بودند از :

  الف ) ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه ، اعضای گروهک های تروریستی و ضد انقلاب ، جاسوسان ، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت .

  ب ) منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک های مالی از کشور های بیگانه .

  ج ) ضمانت اجرایی برای مقابله با افرادی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند ( در قانون مطبوعات با تاکید بر آزادی بیان و قلم و برای پیشگیری از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات ، تصریح شده بود که اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف کنند ، به حکم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیر خواهند شد . )

  د ) لزوم التزام عملی مدیران مسئو و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی .


  بازی خطرناک چگونه کلید خورد ؟
  همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیات رئیسه مجلس ، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه ای که در روزنامه ایران مورخ 12 تیر 78 به چاپ رسید ، اعلام کرد : « طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفته که فقط تحدید کننده ی مطبوعات است و سایه ی استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می گستراند ، اعمال محدودیت و ممنوعیت همان طور که در گذشته نتیجه ای مطلوب در بر نداشته است ، اینک نیز چنین دستاوزدی نخواهد داشت . »

  همچنین روزنامه نشاط در تاریخ 13 تیر با انتشار بیانیه شورای شهر تهران و سردبیر 10 نشریه ی دیگر ( همگی از طیف دوم خرداد ) نسبت به طرح این اصلاحیه در مجلس هشدار داد .
  روزنامه ی سلام هم در 15 تیر یعنی یک روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس ، اقدام به انتشار سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات نمود و سوتیتر روزنامه ی خود را به این مطلب اختصاص داد : « سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است . »

  انتشار این نامه توسط روزنامه سلام ، تعجب همگان را برانگیخت . روزنامه نشاط _ارگان غیر رسمی نهضت آزادی_ در واکنش به انتشار این نامه نوشت :
  « خطر ریسک ( انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات ) به اندازه ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خوئینی ها بسپارد . سعید حجاریان به سردبیرانش توصیه کرده بود که فتیله را پائین بکشند و اگر خبر یا نامه افشاگرانه ای در دست دارند ، آن را به همکاران دیگری که احتمالا حاشیه امنیتی قوی تری دارند ، بسپارند .

  به صحنه آمدن مدیر مسئول روزنامه ی سلام _ موسوی خوئینی ها _ با هدف ایجاد هزینه ای غیرقابل پرداخت و در نتیجه عدم تصویب اصلاحیه ی قانون مطبوعات صورت پذیرفت اما با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، پرونده ی اتهامی وی (موسوی خوئینی ها) به دادگاه ویژه ی روحانیت ارجاع داده شد و با احتساب حکم تعلیقی روزنامه ی سلام در سال های پیش ( 1372 ) ، روزنامه ی سلام تا تعیین تکلیف نهایی تعطیل شد .

  جریان دوم خرداد که بخش هایی از آن "تجدید نظر طلب" نام گرفته بودند با اعلام حکم توقیف روزنامه ی سلام ، دچار غافلگیری شدند و به هشدار و تهدید روی آوردند .
  روزنامه های موسوم به زنجیره ای در اقدامی هماهنگ ، تعطیلی روزنامه ی سلام را مهمترین سوژهی خبری خود قرار دادند و از آن به عنوان « اقدامی غیر قانونی » ، « مقابله با دولت » و « مخالفت با توسعه ی سیاسی » یاد کردند .
  روزنامه ی نشاط با عبارت معناداری در زیر تصویر مدیر مسئول روزنامه ی سلام نوشت : « آیا محافظه کاران ، هزینه ی به صحنه آوردن آقای موسوی خوئینی ها را محاسبه کرده اند ؟ » و روزنامه ی صبح امروز با مدیر مسئولی سعید حجاریان ، در نخستین روز توقیف روزنامه ی سلام تصریح کرد : « باید به یاد داشته باشیم که بازی دموکراسی ، اگرچه بازی نامیده می شود ؛ ولی اگر قواعد آن را پذیرفتیم ، دیگر بازی نیست . رای مردم به جمهوری اسلامی ، رای به دموکراسی است و اگر این قاعده چه در مطبوعات و چه در انتخابات درهم شکسته شود ، آنگاه سیاست ورزی به پایان می رسد » نویسنده ی مذکور سپس با تهدید تلویحی مبنی بر افشای اسناد دیگری ، نوشت : « آیا اگر کسی توانست اسناد دیگری از طرح های سعید اسلامی به دست آورد ، آیا باید به مجازات هشدار دادن به مردم ، به خاطر آن از ادامه فعالیت سیاسی باز ماند ؟! به سهم خود از مردم می خواهیم هر اطلاعاتی که از سعید امامی (اسلامی) و محافل او سراغ دارند به روزنامه بفرستند . »

  هماهنگی روزنامه های پنجشنبه 17 تیر در اختصاص تیترها و سرمقاله های خود به عواقب غیرقابل پیش بینی و کنترل توقیف روزنامه ی سلام ، نشان از آن داشت که یک تیم پشت پرده ، هدایت این جریان را به عهده دارد ؛ چرا که خبر توقیف روزنامه ی سلام ساعت 10 شب اعلام شد و آن زمانی بود که اکثر روزنامه ها می بایست با انجام مراحل نهایی ، صفحات روزنامه را به چاپخانه می فرستادند تا در توزیع فردا صبح خود ، دچار مشکل نشوند .
  روز پنجشنبه 17 تیر ، 10 روزنامه ی زنجیره ای با تیترهایی چون « محدودیت مطبوعات ، خشم مردم را شعله ور خواهد کرد » ، « زمان ، حامل حوادث خشونت بار است » ، « نظام ، باید هزینه های سنگینی بپردازد » ، « دانشجویان ، ساکت نخواهدن نشست » ، « مقابله با دولت و مخالفت با توسعه ی سیاسی » ، « پایان سیاست ورزی » و .. درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند تا در همان شب علیرضا نوری زاده ، مفسر رادیو BBC در تقدیر از عملکرد مطبوعات اصلاح طلب بگوید : « ما باید سرافراز باشیم که پرچمداران جامعه ی مدنی در ایران ( یعنی نشریات نشاط ، صبح امروز ، خرداد و .. ) مراکز قدرت را نشانه رفته اند و با زیر سوال بردن مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی ، چالشی جدی فراروی حاکمان اسلامی ، گشوده اند . »

  آتش تهیه ی مقامات و رسانه های غربی ؛
  حادثه 18 تیر درحالی رقم خورد که رسانه های غربی از هفته ها قبل ، آتش تهیه خود را ریخته بودند . نشریه ی آمریکایی "میدل ایست اکونومیک دایجست" در هفتم تیر نوشت : « بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال ، شاهد یک آزمون حیاتی قدرت و شاید دوره ی نهایی رویارویی جدی بین جناح محافظه کار و جناح اصلاح گرایان خواهد بود . اصلاح طلبان ، یک تابستان سیاسی د اغ را پیش روی دارند تا جناح محافظه کار را از میدان مبارزه خارج نمایند . »
  "گری سیک" مشاور امنیت ملی در دولت های کارتر و ریگان و از مسئولان سازماندهی عناصر ضد انقلاب و تجدیدنظر طلب ایرانی ، در اظهاراتی اعلام کرد :
  « طی دو سال گذشته علی رغم وجود حمایت تبلیغاتی و مالی ، این افراد در نگاه داشتن خود ، شجاعت به خرج داده اند و شجاعت آنها در روزهای آینده به نمایش گذاشته خواهد شد » !
  "ایلینا روزلهتین" عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در جمع مراسم راهپیمایی منافقین در سالوز 31 خرداد ، اعلام کرد : « تنها راه حل باقی مانده برای تغییر در ایران ، تغییر حکومت مذهبی است . شما ها (خطاب به منافین ) هدفی درست ، یعنی سرنگنی حکومت اسلامی را دنبال می کنید . »
  "گری هاکرمن" سخنران دیگر این مراسم خاطرنشان کرد : « زمان آن فرا رسیده که وزارت خارجه ی آمریکا با حمایت مستقیم از نهضت ملی ایران ، سرنگونی حکومت اسلامی را پیگیری کند . »

  پرده ی اول سناریو ؛
  اولین تجمع در اعتراض به توقیف روزنامه ی سلام ، ساعت 21 در خوابگاه دانشجویان تهران شکل گرفت .
  برپا کنندگان این تجمع ، دو عضو غیر دانشجو یعنی « منوچهر محمدی » و « اکبر محمدی » بودند که پس از دستگیری ، درباره ی چگونگی دریافت کمک مالی و ارتباط با عناصر خارجی و طراحی تجمعات اعتراض آمیز ، اعترافات قابل تاملی داشتند . این دو نفر با ورود به خوابگاه دانشجویان ، جلسه ای را با تنی چند از اعضای دفتر تحکیم وحدت [ ! ] برگزار می کنند و سپس با فراخوان تعدادی از دانشجویان در محوطه ی خوابگاه با شعار « طرح سعید امامی ، ملغی باید گردد » دست به تظاهرات می زنند . در گوشه ی دیگر خوابگاه یعنی جلوی سینما کوی دانشگاه ، فردی به نام « فرح شفیعی » که از افراد مرتبط و نزدیک به مدیریت وقت کوی دانشگاه بود ؛ در حالی که همراه چند نفر دیگر ، تراکت ها و پلاکاردهایی از قبل آماده شده در اختیار داشتند ، به بهانه ی توقیف روزنامه ی سلام و محکومیت طرح اصلاح قانون مطبوعات ، در محوطه ی کوی دانشگاه تجمع می کنند و با سر دادن شعارهایی تحریک آمیز ، خواستار تجمع دانشجویان در محوطه خوابگاه ها می شوند . در همین حال عناصری از انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در خوابگاه گلستان ، دانشجویان را به شرکت در تجمع ترغیب می نمایند .
  ساعت 22 تجمع فرح شفیعی با منوچهر محمدی در هم ادغام می شود و آماده ی حرکت و خروج از محوطه خوابگاه می شوند .
  در این هنگام خبر بازپس گیری شکایت وزارت اطلاعات علیه روزنامه ی سلام در جمع دانشجویان اعلام می شود و در حالی که انتظار می رفت تا حدودی موج اعتراضات فروکش کند ، اما تعدادی از اعضای دفتر تحکیم ، این خبر را به منزله ی عقب نشینی محافظه کاران مطرح کرده و خواستار خروج جمعیت 300 نفره ی دانشجویان از محوطه خوابگاه شدند .
  با گذشت دقایقی و درحالی که ممانعتی برای خروج تجمع کنندگان از کوی صورت نمی گیرد ، اجتماع کنندگان از کوی خارج شده ، به سمت خیابان کارگر حرکت می کنند و در این میان افراد مشکوک با شعارهایی تحریک کننده و ضد ارزش های الهی و ضد نظام و با پرتاب سنگ ، فضا را ملتهب می نمایند .
  تماس فرماندهان نیروی انتظامی با مسئولان وزارت کشور جهت کسب تکلیف ، بی نتیجه می ماند و هیچ یک از مدیران ارشد وزارت کشور ، در دسترس نمی باشند !
  پرتاب سنگ به همراه شعارهای توهین امیز و ساختار شکنانه که از سوی برخی از "افراد نفوذ کرده" در بدنه و جمع دانشجویان در برابر نیروی انتظامیی داده شد ، باعث تحریک عوامل نیروی انتظامی و وادار کردن آنان به اشتباه و قرار گرفتن در میدان بازی و سناریویی می شود که از قبل طراحی شده بود و آن طرح " طرح تعقیب و درگیری نیروهای انتظامی با تظاهرات کنندگان و کشیده شدن آن به داخل خوابگاه دانشجویان بود" .
  در زمان کوتاهی ، تجمع و راهپیمایی که شکل تظاهرات به خود گرفته بود ؛ به
  « شورش ضد امنیتی » تبدیل می شود و درحالی که مدت زمان حضور نیروی انتظامی در محوطه ی کوی دانشگاه بر اساس گزارشات وزارت کشور ، وزارت اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری ، بین 12 تا 20 دقیقه بیشتر گزارش نشده بود ؛ اما معاونت دانشجویی وزارت علوم ، میزان تخریب را 800 اتاق و 2400 تخت اعلام می نماید و صدای شکستن شیشه ها و پرتاب اشیاء و وسایل دانشجویان از پنجرهی خوابگاه ها به بیرون شنیده می شود که این حرکت سازمان یافته ، پس از خروج نیروی انتظامی هم تا صبح ادامه داشته است به گونه ای که بسیاری از اتاق ها ، میزها و وسایل مطالعه دانشجویان ، تخت خواب ها ، یخچال ها ، کیوسک های مطبوعاتی و تلفن و درب و پنجرهی خوابگاه ها تخریب و دچار آسیب های جدی شد .

  سناریوی دوم : شعله های خشم کور ...

  « ادامه دارد »
  امام خامنه ای :مساله ی فرهنگ و مساله ی صف آرایی فرهنگی در مقابل دشمن را جدی بگیرید . این وظیفه ی ماست .هرکس دراین راه کشته شود در راه خدا کشته شده و هر کس در این راه ، زمتی متحمل شود در راه خدا متحمل شده است .
  سلام و درود خدا بر شما سرکار خانم صامتی که بی هیاهو در صف فرهنگیان به انقلاب خدمت می کنید اجر و پاداش شما نزد خداوند متعال محفوظ باد
  یا علی
  پاسخ:
  سلام 
  شما لطف دارید بنده انجام وظیفه میکنم اگرچه بسیار ناچیز است . التماس دعا
  سلام و درود خدا بر شهدا و امام شهدا ،سلام و درود خدا بر رهبری عزیز .چشم دشمنان وحدت این ملت کور باد
  پاسخ:
  سلام و درود خداوند بر دوستداران این سرزمین 
 • سجاد غلامی
 • بنده تا جایی که در مورد وام ازدواج اطلاع دارم ، متقاضی این وام ، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام کرده است ، ثبت نام نموده و در حین ثبت نام ، ضمن تکمیل مشخصات به انتخاب بانک مورد نظر خود مبادرت می ورزد . آنگاه از طرف سامانه ، به نزدیک ترین شعبه به محل سکونت خود از همان بانک ، معرفی می شود .
  بعد از تکمیل ثبت نام با پرینت گرفتن از صفحه ی ثبت نامی خود و تهیه نمودن و با در دست داشتن مدارک لازم ( از جمله شناسنامه ، کارت ملی ، عقد نامه و ) به شعبه ی معرفی شده از بانک انتخابی خود مراجعه می نمایند . اما عمده گرفتاری اینگونه افراد بر سر داشتن یا نداشتن ضامن معتبر است . البته چون مبلغ وام ازدواج زیر ده میلیون تومان است ، طبق بخشنامه اعلامی بانک مرکزی به تمامی بانک ها اعم از خصوصی و دولتی ، نیازی به اراءی بیش از یک ضامن از جانب وام گیرندگان نمی باشد . در صورت مشاهده ی تخلف در این زمینه ، می توانید موضوع را به بازرسی همان بانک اطلاع دهید و آنان ناگزیر از اجرای بخشنامه بانک مرکزی به عنوان بانک ناظر که تمامی فعالیت های سیستم بانکی کشور را زیر نظر دارد ، می باشند .
  پاسخ:
  سپاس از راهنمایی دقیق شما
 • سجاد غلامی
 • در مورد سرزمین فلسطین و بیت المقدس و قدس شریف و مسجد الاقصی و اهمیت و جایگاه آن ؛ به عنوان سرزمینی مقدس که خاستگاه ادیان توحیدی و پیامبران الوالعزم و محل معراج پیامبر (ٌص) و قلبه ای اول مسلمانان و .. می باشد و نحوه ی اشغال و تاسیس دولت جعلی صهیونیستی بر اساس یک طراح فراماسونر انگلیسی و طرح های استعماری دیگر که بوسیله ی این کشور جعلی در دستور کار بوده و هست و .. گفتنی زیاد است ؛ به گونه ای که اهمیت آن را نسبت به سایر مناطق دربند و اشغال دیگر ؛ صد چندان کرده و با اهمیت مضاعفی که به آن داده است ، موجب شده که همواره در صدر موضوعات مهم برای جهان اسلام قرار بگیرد ، به نحوی که به فرموده ی رهبری : مسئله ی امروز جهان اسلام ؛ فلسطین است .
  و البته این به معنی بی اهمیت بودن یا بی تفاوت بودن نظام جمهوری اسلامی ایران بر سایر مناطق مسلمان زیر یوغ جهانخواران نیست .

  اما آنچه که برای من در نوشته های ناشناس جالب است ؛ وجود تناقضی در نوشته ها و گفته های ایشان است !
  یک مهندس مخابرات به اقتضای تخصص و زمینه ی کاری ، طبیعی است که باید در پروژه های مختلف و در جاههای مختلف به ایفای نقش بپردازد ؛ لذا همانطور که ایشان اشاره نمودند می توان گفت : مسافرت ، جزء لاینفک زندگی شغلی یک مهندس مخابرات می باشد . اما گویا ایشان بیشتر ( با توجه به سن و مدت زمانی که ایشان فارغ التحصیل شده اند و به عنوان یک مهندس مخابرات ، زندگی شغلی خود را آغاز کرده اند ) در پروژه های خارج از کشور حضور داشته اند !
  تناقض اینجاست که ایشان از طرفی « خصوصی سازی اقتصاد در ایران » را زیر سوال می برند و از طرفی مدعی حضور در کشورهای مختلف و شرکت در طرح ها و پروژه های خارج از کشور می شوند !
  سوال این است : آیا این شرکت خصوصی که شما در آن مشغول به کار هستید و شما را به خارج اعزام می کند ؛ خود به تنهایی برنده ی مناقصات پیمانکاری در اجرای پروژه های برون مرزی شده اند ؟
  اگر جواب شما « بلی » است ! باید پرسید : چگونه ؟! مگر طرف خارجی به شرکت های خصوصی مهندسی ایران ، اجازه ی حضور در پروژه های خودشان را می دهند ؟! آنها در صورتی می توانند به این کار مبادرت ورزند که اصل خصوصی سازی در اقتصاد ایران ، تمام و کمال به اجرا درآمده باشد و همه می دانیم که اقتصاد ایران در آغاز راه خصوصی سازی قدم برمی دارد و هنوز به آن مرحله نرسیده است .

  اگر جواب شما « خیر » است که باید گفت : شرکتی که شما به عنوان یک مهندس در آن مشغول به کار هستید ؛ هرچند ماهیت "خصوصی" دارد ؛ ولی این شرکت به عنوان یک شرکت مجری ، در مناقصاتی که دولت ایران برای انجام حضور در طرح های خارجی به انجام می رساند ، فعالیت می کند .

  یعنی شما ( و تمامی شرکت های خصوصی فعال در پروژهای خارجی ) مجری طرح های برون مرزی هستید که « دولت ایران » به عنوان برنده مناقصه حضور در طرح های خارجی و یا طرح های که خود ایران در کشورهای دیگر به اجرا می رساند ؛ حضور و فعالیت دارید .
  حال چگونه است که از قبل این دولت و نظام ، "نمک" می خورید و "نمکدان" می شکنید ؛ من نمی دانم !
  به هر حال همه ی ما می دانیم که شرکت های خصوصی در ایران ( فعلا و در آغاز راه خصوصی سازی ) نه توان مالی و نه توان فنی شرکت در مناقصات خارجی و حضور در پروژه های عمرانی و مهندسی برون مرزی ( بدون استفاده از توان شرکت های مهندسی دولتی را ) ندارند .

  شما وام گرفتن امثال بابک زنجانی ( وام های کلان که به راحتی به متقاضی آن پرداخت می شود ) و مقایسه آن با نحوه ی پرداخت وام های خرد و جزئی به سایر افراد ( که با تحمل مشقت و دشواری همراه است ) به این تیجه رسیدید که دولت و نظام جمهوری اسلامی ، پشت افرادی همچون بابک زنجانی ها هست !
  دوست من ! در سیستم بانکی و نظام پولی کشور و در قوانین داخلی هر بانک ؛ به هنگام اعطای تسهیلات به وام گیرنده ؛ آنچه که موجب تسهیل یا عدم تسهیل در پرداخت وام می شود ، موضوعی است به نام "اعتبار سنجی" .
  نه اینکه فلان سرمایه دار چون از من راحت تر وام می گیرد ، پس نظام و دولت حامی و پشت سر او قرار گرفته است .
  البته انچه گفته شد یعنی اعتبار سنجی مشتریان بانکی ، و آنچه به اسم اعتبار سنجی از طرف سیستم بانکی کشور اعمال می شود ؛ خود یکی از نواقص اصلی هر بانک به شمار می آید که اگر اینگونه نبود شاهد چنین معضلات و تبعیض ها و بی عدالتی ها و رانت خوری ها در اعطای وام به مشتریان نبودیم .

  بنده تمایل دارم در بحث کوی دانشگاه ( که فرصت نمی دهید آن را آغاز کنم ! ) شما با هویت واقعی خود در بحث وارد شوید .
  طبیعی است که یک فرد با هویت ناشناخته ، میدان را بیشتر برای احیانا خیال بافی و دروغ پردازی های خود باز می بیند . شما که مدعی هستید با مسببان آن ، برخوردی نشده ، پس قریب به یقین با شاهدان آن هم ، پس از اندی سال ، دیگر برخورد نخواهد شد .
  شما اگر سوگند دروغ گویید ، در دادگاهی که بخواهد حد قذف را برای شما جاری نماید ؛ محاکمه نخواهید شد اما قطعا در دادگاه وجدان خود ، محکوم خواهی شد .
  ادمی در دادگاه قضایی ، یک بار محاکمه و محکوم می شود ولی در دادگاه وجدان ، تا ابد محکوم خواهد بود . همچنان که در موضوع کتابی که به علم و اگاهی و یا عدم آگاهی به رهبری منسوب می کردید ؛ در پیش وجدان خود محکوم شده و شما را به آن واداشت که بنویسید « اشتباه کردم » .

  بنده در مورد حوادث کوی همانطور که گفتم بر اساس « اسناد رسمی » با شما صحبت خواهم کرد . همان اسنادی که در سندیت داشتن آنان ، هیچ خللی وارد نیست و شما نیز می توانید بر اساس مشاهدات و در قالب شهادت و یا سوگند .

  اما بد نیست بدانید که شهادت بعد از اسناد ( واصولا در نبود اسناد ) ، در رتبه ی چهارم در « دلایل اثبات حق » ، مورد استفاده قرار می گیرد لذا این حرف شما (اولویت داشتن دلیل شهادت بر سایر دلایل ) وجاهت علمی و التفاط قانونی ندارد .

  ادامه دارد ..
 • ملتمس نگاه..
 • به نام خدا
  سلام.
  خانم صامتی چرا پیش داوری میکنید؟تو ذهن من که نیستید!من از دین اقای ناشناس پرسیدم یعنی نباید اظهار نظری کنه و حرفی بزنه؟! بابا من با هدف دیگه ای اون سوال و سوالاتو پرسیدم.شما اشتباه برداشت کردین.


  ناشناس


  سلام.شما اصلا منطقی و اصولی حرف نمیزنید.شما سوالای منو درست و حسابی جواب ندادید.فقط از روی احساس حرف میزنید و با دلی پر از کینه.
  خدا کمکتون کنه...
  این بنده خدارو دشمنشم کردی!
  پاسخ:
  کدام بنده خدا؟
  ملتمس نگاه ،
  من با هر دینی حساب کردم آخرش به جهنم ختم میشه،
  مشکل من با کسانی است که همه چی رو تحریف می کنند، اگر تو فلسطین مسلمانی بمیرد ماها باید بهش کمک کنیم اما اگه توی چچن(روسیه) و تبت چین مسلمانی بمیرد ماها باید خفه بشیم و کمکشون نکنیم.
  سال قبل می خواستیم برای خواهرم و نامزدش وام ازدواج بگیرم ، شش ماه سه نفری اینور اونور می رفتیم تا مدارک جور کنیم ولی حالا با رو شدن دست بابک زنجانی و خیلی های دیگه اونم در این حکومت می فهمم که وام گرفتن چقدر ساده بوده !!! و جالب هستش که سجاد غلامی از من پرسیده : این آقایون از طرف نظام حمایت می شدند؟!!
  مشکل من با امثال شماهاست که هموطنم هستید، مشکل من با کسانی هست که عقل رو به قربانگاه دین بردند (منظور از دین همون دینی هست که بعد سال 57 اختراع شده ). مشکل من دروغگویی و ریاکاری هستش. مشکل من هوای پاک هستش. مشکل من داشتن یک ویلای 40 متری برای خودم هستش. مشکل من هدر شدن وقت و عمرم در شلوغی و پشت چراغ قرمز هستش. من دنبال جنگ داخلی نیستم ولی من ایران رو برای همه ایرانی ها می خوام نه برای یک گروه خاص. شکل من این هستش که تا یک حرفی می زنی میگن شهید دادیم و جالبش اینجاست که میری میبینی همین خانواده های شهید هم در بدترین وضعیت زندگی می کنند. مشکل من با کسایی هستش که عارشون میاد خودرو داخلی سوار بشند ولی دم از تولید ملی میزنند.
  راستی شما چند سال دارین؟ کوی دانشگاه 78 و 88 دومی که یادتون باید بیاد.
  ----------------------------------------------------------------
  سجاد گرامی
  مهندس مخابرات یکیش از شرایطش این هستش که بتونی بری سفر، جنابعالی منو جهانگرد صدا زدی منم اینو ازت پرسیدم.
  محض اطلاعتون عرض کنم که اسم من ناشناس هستش ولی خودم شناس هستم اونم از روی آی پی! بعدش هم هیچ لزومی نمی بینم خودمو معرفی کنم، شما برای من یک اسم هستی، همین. از کجا معلوم بعد معرفی کردنم، ماموران گمنام امام زمان نیان سراغم؟
  تازه شما که توی کوی نبودی؟ چه جوری می خوای راجب حوادث کوی مطلب بنویسی؟حتما هم می خوای بیطرف بنویسی! اگر توی کوی بودی حتما جزئی از اون فحاشان و حمله کنندگان بودی، به نظرم امثال شما اگه می خواستین حرفی برای گفتن داشته باشین همون موقع میومدین محاکمه می کردین، نه اینکه فقط فرهاد نظری رو بردارین. جنابعالی و امثال شما هیچ حرفی ندارید بگید. اگه به جای گریه کردن برخورد قاطعی صورت می گرفت بعد 10 سال ما شاهد فاجعه دیگری نبودیم! اگه برخوردی صورت می گرفت امثال پفک نمکی ها الان فیلم نمی ساختند.
  تازه گیرم که من اومدم سوگند خوردم شما می تونی محاکمه کنی؟ من راجب حد قذف صحبت کردم، شما می تونی اونو اجرا کنی؟
  پاسخ:
  ظریفی می گفت :گاهی دشمن در لباس دوست و در صف شما می ایستد و اولین  تیر برای آغاز  جنگی خونین را از میان شما به  سوی دشمن پرتاب خواهد کرد . 
 • سجاد غلامی
 • آیا درست است ایران ( به عنوان مثال : فلسطین ) اینقدر بی تابی به خرج بدهد درحالی که معلوم نیست خود فلسطینی ها اینقدر برای خاکشان دل مشغولی داشته باشند ! آن وقت ایران لقمه از دهان مردمش می گیرد و به آنها کمک می کند با اینکه خیلی از ایرانی ها مستحق ترند و به قول معروف " چراغی که بر خانه رواست ، به مسجد حرام است "

  چرا که این مثل معروف 《 چراغی که در خانه رواست به مسجد حرام است 》نه تنها برخلاف اصول "انسانی" ، "موازین اخلاقی" و "مبانی اسلامی" است ؛ بلکه با اصول سیاسی و "دیپلماسی" هم در مغایرت است .
  از نظر انسانی ، ایران از فرهنگ و تمدنی کهن برخوردار است که به گفته ی سعدی :
  بنی آدم اعضای یک پیکرند ...
  از نظر موازین اخلاقی ، بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه (س) می فرمایند : "الجار ، ثم الدار" یعنی نخست همسایه آنگاه خانه .
  از نظر مبانی اسلامی ، پیامبر اکرم (ص) فرموده اند : کسی که استغاثه (داد خواهی ، فریاد کمک ) انسانی ( نه حتی فقط مسلمانی ، بلکه انسانی ) را بشتود و به یاری او نشتابد ؛ مسلمان نیست !
  و از نظر سیاسی و دیپلماسی : به فرموده ی امام (ره) : اینها ( اسراءیل ) تمام منطقه را می خواهند ( آرمان صهیونیستی از نیل تا فرات ؛ وجود دو نوار آبی در پرچم آنان ، اشاره به دو رود نیل و فرات است ! ) .. چنانچه امروز در خاک فلسطین ، با خوی وحشی گری صهیونیست ها مقابله نشود ، فردا روزی نوبت به ایران نیز می رسد و آن روز دیگر "نه چراغی می ماند و نه خانه ای " !

  فراموش شد که از منظر "نظامی" به این واقعیت تلخ نگریسته شود . حضرت علی (ع) فرمودند : ملتی که در مرزهای (عقیدتی و فرهنگی) خود با دشمن مقابله نکند ؛ می بایست در خانه ی خود ( مرزهای جغرافیایی و سیاسی خود ) با او مقابله کند .
  جدای از این موارد و اصول ؛ در اندیشه ی تربیت یافتگان مکتب خمینی (ره) ؛ مرزهای خانه ، هر آنجا بود که بانگ لا اله الا الله سر می دهند .
  وسعت نگاه این تربیت یافتگان در حوزه ی "زمان" ، به او نگرشی "تاریخی" داده و در حوزه ی "مکان" به او نگرشی "جهانی" . و این نگاه معطوف است به تحقق آرمان بلند پیامبر اسلام (ص) یعنی 《امت واحد اسلامی 》 که در این نگاه بلند ، فلسطین نه تنها خانه ، بلکه "پاره ی تن اسلام " است .
 • سجاد غلامی
 • بلی ؛ حق با شماست . متاسفانه این یک اشتباه تایپی نبود ! بلکه ناشی از سواد کم نویسنده ی آن مطلب بود . واژه ای که به دنبال آن می گشتنم ، واژه ی "تلطیف" بود که به اشتباه واژه ی ترقیق ( رقیق نمودن ) به ذهنم خطور و بر زبانم جاری شد . سپاسگذارم .
  پاسخ:
  بزرگوارید ای کاش همه ی ما تنها در دیکته اشتباه داشته باشیم.
  از نظر شما ایرادی نداره؟!!!
  چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است!
  پاسخ:
  مگر می شود انسانی را رنجور و بی خانمان ببینی و یاریش نکنی؟!
  بزرگوار
  بنده با دیپلماسی به مفهوم خاص آن آشنایی ندارم ولی شاید بد نباشد با هم این مثال را مرور کنیم
  تصور بفرمایید دیوار همسایه ی شما آسیب دیده ، در یک نگاه سطحی این به شما ارتباطی ندارد ولی اگر بدانید از طریق دیوار شکسته ی همسایه امنیت شما تهدید می شود چه ؟ باز هم بیکار می نشینید ؟! به نظر منطقی می رسد اگر به همسایه برای تعمیر دیوار خانه اش کمک کنید ، در ظاهر به او کمک می کنید ولی در واقع هزینه های خود را پایین می آورید
 • سجاد غلامی
 • در مورد "کتاب سوزی" .. به نظر می رسد هم شما و هم خانم زهرا ، مطالبی که توسط بنده نوشته می شود را ، همراه با موجی از احساسات می خوانید ! این هم از عدم دقت شما در حین مطالعه ی آنچه بنده می نویسم ، مشهود است و هم در مطلبی که بعد از آن ، شما خود می نویسید .

  به عنوان مثال شما دقت کافی در مطالعه ی نظرات بنده و سایرین نمی کنید.
  بنده نگفتم که شما « آن کتاب را سوزاندید ! » بلکه بنده گفتم « کاری که شما کردید _معاوضه ی کتاب با لوازم پلاستیکی و امثال آن که ناشی از کج سلیقگی و ندانستن ارزش و منزلت کتاب در نزد یک تحصیل کرده است_ کمتر از کار مغول در سوزاندن کتاب و کتابخانه ها نیست ! » ( البته به مزاح )
  و واقعیت هم همین است ! وقتی ارزش و منزلت کتاب در نزد یک تحصیل کرده ی مراکز دانشگاهی در کشور ما ، اینگونه است ؛ از یک فرد بی سواد و عامی دیگر چه انتظاری می رود ؟! .. زیباتر آن بود که کتاب را با کتاب معاوضه می کردید ، نه با لگن و الک و ..!

  ااما در مورد « حوادث کوی دانشگاه » ؛
  اتفاقا بنده بنا دارم که به صورت جدی در طی یک یا دو جلسه به مفصل در مورد آن صحبت کنم .
  اما در همین مقدمه ی شروع بحث ، خطاب به شما "ناشناس" عزیز بگویم که ، تمامی مطالب و اظهار نظراتی که به عنوان "شاهد مستقیم حوادث کوی دانشگاه" در آن دوران ، بیان می دارید؛ پذیرفتنی نیست ! مگر آنکه نخست « هویت واقعی » خود را برای مخاطبان بیان بفرمائید .
  پس لطفا ایتدا خود را معرفی نموده و وجدان و صداقت را سرلوحه ی بیان خود قرار داده و آنگاه به اظهار نظر در قالب "شهادت" در این مورد بپردازید .

  توضیخ آنکه یکی از دلایل اثبات حق در دعاوی مراجع قضائی و آئین دادرسی ،
  « شهادت » است .
  شهادت یا گواهی ؛ عبارت از بیان اطلاعاتی که شخص به طور مستقیم از واقعه ای دارد . منظور از قید « به طور مستقیم » این است که شهادت در صورتی پذیرفتنی است که گواه ناظر و واقعه ی مورد نزاع باشد و آنچه را که خود دریافته است بگوید و اطلاعات او ، متکی بر گواه و شهادت دیگران نباشد ( جز موارد استثنائی که قانون در این زمینه مشخص کرده است )
  به این اعلام اطلاعات شخصی اگر به صورت کتبی باشد ، « شهادت نامه » یا « شهادت » می گویند و همانگونه که گفته شد ، "اعتبار" آن ( این نوشته ی مکتوب ) تابع "شهادت" است نه « سند » . چرا که "سند" که یکی دیگر از دلائل اثبات حق می باشد و به دو دسته ی « اسناد رسمی » و « اسناد عادی » دسته بندی می شود ؛ تعریف خاص خود را دارد .

  البته همواره « شهادت » در محاکم قضائی به علت احتمال دروغگویی در آن ، فراموشی و اشتباه شاهد ، اعمال حب و بغض شخصی ، بی طرفانه ندیدن موضوع مورد وقوع ، تفسیر به رای و همانند آن می رود ؛ "اعتباری محدود" داشته و در آئین دادرسی بعد از ارائه ی « اسناد » ، به « شهادت » در اثبات حق ؛ استناد می شود الا موارد استثنائی همچون :
  مواردی که اقامه ی شهادت برای تقویت و تکمیل "دلیل" باشد .
  یا امکان ارائه ی "سند" در موضوع مورد مناقشه ، وجود نداشته باشد .

  بر همین اساس بنده بنا بر « اسناد رسمی و غیر قابل انکار » در مورد حوادث کوی با شما صحبت خواهم کرد ؛ شما هم می توانید بر اساس « مشاهدات خود ، البته نه با هویت "ناشناس" ، شهادت دهید » و قضاوت را با دوستان واگذار می کنیم .

  ادامه دارد .
 • سجاد غلامی
 • اما سخنی صمیمانه با شما خوبان ؛

  مشخصا در مورد آنچه که سرکار خانم "زهرا" از آن به « مچ گیری » [ ! ] و « پاک کردن صورت مسئله » [ ! ] یاد کردند ؛ گفتنی است که سبک نوشتار بنده ، در این دسته از موارد ، خود اینگونه است !
  توضیح آنکه در مباحثات منطقی مبتنی بر استدلالات عقلائی ، ناخواسته فضای بحث ، به سمت و سوی "خشک و رسمی" پیش می رود که همین عامل خود باعث خستگی مخاطب می شود .
  در این جور مواقع بنده به جهت ترقیق نمودن فضای مباحثه و عدم مستولی شدن خستگی بر دوستان و سر رفتن حوصله ی آنان ، در خلال بحث به صورت موردی به بیان مزاح و طنز پیرامون موضوع مورد بحث می پردازم .
  البته کسی که با آئین نگارش ، آشنایی داشته باشد ؛ از علائم نگارشی که در این دسته از جملات به کار می رود ، متوجه این موضوع خواهند شد .

  مثلا در مورد تخمین « سن » فرد مذکور ، برخلاف آنچه که شما فرمودید « حساب و کتاب » [ ! ] آنچنانی هم نمی خواهد . با یک محاسبه ی ساده ی ذهنی ، بنا بر آنچه که خود ایشان از قبل مطرح نمودند ؛ به این نتیجه می رسیدیم که ایشان حتما در سن 17 سالگی موفق به وردود به دانشگاه شده اند . در حالی که افراد معمولا در 18 سالگی و بالاتر از آن ، به دانشگاه راه پیدا می کنند . ( البته نه اینکه وجود افراد 17 ساله در دانشگاه محال باشد ! خیر ؛ بلکه به مراتب ، وجود این دسته از افراد نسبت به سایرین ، کمتر است ) و البته "ناشناس" عزیز ، در مورد قانون نیمه ی اول و دوم توضیحاتی دادند که معقول افتاد .
  با این حال ، بنده در ادامه ی همان مطلب ، ( اگر خوانده بودید ) نوشته بودم :
  با اینکه شما « هویتی ناشناس » دارید ، ولی ما ادعای شما را در این مورد پذیرفته و با آن اوصاف که خود گفته بودبد ، می پذیریم که شما در سن 17 سالگی به دانشگاه راه پیدا نمودید . ( بیان این مطالب ، در همان کامنت و قبل از توضیحات ایشان در مورد قانون نیمه ی اول و نیمه ی دوم سال تولد بود ؛ پس دیگر جای بحثی نمی ماند الا سیاه کردن این سطور واوراق و گرفتن وقت بنده و دیگران_لطفا عالمانه تر بحث نمایید_ )

  ولی گویا شما در مورد استدلالات منظقی که در ضمن بحث ، ارائه می گردد ، نتوانسته اید ایراد و اشکالی بگیرید و چون ( در مقام پاسخگوئی ) حرفی برای گفتن نداشته اید ؛ به گرفتن ایراد و اشکال در این زمینه پرداخته اید .

  یا اینکه در مورد اصرار و پافشاری جناب "ناشناس" بر وجود کتابی به نام « جامعه ی تک طبقه ی توحیدی » و انتساب آن به « رهبری » ؛
  آیا بنده قصد القای دروغ به ایشان را داشته ام ؟! .. بنده چون به یقین می دانستم ( بنا بر استعلامی که از کتابخانه ی ملی و همچنین از دفتر حفظ و نشر آثار رهبری داشتم ) چنین کتابی اصلا وجود خارجی ندارد ( همانطور که خود ایشان هم این مطلب را پذیرفتند و به اشتباه بودن آن اقرار نمودند ) ؛ سوالم از ایشان این بود : چگونه بر کتابی ( به فرض محال اگر وجود داشته باشد ) و همانطور که خود می گویید آن را نخوانده اید و از آن تنفر دارید ؛ موضع یک منتقد فنی و محتوایی را در مورد آن اثر علمی می گیرید ؟!
  این سوال که یک سوال کاملا منطقی است ، از جانب شما به « القای دروغگویی » و « مچ گیری » تعبیر می شود ولی کار ایشان را « نشر اکاذیب » و « تشویش اذهان عمومی مخاطبان » بر اساس آن خیر کذب و دروغ نمی دانید ؟؟!! ..
  ( انصافتان را چه می شود ؟! )

  اما اینکه شما "ناشناس" فرمودید : « از مهندسی مخابرات چه می دانید ؟! » ؛
  اول اینکه "همه چیز را همگان دانند" و ما چنین ادعایی نداشته و نداریم . همانطور که قطعا شما هم از علم حقوق ، چیز زیادی نمی دانید ( طبیعی است ) .
  دوم اینکه دانستن یا ندانستن بنده از مهندسی مخابرات ، چه ارتباطی به موضوع مورد بحث ما ، از جمله "سفرهای کاری" شما دارد ؟

  البته ما در یک خانواده ی پرجمعیت به دنیا آمده و زندگی کرده ایم که در میان خواهر و برادران من ، بدون استثناء ، همه جور مهندسی در شاخه های ریاضی که همگی فارغ التحصیل دانشگاههای ملی و سراسری هم بوده اند ؛ یافت می شود .
  از مهندسی IT گرفته تا مهندسی الکترونیک ، مهندسی نرم افزار کامپیوتر ، مهندسی علوم انفورماتیک ... تا مهندسی مکانیک جامدات .
  همیشه در خانه ی ما ، وجود مباحثات ریاضی ، هندسی ، فیزیک و .. جزئی از خاطرات دوران نوجوانی و جوانی من در جمع مصفای و کانون گرم خانواده ام بوده است به نحوی که اینجانب خود از علاقه مندان به فیزیک کوانتوم بوده و در این زمینه مطالعات آزادی هم دارم ...

  اما گفتن این مطالب ، چه ارتباطی به بحث امروز ما دارد ؟؟

  ا

  پاسخ:
  ترقیق نمودن ؟! گاهی استفاده از کلمات فارسی بسیار مناسب تر است. احتمالا اشتباه تایپی است
  وقنی انتقاد می کنی میگن مصداق بیار، وقتی مصداق بیاری میگن کلیشه است.
 • ملتمس نگاه..
 • ناشناس


  من چند تا سوال از شما دارم.ممنون میشم جواب بدید.

  1)مشکل اصلی شما الان چیه؟
  (مرتب و واضح بگید.چون الان شما همش این در و اون در میزنید.معلوم نیست مشکلتون چیه دقیقا.چی میخواید.)
  2)شما دینتون دقیقا چیه؟اسلام یا مسیحی یا ...
  3)اگه مسلمانید مذهبتون چیه؟شیعه یا سنی یا اهل حق ...
  4)مشکل اصلی شما با چه کسی هستش؟
  5)مشکلات رو از جانب کی میدونید؟
  6)مشکلات جامعه رو چه مواردی میدونید؟
  7)شما برای حل مشکلات چه راه حلی دارید؟(جواب این سوال مهمه)
  8)خط فکری شما با تبعیت از چه کسی یا چه مرجعی هست؟(بالاخره هر کس برای هدایت به راه درست و کار درست باید یه الگو داشته باشه.متوجه منظورم شدید؟)


  این کوی دانشگاه چیه که در موردش حرف میزنید؟

  آقای غلامی یا بقیه دوستان اگه مقدوره توضیح بدن.
  پاسخ:
  عزیزم

  با شما مخالفم چرا از دین ایشون پرسیدید؟! در آموزه های دین اسلام همه حق پرسش دارند حتی اقلیت های مذهبی
  جناب ناشناس هم از دوستان هستند منتها لطف کردند با ما درددل گفتند
  حتما ایشون هم دغدغه  ی تعالی ایران و ایرانی رو دارند
  قرار نیست همه مثل هم فکر کنیم

  برخی ها که حرف مفت می زنند بهای سنگین آن را نه می دانند و نه می توانند بدانند زیرا فشار اقتصادی بر مردم را نمی دانند که از درون نظام جامعه را تهدید می کند و آن را به مرز فروپاشی می برد. برخی شعارها با تحولات نظام کنونی جهانی نه تنها نیاز به طرح ندارد بلکه به قول استاد زیبا کلام در جامعه جهانی بر علیه منافع ملی تمام می شود و هزینه ان از جیب ملت مستضعف ایران خرج می شود و نه از جیوب عریض و طویل برخی ها که علاوه بر ریال پر از دلار و یورو و... می باشد. پس بیاییم در سیاست و تدابیر خویش عقل و منطق را پیشه گیریم و مشمول این سخن حق یک دانشمند نباشیم که می گوید "تاریخ به ما آنچه می آموزد این است که هیچ کس از آن نیاموخت."
  پاسخ:
  بزرگوار
  لطفا اندکی شفاف سخن بگویید .
  .در سیاست و تدابیر چگونه منطقی باشیم؟  
  .انقلاب اسلامی ایران ، بیش از هر چیز یک انقلاب ایدئولوژیک است ،به نظر شما  چگونه امکان دارد یک انقلاب ایدئولوژیک از طریق مشکلات .اقتصادی که در جهان امروز مبتلا به تمامی کشورهاست فرو بپاشد؟!
  .چه طرح هایی علیه منافع ملی است؟
  .مقصود شما از برخی چه کسانی هستند؟

  توزیع پوشاک توسط کمیته امداد در غزه


  http://www.parsine.com/fa/news/180989/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87
  پاسخ:
  از نظر شما ایراد دارد؟
  اختیار دارید تا همین الانشم دستتون درد نکنه من که انتظار نداشتم شما خانم شجاعی هستید..
  آقا سجادم که من نظراتش رو می خونم چند جای مختلف انگار که قصد مچ گیری دارن که مثلا به ناشناس القا کنند که داره دروغ میگه مثلا وقتی حساب کتاب می کنید و میگید با این حساب شما در 17 سالگی به دانشگاه رفتی؟این حس رو به من خواننده میدید که دارید صورت مسئله رو پاک می کنید..اخرم که ناشناس جواب شما رو دادن ولی اینکه ایشون بوده تو اون سال دانشگاه یا نه مهمه؟موضوع کوی دانشگاه از کسی پنهان نیست..
  یه بار دیگه ام گفتن که اگه چند وقت دیگر بحث ما ادامه پیدا کند کشوری نماند که شما به آن سفر نکرده باشید!!به نظر من این نوع طعنه زدنا درست نیست..اینکه ایشون سفر کرده باشه یا نه موضوع بحث نیست
  پاسخ:
  دلیل و برهان جناب غلامی منطقی تر و بیشتر در چارچوب اصول گفتگو بوده است . بنده با برخی از نظرات جناب ناشناس موافقم ولی بسیار کلیشه ایست . تصور می کنم باید حرفهای نو بزنیم و پیشنهاد بدهیم و دستکم با هم خوب باشیم البته اگر خود را از جنس مردم می دانیم .در بدترین شرایط هم می شود گفتگو کرد و طبیعی است که گاهی عصبانی هم می شویم ولی همدیگر را می بخشیم و دوباره گفتگو خواهیم کرد . 
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  خانم صامتی می خوای یواش یواش یه بهونه پیدا کنی که نظرات ناشناس رو تایید نکنی؟؟نوشتی اینطور که شما می نویسید باید کل نظام را تغییر داد؟؟کجا ناشناس همچین چیزی گفته؟به وعده ها عمل نشده ..هر کس که اعتراض داره که معنیش این نیست که می خواد کل نظام تغییر کنه..یا به قول ملتمس نگاه ایمانش ضعیفه..

  پای صحبت هر کس که می شینی از وضع موجود راضی نیست..همشم به خاطر ماهواره نیست که..مردم انقلاب کردند یکی از دلایلش تبعیضی بود که بین نزدیکان شاه و مردم عادی وجود داشت الان نعیمه و زهرا ****** و بچه هاشون رو ببینید به زندگی مجلل و اشرافی زیر سایه انقلاب رسیدن..بقیه هم که ما خبر نداریم تازه اینا رو بازی می کنن..
  .مردم ایران این همه سختی رو تحمل نکردن که حالا بشنون که همه جا اختلاس هست اینجام همینه که هست ..
  پاسخ:
  لطفا ایمیل یا شماره تماس لطف کنید بنده قبل از تایید نظرات با شما مشورت خواهم کرد ! 
 • سجاد غلامی
 • اما سخنی با مخاطبان عزیز ؛ اعم از موافق و مخالف :

  چه خوب است که ما در این رسانه ، نحوه ی گفت و گو و تعامل با "مخالف" را بر اساس سه اصل "صداقت" ، "احترام متقابل" و در چهارچوب "استدلال" و "منطق" را تمرین نماییم . به نظر من ، یک فرد مخالف هم حق اظهار نظر و آزادی در بیان دارد .. ولی گاهی فرد یا یک جریان فکری با پشتوانه ی مالی و عقبه هایی حتی خارج از کشور ، ( خصوصا در دوره ای که ما در مطبوعات شاهد آن بودیم ) به بهانه ی آزادی بیان ، موجب کج فهمی یا درصدد شبهه پراکنی و گمراهی افراد یک جامعه قدم برمی دارد . در اینجا باید بر اساس این سه اصل ، با فرد مخالف وارد گفت گو شد . به عنوان مثال : بنده رهبری را قبول دارم ، چه اشکالی دارد ، او می گوید قبول ندارم . این درست نیست که ما او را منافق و فتنه گر بنامیم !
  جهت دوستان موافقی که با ذکر این جملات ، می خواهند به من حمله کنند ؛ بگویم که این جملات آخری که نقل نمودم ؛ عینا گفته ها و فرموده های خود رهبری می باشد .
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  سجاد عزیز انگلیسی بلد هستی؟ یه سر به شبکه های اجتماعی بزن ببین چند درصد از مهندسین مخابرات مثل من به کشورها سفر کاری دارند؟ شما که حقوق خوندی چی از مخابرات می دونی؟ در ضمن تو نهایت 8 9 ساعت کار داری ، تازه توی اون جامعه هم زندگی می کنی و خیلی از فرهنگ جامعه رو می بینی برادر من! البته شما حتی توی تولد من اشتباه کردین چه برسه به چیزهایی دیگه!
  داداش من، پایتخت نیجریه میدونی کجاس؟ میدونی چند میلیون جمعیت داره؟ میدونی امنیت چقدره؟ میدونی مهندسینی که از بقیه کشورها میان کجا زندگی میکنند؟ میدونی هر ماه یه روزی دارند که باید تا 10 صبح بمونی خونه و نظافت کنی؟ میدونی درآمدشون از کجاس؟....
  راستی یادم رفت بهت بگم که توی فنلاند من شاهد اختلاس بی سابقه بودم !!!! چون سیاست از اقتصاد جدا بود برا همین کسی هم نمی تونست اختلاس کنه، همه برا خودشون کار میکردن نه برا دولت، همه می دونستن اگه کلاه سر کسی بذارن اول خودشون ضرر می کنند.
  ببخشید چرا میگن بیت المال چرا میگن حق الناس؟ اگه حق من نیست چرا این همه حدیث داریم؟ من هم همین حقم می خوام نه بیشتر، ولی در طی این 35 سال جوری رفتار شده که داشتن حق خودم جزء مادی گرایی و غرب زدگی و دنیا طلبی محسوب شده.
  بنده اون کتاب رو مطالعه نکردم و نمی خوام هم مطالعه کنم، ولی چیزهایی که به اسم خصوصی سازی در کشور هست رو چه جوری توجیه می کنین؟ گیرم که من اشتباه کردم ولی مشکل خصوصی سازی حل نشده، اسمش شده خصوصی سازی خودش از هزار تا دولتی بدتر هستش.

  البته من کتاب رو نسوزوندم ****** ** *** *** *** **** ******** **** ***** * *** ***** ****** ** ******* ***** ** *** **** **** ******* *
  مثل قوم مغول، دادم نمکی جاش آبکش خریدم؛ ولی یادم هست کیا توی کوی دانشگاه روح چنگیز خان مغول رو شاد کردند(باز دم چنگیز خان مغول گرم که به ملت خودش حمله نکرد!!!). شما بهم بگین کدوم امام توی زندگیش یه همچین کاری کرده؟ کیا بودند که تو اون شب فریاد دفاع از رهبری رو سر میدادند و به خواهر و مادر من و بقیه توهین می کردند؟ نگفتی که چرا کسی بعد 12 سال نمی تونه بفهمه چی اتفاق افتاده؟ شما همین سوال منو جواب بدبد کافی هست؛ اگه جوابمو بدی من قول میدم غسل میت کنم و طرفدار شما بشم. تو حاضر میشی کسی به خواهر و مادرت فحش بده؟ من از وقتی این حرکاتو دیدم دیگه هیچ احساس مثبتی نسبت به این سید و این حکومت ندارم و از این سید خیلی دلسرد هستم. حتما میگین در خفا رهبری تذکر دادند، اتفاقا اگه تذکر ایشون تاثیرگذار بوده نباید بعد 10 سال شاهد فاجعه دیگری در کوی بودیم. اگه قراره مملکتمون اسلامی بشه باید سیاستش اسلامی بشه نه این که هر کی هر کاری دلش خواست انجام بده اخر سر هم از کیسه اسلام خرج کنه.

  ملتمس نگاه! اون دنیا مثل این دنیا نیست که فقط یه عده حزف بزنن ما هم قرار حرف بزنیم. اتفاقا تنها خوبی دنیای دیگه همین دو طرفه بودنش هست. امیدوارم جواب سجاد رو هم بخونی!
 • سجاد غلامی
 • اما جناب "ناشناس" از رابطه و تلازم دو مفهوم "حق" در برابر "تکلیف" پرسیدند .

  از آنجا که این بحٍث ، یک بحث فنی در موضوع « فلسفه ی حق » هست ؛ پاسخ به آن را به صورت مجزا ارائه می نمائیم .

  قبل از ورود به بحث ، شما مخاطب عزیز و محترم را ( خواه شناس و خواه ناشناس ) به مطالعه ی نظر یکی از کاربران همین سایت ( کاربری به نام "منصوره" ) در ذیل پست و مطلب « ایستگاه تاکسی و راهکار آخر » دعوت می کنم .
  در این داستان که گویا واقعیت هم داشته ، به زبان تمثیل ، به زیبایی هرچه تمامتر به موضوع مورد بحث امروز ما ( رابطه و تلازم حق و تکلیف ) اشاره شده است .
  بنده اگر طبع شعر می داشتم و یا به جای "مولوی" می بودم ؛ حتما این داستان واقعی را به زبان نظم در مثنوی معنوی خود در می اوردم ! همانطور که در این داستان به خوبی و به زیبایی اشاره شده است : « اگر تنها هریک از ما ، به وظیفه و تکلیف خود عمل کنیم ؛ آیا حق و حقوقی می ماند که ادا نشود ؟؟ »

  اما برای دانستن رابطه و تلازم بین دو مفهوم "حق" و "تکلیف" ؛ ابتدا باید دانست که "حق" چیست ؟
  از معانی لغوی و اقسام معانی اصطلاحی واژه ی "حق" می گذریم ؛ آنچه که داخل در قلمرو و مربوط به علم حقوق ( علمی که به تنظیم روابط بین مردم و حفظ نظم در اجتماع و تحلیل قواعد حقوقی می پردازد ) آن است که منظور از "حق" وجود امتیازها و توانایی هایی برای هر فرد در برابر دیگران است ؛ می باشد . این امتیاز و توانایی را "حق" و به جمع آن "حقوق" می گویند که "تکلیف" دقیقا در مقابل این تعریف است که موضوعیت و معنا پیدا می کند .
  به دیگر سخن همواره در تحصیل "حق" می توان دو مولفه را مشاهده کرد :
  1. صاحب حق .
  2. مورد حق .

  به عنوان مثال : پدر "صاحب حق" است و سرپرستی و ولایت او بر فرزند می شود "مورد حق" (دقت شود)
  هرجا "حقی" است ، در مقابل فرد (حقیقی یا حقوقی) دیگری است که حق علیه اوست . لذا براب او "تکلیفی" ایجاد می کند که در مثال ما همان فرزند است که در مقابل "حق ولایت پدر" ، وظابف و تکالیفی به عهده دارد .
  یعنی بین حق و تکلیف ، رابطه ی تلازمی وجود دارد که هرجا حق باشد ، حتما تکلیفی هم خواهد بود و بالعکس .

  ولی سوالی که در اینجا می توان مطرح نمود این است که آیا در تمام موارد وجود حق ، این قاعده پذیرفتنی است ؟

  جواب : رابطه ای که بین صاحب حق و مورد حق وجود دارد را رابطه ی حقیه می نامند . این رابطه ، صورت های مختلفی دارد که در برخی موارد آن می توان به راحتی کسی دیگر را مکلف دانست . مثل حقوق متقابل پدر و فرزند .
  ولی همواره اینگونه نیست مگر آنکه ما "تکالیف سلبیه" را هم تکلیف بدانیم . توضیح آنکه در برخی از موارد ، در مقابل استفاده از حق ، فرد خاصی مکلف نیست . مثل حق آزادی ، حق استفاده ی برابر از مواهب طبیعی و دیگر "حقوق فردی" .
  که در این موارد هیچ فرد خاصی وظیفه و تکلیفی ندارد ولی تمامی انسانها یک تکلیف سلبی به عهده دارند و آن این است که مانع از استفاده ی دیگران از حقوق خود نشوند . یعنی در واقع انسانها یک "تکلیف سلبی" دارند . یعنی اگر ما تکالیف سلبی را نیز "تکلیف" بدانیم ؛ آنگاه می توان گفت که « در مقابل حق ، همیشه تکلیف خواهد بود .» ولی توجه به این نکته نیز لازم است که این رابطه ی تلازمی حق و تکلیف در حقوق "متقابل" انسانها معنا پیدا می کند . نه در همه ی حقوق آنها .
  چرا که مواردی وجود دارد که حق هست ، ولی در مقابل کسی تکلیفی به عهده ندارد . مثل حق عفو برای کسی که از دیگری شکایتی کرده باشد .

  پس "حق" نوعی امتیاز ، اختیار و توانایی است ولی تکلیف ، وظیفه ای است که بر عهده ی کسی در مقابل آن می باشد . و معمولا در مقابل هر حقی ، تکلیفی معین وجود دارد چه در حقوق خصوصی ( رابطه ی مردم با مردم ) و چه در حقوق عمومی ( رابطه ی متقابل مردم و حکومت ) و اینگونه نیست که یک طرف همواره "محق" باشد و طرف مقابل نیز همواره "مکلف" .
 • سجاد غلامی
 • اصلاح می کنم ؛ کتاب اسرار هزارساله ( و نه اسرار دوهزار ساله ! ) نوشته علی اکبر حکمی زاده و نه نوشته ی احمد حکم آبادی ( کسروی ) ؛ همانطور که گفته شد کتابی است در نقد عقاید شیعه ی امامیه .
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  من نه ماهواره می بینم نه تلویزیون خودمونو، شاید باورتون نشه ولی من همین نیم ساعت پیش فهمیدم که گروه بروبکس و سوسن خانم چی هستش اونم با دیدن مستند میراث آلبرتا! در ضمن من حکومت فعلی رو هم ******د می دونم.
  کتاب خیلی میخونم، 1984 رو خوندم، کتابهای آلبرکامو و .... رو خوندم.
  ولی هر جا میرم به شدت مردم و نوع زندگی کردن تو اونجا رو زیر نظر می گیرم، وقتی میبینم انرژی هسته ای "حق " مسلم ماست و غنی سازی خط قرمز ماست ولی زندگی که باید حق من باشه بر اثر فریادهای بلند فراموش شده ؛ وقتی میبینم غنی سازی زندگی همه ایرانی خط قرمز مسئولین ما نیست ، وقتی می بینم همایش جنگ نرم درست کردند و آرم سرکت سازنده سی پی یو رو روش چسبوندند خیلی ناراحت میشم.
  وقتی میدونم که جمعیت مولد برای حکومت قدرت می آفریند نه جمعیت زیاد ولی خلافش رو تو جامعه مون مشاهده می کنم ناراحت می شم. انگار ما گاو و گوسفند هستیم.
  پاسخ:
  بنده هم به طور کلی اخبار از تلویزیون و گاهی برنامه های داخلی یا خارجی که نیاز به نقد کارشناسی هست رو می بینم والبته این ژست نیست بلکه خیلی فرصت ندارم .
  بنده هم نگران و ناراحتم که انرژی هسته ای برای عده  ای تنها یک ژست سیاسی  ست و آنقدر در مورد آن قیل و قال کرده اند که مابقی حقوق انسانی مان به فراموشی سپرده شده ولی آیا نمی شود هم انرژی هسته ای داشته باشیم هم حق نفس کشیدن ؟و در همه ی این حق خواهی ها  سهم خودمان را هم ببینیم .
  اینطور که پیداست ما تنها حق مردن داریم البته اگر توانایی خریدن یک قبر را داشته باشیم ! مردنمان هم پروژه ای شده برای خودش . قبر چند میلیونی می خواهد ! کفن می خواهد ! گورکن می خواهد ! غسال  می خواهد ! کافور می خواهد! گلاب می خواهد ! پنبه می خواهد!... سنگ قبر چند میلیونی و نقش و نگار می خواهد ! مجلس عژا می خواهد ! شب سه و هفت و چله و شام و ناهار و .... گریه کن می خواهد .... وای خدای من لااقل مرگ ما را ارزان کن لطفا ! 
 • سجاد غلامی
 • با سلام مجدد .

  بنده در همین رسانه ، رسما و کتبا اعلام می کنم که اگر شما "ناشناس عزیز" ثابت نمودید که کتاب « جامعه ی تک طبقه ی توحیدی » نوشته ی مقام معظم رهبری است ! اینجانب از تمامی معتقدات خود از جمله انقلاب و نظام و رهبری دست خواهم کشید .

  شما بنابر گفته ی سراسر کذب خود ، حتی به نام "ناشر" آن هم نگاه نکردید (حال چگونه آن را مطالعه کردید ؟! ) و عنوان داشتید به علت "تنفر" آن را ..
  چگونه بر کتابی که از مطالب آن آگاهی ندارید ، موضع منتقدانه هم می گیرید ؟! .. و با کتاب ( این چکیده ی علم و عصاره ی فرهنگ هر ملتی ) برخوردی می نمایید که تنها از قوم به دور از فرهنگ و علم و خرد "مغول" برمی آید !! .. و در عین حال داعیه ی علم و فضل و دانش تان هم می شود !!

  شاید بگویید که آن کتاب و نویسنده ی آن را قبول ندارید ( البته کتابی که به کذب، ادعای وجود آن را می کنید ) بسیار خب ؛ در رد نظریات علمی یک کتاب ، کسی که داعیه ی علم و دغدغه ی فرهنگ و ادب را دارد ، به زبان "علم" به پاسخگویی برمی آید ؛ نه با "کتاب سوزی" و برخوردهایی که کمتر از کتاب سوزی نبوده و ناشی از سبک سری است با آن برخورد نماید !
  به عنوان مثال حضرت امام در عنفوان جوانی که سن ایشان از سن کنونی من و شما به مراتب کمتر بود ، در جواب نظریات ( توهمات ) فردی همچون "کسرائی" در کتاب « اسرار دوهزارساله » ؛ کتاب « کشف الاسرار » را می نویسند . ما از شما انتظار نوشتن کتاب را نداریم ، ولی شما که داعیه ی علم و دانش دارید ، می توانستید در رد نظریات آن کتاب که به کذب مدعی هستید وجود دارد ، مقاله یا مطلبی را بنویسید که قطعا در همین رسانه از شما استقبال خواهد شد . هویت تان هم که "ناشناس" است و دیگر چه بهانه و چه باک ؟!

  اما در خصوص "اختلاس ها" که فرمودید بنده در آن مورد صحبتی نکردم !
  در این مورد ، بنده از شما دو سوال پرسیدم که از طرف شما بی پاسخ ماند .
  حال دو سوال خود را با اضافه نمودن سوال سوم ، بدین شکل تکمیل می نمایم :

  سوال اول : آیا می توان به طور کل ، منکر وجود هرگونه اختلاس و فساد مالی در تمامی حکومت های موجود در دنیا شد ؟ ( لطفا در این زمینه شما "ناشناس" عزیز به عنوان یک "جهانگرد" ، به ما پاسخ بدهید که اگر چند صباحی بیشتر از همراهی شما با این رسانه بگذرد ، گمانم بر آن است که دیگر کشوری نمی ماند که به آن سفر ننموده باشید !! )
  سوال دوم : آیا افرادی که مرتکب تخلف مالی و فساد افتصادی از جمله اختلاس می شوند ، افرادی « مسلمان و انقلابی » هستند که عمل ننگین آنها به پای نظام و انقلاب نوشته شود ؟!
  سوال سوم : آیا حکومت جمهوری اسلامی ، نظام و رهبری پشتیبان این افراد بوده و هستند ؟!

  متاسفانه شما نه تنها در مقام استدلال ، بلکه در اطلاعاتی که ارائه می دهید نیز ، ضعیف عمل می کنید . سبک نوشتار شما بیشتر به هوچی گری ، هتاکی و فحاشی شبیه می ماند ؛ تا به یک گفت و گوی علمی و متکی بر مستندات واقعی . در خصوص پرسش هایی که نمودم ، لطفا به صورت مستدل پاسخ بگویید نه اینکه دوباره بخواهید با هوچی گری صورت مسئله را پاک کنید .

  اینجانب برادری دارم که همچون شما ( البته نه به تعداد سفرهایی که شما داشته اید ! ) چند سال پیش از این ، ضمن فعالیت در یک شرکت خصوصی ، به عنوان مهندس برق در پروژهایی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا حضور داشته اند . تا آنجایی که اطلاع دارم ، وقت محدود این گونه افراد بیشتر در پروژه ها می گذرد . و فرصت حضور در کشوری دیگر در جریان این ماموریت های کاری ، به اندازه ای نیست که آن فرد را به شناخت دقیق و جامع و عمیق از مسائل ریز و درشت موضوعات اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی آن جامعه بکشاند مگر کسب اطلاعاتی سطحی در این گونه موارد و در این زمینه ها . یعنی یک "شناخت سطحی" در حد آشنایی با آداب و رسوم و زبان آن کشور مگر آنکه آن فرد "مقیم" آن کشور باشد .
  شما به عنوان یک هم وطن و ایرانی هنوز به درستی از قانون اساسی و ساختار اداری و نظام حکومتی و تشکیلات آن در کشور خود اطلاع و آگاهی کافی ندارید ؛ آن وقت مدعی شناخت جوامع دیگر ( در ضمن سفرهای کاری) هم می شوید !
  شما اگر ذره ای از تاریخ ، قدمت ، فرهنگ و تمدن کهن کشور خود آگاه بودید ؛ آن را با کشوری همچون نیجریه که نه از جهت موقعیت ژئوپولتیک ، نه از جنبه ی ژئواستراتژیک ، نه از نظر جغرافیای سیاسی ، نه جغرافیای اقتصادی و نه حتی از نظر جغرافیای انسانی و نیز آب و هوایی و منابع زیر زمینی و نه حتی از نظر ساختار حکومت و دیگر موارد هیچ گونه شباهتی میان آن دو نیست ؛ به مقایسه ی این دو با هم بر نمی آمدید .

  ادامه دارد ..
 • ملتمس نگاه..
 • ناشناس


  برادرم صبر کن چرا انقد تند میری.حواست هست داری فقط تهمت و توهین به چه کسایی میزنی؟به سرای باقی هم فکر کردی؟اونجا پاسخگو هستی؟

  شاید خیلی راحت توی یه لحظه بدون فکر کردن بتونی راحت تهمت بزنی به مردم اونارو راحت قضاوت کنی متهم کنی به چیزی که نگفتن یا نیستن.
  یا حتی مسبب تهمت زدن و توهین کردن و دل شکستن بقیه بشی اما باید خدارم در نظر گرفت.خدایی که میبینه میشنوه و از حق خودش میگذره اما بنده ش نه.پیامبرو هم در نظر گرفت که از اعمال ما باخبره.امام زمانی که هر جمعه که نامه عملمونو میبینه یه چشمش اشکه و یه چشمش خون....  من برای حرفاتون جواب دارم اما بحث نمیکنم چون احساس میکنم حرف حرف خودتونه و دلتونو قرص کردید برای جنگ و بدبینی و تهمت و... من هم مثل دوستان منکر مشکلات نیستم اما هیچ وقت هم تهمت نزدم.چون میدونم مشکلات از جانب عده ای ادمه که حتی ممکنه بعضیاشون رو ما حتی نشناسیم یا تریدید داشته باشیم.اما رهبری معظم رو شما مورد حمله انواع توهین و تهمت قراردادید ایا سید اولاد پیغمبر دلیل مشکلاته؟! نه برادر من. اگه دلتون پره لااقل بی اطلاع و با کینه ای خود ساخته محکوم نکنید قضاوت نکنید که قاضی و حاکم فقط خداست.نه ما انسان های حقیر.

  اون نکته ای هم که اشاره کردم که مشکل اصلی شما از ضعف ایمانه با دانش کامل و دیدی همه جانبه و فراگیر(قابل توجه زهرا خانم با اون اسم قشنگ و زیباشون) بهتون عرض کردم.علی رقم سن خیلی کمترم از شما.در ضمن هیچ وقتم مدعی این نیستم که خودم ایمانم کامله.اصلا.

  اصلا مشکلات از اونجایی اغاز میشه که ما ایمان فردی و اجتماعی رو خواه یا ناخواه دانسته یا ندانسته سست میکنیم.من من میکنیم.خدارو یادمون میره.
  ایمان و دین برای ما ادما یعنی زندگی.یعنی راه زندگی.
  کمی فکر کنید به حرفام...

  منتظر جوابتون هستم آقای مهندس

  سجاد یه سر به کشور نیجریه و جمعیت آن بزن، اتفاقا نفت هم داره و حاکمانش هم مثل حاکمان فعلی ما اشتباه می کردند و حالا هم تاوان اشتباهشون رو میدن.
  کشوری که قادر نیست 80 میلیون را مدیریت کند چگونه می تواند 150 میلیون جمعیت را مدیریت کند.
  برادر من نظامی های ایران به اسم خصوصی سازی دارند اقتصاد رو له می کنند، یک روز مخابرات رو فتح می کنند روزی دیگر پل می سازند، روزی دیگر با نفت ....
  این گونه خصوصی سازی نه تنها باعث کوچک تر شدن دولت نمی شود بلکه باعث می شود دولتی بزرگتر از دولت تشکیل شود. با این حساب همه چیز در اختیار یک نفر قرار می گیرد.
  سجاد گرامی من نمی دونم ناشرش کی هستش بلکه چند وقت پیش که خونه مادربزرگ را تمیز می کردیم اونجا دیدم ، متاسفانه به علت تنفر همه کتابها رو دادم دست نمکی و به جاش چند تا آبکش گرفتم تا به درد مادربزرگم بخوره. شما هم راجب حقی که بر گردن حکومت هست چیزی نگفتی؟ جالب تر انکه نوشتی حق در مقابل وظیفه است حتی به عنوان تحصیل کرده حقوق! راجب اختلاس و این جور چیزها هم ننوشتی.

  خانم صامتی ، من مهندس مخابرات هستم و کشورهای زیادی رفتم مثل همین نیجریه برای راه اندازی پروتکل صدا روی آی پی(VoIP)، لهستان فنلاند و...هم رفتم، همه جا مشکل هست ولی در کشورهای که اقتصادشون از سیاست شون جداست برای مشکلات مسئولین پاسخگو هستند ولی در کشورهایی مثل ما همه فرار می کنند.
  من وقتی منظور شما رو از تماشا کردن به ماهواره در کامنت بالایی دیدم خیلی عصبانی شدم. اگر مشکلات رو می بینید پس برای چه دنبال جنگ نرم و این جور چیزها هستید اگه مشکلات رو نمی بینید پس برای چی دارید میگید زخم خورده هستید؟
  براتون کامنت گذاشتم و گفتم این طور هم که از انقلاب می نویسید صحیح نیست در جواب من نوشتید دنبال استراحت کردن هستید و کار و تلاش رو فراموش کردید.

  پاسخ:
  "رسانه ها در خدمت قدرت ها برای تسخیر افکار هستند " این یک بحث علمی است و تعریف اراءه شده برگرفته از همین سرفصل است و ارتباطی به میل  بنده ندارد که شما عصبانی شوید یا نه ! بنده تنها به زبان خود آن را مطرح کردم .
  این که من مشکلات را می بینم دلیلی بر ایجاد تنش نیست اگر شما پست های این رسانه را مطالعه کنید در می یابید که بسیاری از مطالب انتقادی است ولی هر چیزی راهی دارد . شما هم می توانید مطلب بنویسید انتقاد کنید پیشنهاد دهید . باید جامع نگر بود اینطور که شما می نویسید باید کل نظام را تغییر داد آیا با جنگ داخلی مشکلات ایران حل می شود ؟ 
  با این حال شما اینجا مهمان و همراهید رسم بر این است که وقتی میزبان پرسشی می کند مهمان پاسخ دهد ، عصبانیت هم ندارد . بلاخره نفرمودید شما روزی چند ساعت از برنامه های فارسی زبان  ماهواره استفاده می کنید ؟ 
 • سجاد غلامی
 • با سلام مجدد .

  مطلبی که با عنوان "ایران ؛ ظرفیت داشتن 150 میلیون نفر جمعیت را دارد" و انتقادهایی که پیرامون آن ، توسط ناشناس عزیز و دیگران ، مطرح شده و می شود ؛ با دقت در عنوان آن مطلب قابل پاسخگویی است .
  در این مطلب همانطور که در متن آن عنوان می شود ، این است که ایران « قابلیت » این را دارد و از آنجا که مولفه ی « جمعیت » همواره یکی از مولفه های « قدرت ملی » یک کشور به شمار می رود ؛ [ پس ] چرا ایران اسلامی خود را از این مولفه ی مهم و سرنوشت ساز ، آن هم با توجه به رشد منفی جمعیتی که امروزه دچار آن شده است ، خود را محروم کند .
  چه بسیار کشورهای که هم از نظر سطح جغرافیایی و هم از نظر امکانات مادی و منابع طبیعی از کشور ما کم سطح تر و کم بهره مند تر هستند ولی از نظر جمعیتی و سطح رفاه ملی و تولید ناخالص داخلی، نسبت به ما ، وضعیت مناسب تری دارند .
  پس با تدبیر و بهره مندی از مدیریت عالمانه و صحیح ؛ ابن مهم « شدنی » است و کلمه ی « قابلیت » در آن متن نیز ، به درستی به همین موضوع اشاره دارد . نه به معنی افزایش بی رویه ی جمعیت ، بدون برنامه ریزی و مطالعات آماری و اقدامات زیربنایی مربوط به آن باشد .

  بسیاری از افراد در قبل از انقلاب ، تالیفات و کتاب هایی نوشته اند که امروزه در انتشاراتی دیگر یا بعضا توسط همان ناشر اولیه ، در بعد از انقلاب ، تجدید چاپ شده و می شوند . همچون کتاب های مهندس بازرگان یا کتاب های جلال آل احمد و ..
  اینکه می فرمایید "رهبری" آن کتاب را در قبل از انقلاب نوشته اند ( بدون آنکه حتی به نام ناشر آن هم اشاره بفرمایید ) دلبلی موجه و دال بر عدم کذب بودن خبر شما نیست . بنده از شما تقاضا نمودم که به گفته و سخن و مطلبی در ان کتاب که ادعا می کنید از جانب رهبری نوشته شده است ، استناد فرموده که منعکس کننده ی ادعایی در دیروز توسط ایشان باشد که امروزه معظم له در نقض و در تضاد با ان ، مشی طریق می نمایند !

  در موضوع اقتصاد ، مشکل آن است که شما درگیر دعواهای راست و چپ سنتی در اوایل دهه ی شصت ( در زمینه ی اقتصاد ) شده اید . در احزاب شکل گرفته در آن دوران بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی توسط سیاسیون در آن مقطع که خود دلایل خاص خود را داشت ؛ دو حزب "چپ" و "راست" برگرفته از احزاب چپ و راست پارلمان فرانسه ، در فضای سیاسی کشور شکل می گیرند ؛ که در میان این احزاب ، یکی موافق "اقتصاد دولتی" است و دیگری موافق "اقتصاد سرمایه داری" .
  اما فارغ از این تحزب ، نظر و دیدگاه نظام جمهوری اسلامی همانطور که در قانون اساسی هم به عنوان میثاق ملی در اصل 44 آن آمده است : اقتصاد ایران مبتنی بر سه بخش دولتی ، تعاونی و خضوصی توامان با هم است . ( اصل خصوصی سازی هم که برگرفه از این اصل است به معنی خصوصی کردن آن بخش از اقتصاد است که تاکنون می بایست طی فرآیندی معقول ، خصوصی می شد ولی نشده است )

  اما ما همانطور که گفتیم ، اصل خصوصی سازی در اقتصاد و محترم دانستن مالکیت اختصاصی افراد در نظام اقتصادی اسلام ، به معنی داشتن رویکردهای سرمایه سالارانه در اقتصاد نیست .

  در دسته بندی جبهه ها و گروههای مخالف شاه ؛ ما سه جبهه ی رسمی را مشاهده می کردیم .
  یکی حزب توده و کمونیست .
  دیگری حزب ملی گرایان (ملی_مذهبیون) و بعدها نهضت آزادی
  و آخری پیروان خط امام که بعدها تشکیل حزب جمهوری اسلامی دادند .

  این ها ؛ جبهه بندی احزاب و گروههای سیاسی مخالف شاه در قبل از پیروزی انقلاب است . اما رویکردهای اقتصادی این گروهها ، به هیچ عنوان با هم مشترک نیست ، همانطور که در مخالفت های خود با شاه نیز ، این افراد از یک ایدئولوژی و جهان بینی مشترک هم ، بهره مند نبودند ؛ لذا ما می بینیم که امام در طول دوران مبارزاتی خود علیه حکومت شاه ، با هیچ کدام از این گروهها ائتلاف نفرمودند و بعد از پیروزی انقلاب نیز همواره تاکید داشتند که این انقلاب ، متعلق به همه ی مردم است .
  همانطور که گفته شد ، این احزاب و گروهها با همدیگر در مسائل اقتصادی همچون سایر مسائل سیاسی و فرهنگی ، با هم اختلاف نظر و دیدگاه داشتند .
  در اقتصاد ؛ گروههای چپ کمونیستی ، قائل به "اقتصاد دولتی" و "مالکیت اشتراکی" بنا بر تعریف جامعه ی تک طبقه ی مارکس بودند .
  گروههای ملی _مذهبی در نقطه ی مقابل ، همانطور که در موضوع فرهنگ ، به فرهنگ لیبرالی تمایل داشتند ، در موضوع اقتصاد هم به دنبال اقتصادی کاپیتالیسمی و سرمایه سالاری بودند .
  اما حزب جمهوری اسلامی که توانست با اقبال عمومی مردم روبرو و همراه شود ، دیدگاههای اقتصادی خود را که تلفیقی از بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی است در قانون اساسی ، توانست به تصویب ملت برساند .

  بنده در خصوص ماجرای مخابرات ، حقیقتا اطلاعی ندارم . چه خوب است که شما به عنوان فردی مطلع در این خصوص ، البته با ذکر مستندات واقعی و منابع موثق
  ( نه کلی گویی و تکرار آن ، همچون بحث کتابی که ادعا نموده اید رهبری آن را نوشته اند ) در این راستا روشنگری فرموده و ما را مطلع نمایید .
  بنده نه عضو دیوان محاسبات مجلس و تفریغ بودجه و نه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نه عضو دیوان محاسبات کشور ، یا عضو کمیسیون اصل نود مجلس یا عضو سازمان پژوهش های مجلس و یا سازمان خصوصی سازی نبوده و نیستم .
  و حقیقتا در این زمینه اصلاعی ندارم .

  اینجانب در کجای نوشته هایم ( البته برعکس شما که یا در لفافه و یا در صراحت ، عناوینی را به بنده نسبت می دادید ) شما را به صرف داشتن انتقاد ، "فتنه گر" و امثال آن خوانده ام ؟!

  من منشور دیکتاتوری استالین که برگرفته از تعالیم "ماکیاول" ( پدر استعمار ) است را "اوهام" نمی دانم . آن ها (متاسفانه) وافعیت هایی است که در سالیان و قرون متمادی ، توسط دیکتاتورانی همانند استالین ، بر علیه ملت های خود به کار می رفته است .
  آنچه که من ان را "اوهام" نامیدم ، تصوراتی بود که شما همانطور که گفتید ، از خواندن آن متن ، ( نسبت به جامعه ی امروزی ایران و نظام حاکم بر آن ) به ذهنتان خطور می کرد ؛ بود .

  در مورد رهبری و مقام و مسئولیت سنگینی که ایشان در قانون اساسی در قبال ملت به عهده دارند ، حقیقت آن است در هیچ کجای دنیا و در هیچ نظام حاکمیتی در دنیا ، ما مقام مسئولی را سراغ نداریم که پیوسطه توسط گروه کثیری از نخبگان علمی جامعه ، که اولا توسط مردم انتخاب می شوند و دوما از نظر مراتب و مدارج علمی ، در حد اجتهاد و تدریس دروس خارج فقه در حوزه های علمیه هستند ، همواره و به صورت مداوم ، عملکرد ایشان را در طول سال ، در طی دو مقطع ( پایان شش ماهه ی اول و در پایان شش ماه ی دوم سال ) مورد نظارت دقیق قرار نگرفته و به صورت ارائه ی گزارشی به دبیرخانه ی شورای خود ، ارائه نگردد .

  در مورد وجود مبارک و نورانی پیامبر اعظم (ص) و خلق عظیم آن رحمت للعالیمن این قلم و زبان قاصر است از توصیف حتی قطره و ذره ای از آن دریای ژرف و شگرف الهی .
  اما آنچه که در سیره ی نورانی معظم ایشان اشاره کردید ( خاکروبه و عیادت ) در فقه حکومتی ، موضوعی است تحت عنوان "مولفه قلوبهم" . و کار حضرت از این باب بوده است .
  مولفه قلوبهم ، موضوعی است عرفی که از جامعه ای به جامعه ی دیگر ( به نسبت پیچیدگی و سادگی ان جامعه ) باهم فرق می کند .
  سلام
  ممنون از لطف شما اینکه فرمودید دانش دینی شما به اندازه رفع نیاز است شکست نفسی کردید خودمن وقتی مطالب دینی یا اجتماعی شمارو میخونم ازشمایاد میگیرم بازم ممنون
  پیشنهاد موضوع دینی من برای گفتگو "زندگی پس از مرگ"هست چرا که میبینم درنظر بسیاری از افراد کمرنگ شده وبعضی حتی منکرآن هستند بااین توجیه که کسی از اون دنیا نیومده وخبری نیاورده.
  مسأله مهمی که خودخدا در قرآن فرموده وپیامبران وامامان علیهم السلام هم تأکید داشتند اساساّ زندگی دنیا برای کسب توشه برای زندگی پس ازمرگ قرارداده شده تا انسان درمعرض آزمایشهای الهی قرار بگیره ومیزان بندگی خود رو ثابت کنه.
  اگه این موضوع موردبحث قرار داده بشه البته باصلاح دید شما ، فکرمیکنم اطلاعات خوبی بین گفتگو ها بدست بیاد.
  راستش این موضوع یعنی زندگی پس از مرگ برام جالب بود ودوست داشتم بدونم بعد از مرگ روح به کجا منتقل میشه میدونم برزخ اما انتقال روح چگونه ست شرایط هر روح چگونه ست تحقیقات اینترنتیه زیادی داشتم نکته مشترک همه روح های انتقال یافته وکسانی که تا نیمه راه رفته سپس بازگردانده شده بودند وجود تونلی ازجنس نور که باسرعت زیاد طی کرده بودند.
  حالا اگه موضوع گفتگو قرار گرفت حتماّدریک کامنت بیشتر مینویسم درمورد روح هایی که به مرگ طبیعی ازجسم خارج شدن همچنین وضعیت روح های که باخودکشی از بدن خارج شدن دراین بین یکسری احادیث هم هست که مینویسم ازجمله فرمایش امام صادق(ع)که فرموده مرگ بهترین هدیه خدا به مومن است.
  درپایان پاسخ به کامنت زهرا نوشتید چند روزه حال مساعدی ندارید بلادور انشاالله فکرکنم ناخوش احوالی شما مربوط به همون روزسرد وماجرای تاکسی باشه برای سلامتی شما دعا می کنم
  پاسخ:
  سلام 
  سپاس از همراهی شما 
  این موضوع می تواند مساله باشد و گفتگو در خصوص آن بسیار تخصصی است . اما به قدر فهم خود آموخته ام که لحظه ام را به بهترین صورت آن لحظه بسازم و اگر خطایی صورت گرفت آن را بهانه ای برای ادامه خطا نبینم و اندیشه ی مرگ  و از دست رفتن فرصت ها برای نزدبکی به محبت خداوند حتما برایم دردناک است چرا که می دانم در تمام لحظه ها می توانستم بهتر باشم ولی نا امید نیستم انشالله خداوند مرا بواسطه ی محبت اهل بیت علیهم السلام هدایت خواهد کرد دل به مهربانی خداوندی بسته ام که گاه آرام و آهسته از بستر آشوب و التهاب نجاتم داد چنانکه وقتی پشت سر را نگاه کردم حصاری از آتش بود که بسلامت از آن عبورم داده بود . 
  می دانم که گره گشایی از کار خلق اجری دارد بی حساب ودر همین دنیا نتایجش به سهولت قابل تشخیص است و کلید عبور هم که نماز است  می دانم که رضایت پدرو مادر سبب راحتی مرگ است راستش الان هم اگر مادرم کدورتی از من داشته باشند دنیا برایم تیره می شود و بارها از مرحوم پدرم خواسته ام که برایم دعا کنند و دعایشان موثر بوده است . 
  یاد مرگ حتما سازنده است وقتی می دانی که ابدی نیستی چقدر رقیق خواهی شد و چه مقدار مهربان ، راستش پیشنهاد شما دلم را هوایی زیارت کرد نمی دانم چرا ؟ 
  تا به حال نمرده ام و تجربه ی مرگ نداشته ام  امیدوارم دوستان در این مورد مانند همیشه به گفتگو بپردازند . البته در کودکی شاهد مرگ عزیزی در ساعت های احتزار بوده ام و بیش از هر چیز تاکید بود که در اتاق ایشان قرآن بخوانیم و من هم مانند دیگران قرآن می خواندم ...
   یاد مرگ سازنده است چرا که یادآوری می کند ما به اینجا تعلق نداریم آمده ایم که برویم و ای کاش سبکبار رویم ...
 • سجاد غلامی
 • با تشکر از مدیریت محترم سایت به دلیل ارائه ی مطالبی موجز ، مختصر و بسیار مفید در باب "رسانه" و "نوع مدیریت" و "استراتژی های آن در عصر موجود" که به درستی نیز اشاره نمودند : « امروزه عصر ؛ "عصر دانش" نیست . بلکه عصر ، "عصر باور" [ ایمان به معنی عام آن] است . »

  اما در خصوص مطلبی که جناب "ملتمس نگاه" بیان فرمودند که نوع نگاه و چرایی تحلیل جناب "ناشناس" را ناشی از ضعف ایمان دانستند ؛ باید دقت شود که در اینجا مراد از "ایمان" از جانب گوینده ی آن ، « ایمان دینی » است . ( یعنی ایمان به معنی خاص آن ) .
  هرچند که نمی توان منکر ضعیف شدن از قبل طراحی و برنامه ریزی شده ی "ایمان دینی مخاطبان" ، توسط رسانه های دیداری همچون ماهواره ها و برنامه های آن شد ؛ همانطوری که این رسانه ها با در پیش گرفتن سیاست هایی [ضد] فرهنگی و رویکردها و مدیریت های خاص خود ؛ در پی مهندسی افکار و با شکل دهی به ذائقه ی فکری مخاطبان خود ، به دنبال رسوخ و نفوذ در اندیشه ها و باورها ی افراد بوده تا به تبع آن ، اراده های متکی بر آن باورها را ، به سمت و سویی که می خواهند بکشانند ، متمایل گردانند .
  و این نوع نگاه و باور ؛ چه در شکل عمومی آن ( یعنی صرفا آنچه که فرد بدان معتقد بوده و به آن ایمان و باور دارد ) و چه در شکل اختصاصی آن ( نگاه ، باور و ایمان دینی افراد) بی تاثیر بر نوع نگاه و تحلیل اشخاص بر موضوعات و حوادث پیرامون خود ،که اتفاق می افتد ؛ نیست .

  اما ما باید بپذیریم که مخاطب ما در گفت و گو ، ممکن است ( ضمن احترام به همه ی مخاطبان عزیز ) اصلا فردی نه تنها لائیک ، بلکه ضد دین و باورهای نشات گرفته از اعتقادات دینی هم باشد ؛ آیا او به عنوان یک "انسان" و عضوی از جامعه ی بشری از حق حیات و سایر حقوق حقه ی خود ، و حقوق طبیعی و مسلم خود ، بهره مند نیست ؟؟ .. اگر بهره مند است ، در این زمینه حق مطالبه گری دارد یا ندارد ؟؟ ..
  پاسخ:
  آزادی بیان و عقیده تا جایی که آزادی بیان  و عقیده ی دیگری را سلب نکنیم ، که عملی است بس دشوار و نیاز به نگاهی جامع دارد 
  خدمت همه دوستان سلام،
  الان که اینها رو می نویسم ساعت 7 عصر هستش و من یک ساعت پیش تنوستم هم شامم رو بخورم هم ناهارمو. اینو گفتم که بدونی من نه بی عرضه هستم و نه اهل تلویزیون.
  وقتی به اطرافم نگاه می کنم آدمهایی رو می بینم که با این همه کار هنوز توی خرج و مخارج خودش مونده. همه اینها هر روز از جلوی چشمانم عبور می کند و ر روز هم شاهد تهمتهایی هستیم از قبیل این که بی عرضه هستیم لیاقت نداریم
  باز این دهه شصتی ها حرف زدند و اگه لیاقت داشتی پورشه سوار می شدی و...

  من اگر توی این مملکت موندم نه به خاطر جمهوری اسلامی هستش و نه به خاطر بی عرضگیم، اگر موندم به این خاطر موندم که به نسل بعدتر ازخودم بگم :
  اگه براشون نور نبودم اگه خورشید نبودم اگه براشون روشنایی نبودم ؛ براشون تاریکی نبودم براشون سایه نبودم ، براشون بدبختی نبودم. خیلی ها تو این مملکت هستند ولی ای کاش نبودند.
  وقتی تو روزنامه ها می خونم که نمایندگان مجلس تصویب کردند که هرکسی یک بچه بیاره براش سکه میدیم؛ به حال خودم تاسف می خورم که ای کاش این اعضای شورای نگهبان از این نمایندگان مجلس یک تست هوش هم می گرفتند.
  این نمایندگان مجلس امثال ما ها رو چی فرض کردند؟
  وقتی توی همایش تغییرات جمعیتی، مرجع تقلیدی بیان می کند که حضور بانوان در پارک ها و سینماها یکی از عاملین اصلی کاهش جمعیت است به حال خودم تاسف می خورم.
  وقتی تو سایت خانم منصوره صامتی می بینم که جناب سجاد غلامی متنی فرستاده که "ایران ظرفیت 150 میلیون جمعیت را دارد"، خیلی ناراحت می شوم.
  سجاد غلامی عزیز شما که حق رو در برابر وظیفه تعریف نمودید بفرمایید که اگر این بار خدای نکرده ملت به وظیفه خود عمل نموده و ایران را 150 میلیونی بکند حکومت در مقابل این جمعیت 150 میلیونی چه "حقی" بر گردن دارد؟ لازم به ذکر است که این ملت یک بار به وظیفه خود در دهه شصت عمل نموده و هنوز "حق" خودش را بابت این انجام وظیفه نگرفته است. البته حق ما آلودگی هوا و زندگی آپارتمان نشینی و ترافیک زیاد و بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج نیست.

  خانم صامتی عزیز اگر هرکسی منتقد حکومت باشد یعنی ماهواره ها او را تحریک کرده اند؟ یعنی من عروسک کوکی و خیمه شب بازی رسانه ها هستم؟ پس لطفا توضیح دهید که این همه بیداری اسلامی که در کشورهای عربی صورت گرفته است همش حاصل رسانه ها بوده؟ خود سوزی جوان تونسی حاصل رسانه ها بوده؟بهتره اون مرامنامه استالین رو مطالعه فرمایید.
  سجاد عزیز، کتاب در زمان قبل انقلاب نوشته شده است، شما در زمان قبل انقلاب حرکتی که هم طرفدار سرمایه داری باشه و هم ضد شاه باشه مشاهده کرده اید؟ اگر مشاهده کرده اید به من اطلاع دهید. کتاب های آن زمان در راستای ضد سرمایه داری بوده. راستی شما راجب واگذاری مخابرات حرفی نزدید؟ من نگفتم ضد سرمایه داری هستم ولی گفتم مخالف هر نوع سرمایه ای هستم که با پنهان کاری و رانت به دست آمده.
  من هیچ تهمتی به سید شما نزده ام، ایشان این مطلب را فرموده اند که کش ندهید من هم از زبان خود ایشان در رسانه ملی شنیدم. البته ایشون هم مسئول هستند و پاسخگو. اگر نمی توانند پاسخ گو باشند می توانند استعفا بدهند. برای چی اسامی افرادی که اختلاس کردند با ا.ص یا م.ر یا د.ن گفته میشد؟ اگر حق الناس هست این حق من هست که بدونم کی حق منو بالا کشیده اگر هم حق الناس نیست بفرمایید پس چی هست؟ آیا از ثلث پدر یکی از مسئولین بدست اومده؟ آیا پدر مسئولی پشت قباله اش انداخته؟
  سجاد گرامی، من شما رو روحانی یا بسیجی فرض کردم همان طوری که شما هم مرا یک ضد انقلاب و ماهواره بین و فتنه گر تصور کردید.
  امامان واقعی اونهایی هستند که معصوم هستند اما امامان تقلبی اونهایی هستند که معصوم نیستند ولی دلشون نمی خواد کسی ازشون انتقاد کنه. در حکومت اسلامی کافر سر حاکمش آشغال میریزه و حاکم به عیادتش میرود! این هستش رهبر واقعی نه اینکه هرکسی اومد شد رهبر بهش بگن امام.
  شما دست نوشته استالین رو توهوم خوندید، واقعا که؟ ایشون از همین روش استفاده می کرده بهتره مقداری راجب به کمونیستها مطالعه بفرمایید. دشمن دشمن شعاری است که چندین سال هست می شنویم.
  در ضمن همه اون چیزهایی که برای اسلامی و انقلابی بودن نوشتین مثل بقیه شعارها پوچ و توخالی هستش. عده زیادی تو جنگ فلسطین و لبنان، اومده بودند جلوی فرودگاه که ما رو بفرستین توی غزه و لبنان بجنگیم. الان در زاهدان مرزبانها مون رو ربودند اون عده زیاد کجا هستند ؟ پاشن بیان برند هرشب یکشون مرزبانی بدن اونم توی مملکت خودشون.
  بله شماها وقتی به کوی حمله می کردید ثابت کردید که چه انقلابی ها یی هستید! کسانی که با فحاشی و چماق وارد کوی شدند ثابت کردند که چه انقلابی هایی هستند.
  شماها وقتی رسانه درست کردید ثابت کردید که چه انقلابی هستید! رسانه ای که حتی جشنواره فیلم فجر رر هم سانسور کرد.
  خواهشا حرف از امام حسین (ع) نزنید که به اسم دین خیلی ارتزاق نمودید. اگه هر روز عاشوراست و هر روز فرصتی است برای امتحان شدن؛ عده خیلی زیادی در سالهای اخیر از این امتحانها مردود شدند.

  ملتمس نگاه گرامی،
  هرکسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من
  پس زمون شاه هم ملت خوشبین می شدند برای چی رفتن انقلاب کردند؟ تازه من به خدا ایمان دارم ولی از اونهایی که دارند از اسم خدا و به کام خودشون ارتزاق می کنند متنفرم.

  پاسخ:
  سلام 
   جناب ناشناس شما همینطور می بریدو می دوزید اندکی تامل برادر اندکی صبر . از شما پرسیدم روزی چند ساعت ماهواره می بینید ؟ این همه قیل و قال ندارد آقا ! جوری می نویسید که گویی ما در کشور دیگری زندگی می کنیم ! ما هم مشکلات را می بینیم و جالب که مستخدم هیچ کس و هج جا هم نیستیم ولی هر چیزی راهی دارد  از قضا خوب جایی آمده اید بنده نیز فرزند سختی ها و مشکلات هستم و در کنار همین مردم بزرگ شده ام دغدغه ی کرایه خانه و بنزین لیتری 700 تومن را دارم به ما هم سبد کالا تعلق می گیرد که هنوز به دستمان نرسیده !برادرم  آهسته آهسته همینطور از بالا تا پایین را می شوری پهن می کنی ؟ ما هم به مشکلات اعتراض داریم ولی به دنبال تغییر نیستیم به دنبال اصلاح هستیم . تصور می کنید در دیگر سرزمین ها مشکلی وجود ندارد ؟ بزرگوار ! قرار است در حوزه ی فردی وظایفمان را به خوبی انجام دهیم بناست که انتقاد کنیم حتی اعتراض کنیم ولی بنا نیست خودمان به خودمان توهین کنیم الان در این رسانه نماینده ی مجلس و فلان مسول حضور دارند ؟  شما طوری می نویسید غلامی ، صامتی ، ملتمس دعا گویی فراموش کرده ای که ما هم از جنس شما هستیم این چه منطقی است ؟ تند تند می نویسید و کلمات را ردیف می کنید به  جای اینکار که راه به سوی ادامه ی گفتگو ندارد محور بحث را مشخص کنیم بنده توضیح علمی می دهم می شوم ظالم ؟ برادرم کجای کارید که حقوق حقه ی بنده نیز پایمال شده و بنده نیز ناراحت و نگرانم ولی اگر ما خودمان هم بر سر هم فریاد بزتیم این می شود همان که دیگران می خواهند بدین معنی که خودمان را به خودمان مشغول ساخته اند ! 
  قوانین در ایران هم از آسمان نازل نشده اند باید تک تک  و یا باهم تذکر دهیم تا فکری شود . وجود رهبری عزیز مایه ی وحدت است مایه ی انسجام ملت است این را با همه ی وجود حس  کرده ام این نظر شخصی بنده فارغ از انتقاداتی است که دارم . جالب توجه که رهبری عزیز خودشانگرا آسمانی نمی دانند و همواره بر جذب حداکثری  تاکید نموده اند .حال اگر افرادی به سلیقه ی شخصی خویش در فرادست و فرو دست عمل می کنند رهبری باید چوب به دست بگیرند و دانه دانه تذکر دهند ؟! شما از جلسات محرمانه ای که ایشان تذکرات شدید به مسولین می دهند اطلاع دارید ؟  حتی در خانواده ی چند نفره ی شما نیز از پدر بزرگوارتان چنین انتظاری نمی رود ، چه برسد در یک جامعه ی 80 میلیونی ! شما هم هموطن بنده هستید . باور کنید می دانم که شما هم به تنگ آمده اید که این گونه می نویسید ولی برادرم سخنی بگوییم که همدلی بیاورد تفرقه انگیزی که کار دشمن است ! طعنه زدن و نامهربانی کردن از عهده ی یک فرد عامی هم بر می آید شما که از نخبگان هستید اندکی ملایمتر. شما بدون اینکه پاسخ پرسش بنده را بدهید و گفتگوی علمی کنید قصد زدن گردن ما را دارید . راستش گردن بنده قابل سرزمینم نیست اگر آرام می شوید این تیغ شما  این گردن بنده . اگر مشکلی پیش آمده و تصور می کنید کاری از بنده می آید با همه ی وجوددر خدمتم 
  ممنون که وقت گذاشتید و همراهی کردید 
  سلام
  خانم صامتی ما هم میتونیم پیشنهاد موضوع برای گفتگو بدیم تا بااستفاده ازدانش دینی شما درکنار گفتگوهای مشکلات اجتماعی گفتگوهای دینی هم داشته باشیم.
  یه وقت فکرنکنین قصد دخالت در مدیریتتون بر سایت دارم.ممنون
  پاسخ:
  سلام 
  بسیار ممنون خوشحال کننده است و از همان ابتدا هم از دوستان تقاضا کردم که از طریق پیشنهاد موضوع و مشارکت در گفتگو ها با ما همراهی کنند . البته دانش دینی بنده به قدر رفع نیاز است و مایلم بیشتر از شما دوستان بیاموزم . نکته ی قابل ذکر آنکه تلاش کردیم در این رسانه تک بعدی به مسایل نگاه نکنیم و اصل بر مشارکت دوستان است تا متکلم وحده بودن بنده . تقاضا می کنم هم پیشنهاد موصوع داشته باشید و هم در خصوص آن مطلبی تهیه کنید تا دوستان هم استفاده کنند . همه چیز را همه گان دانند 
  سپاس از پیشنهاد خوب شما 
  مخاطبم ملتمس نگاه بود..
  خانم صامتی چرا از ناشناسی که تو این صفحه کامنت گذاشتن پرسیدید که روزی چند ساعت ماهواره میبینه؟
  پاسخ:
  • میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای در تحلیل آنچه مخاطب به عنوان اعتراض به وضع موجود مطرح می کند فاکتور مهمی است .پرسش بنده در جایگاه یک پژوهشگر است و کاملا غیر رسمی . 
  • مدیریت استراتژیک پیام بحثی بسیار تخصصی در چگونگی و نحوه ی انتخاب پیام بر اساس استراتژی و وظیفه ی تعیین شده برای رسانه هاست که بسته ب نوع هدف  و جامعه ی هدف  برای رسانه ای خاص انتخاب می شود تا جایی که زمان پخش برنامه ، برنامه های قبل و بعد آن نیز کاملا برنامه ریزی  شده انتخاب می شوند . عصر حاضر ،برخلاف آنچه تصور می شود عصر دانش نیست ،  عصر باور است عصر منابع انسانی و افکار است . برای تسخیر یک سرزمین نیازی به تسخیر فیزیکی نیست بلکه تمامی امکانات باید به سمت تسخیر افکار و اندیشه ی منابع انسانی سرزمین هدف نشانه رود . برای مخاطب عام رسانه ها از دیرباز تنها جایگاه تفریحی و سرگرمی داشتند ولی امروزه وجود چنین پنداری در خصوص رسانه بسیار بیهوده است . 
  • در حال حاضر از رسانه ها به عنوان ابزار تسخیر و تصرف سرزمین ها استفاده می شود . پرسش ، آیا تنها ایران و ایرانی جامعه ی هدف هستند ؟ خیر ، هر عنصر فرنگی سیاسی و اجتماعی که در مقابل خواسته ی قدرت مقاومت کند باید حذف شود دقت کنیم باید حذف شود و در دنیای امروز جوامع  مختلف به روش های مختلف ممکن است در مقابل قدرتی مقاومت کنند . 
  • پرسش آیا ایران نیز می تواند از رسانه به عنوان قدرت استفاده کند ؟ بله ، آنچه در بالا مطرح شد در خصوص همه ی رسانه ها صدق می کند و امری جنرال وعمومی است . به عنوان مثال استراتژی پیام در ایران می خواهد مستندات نقض حقوق بشر در اسراییل برای دفاع از مردم فلسطین را مطرح کند بنابراین پیام های رسانه های ماهواره ای ایران در جهت متقاعد کردن افکار عمومی علیه اسراییل است و این امری بدیهی است . هر قدرتی که از رسانه ه خوبی بهره مند شود بر افکار مسلط می شود . 
  • حال به راحتی می توان درک کرد که چرا اتحادیه ی اروپا علیرغم 12 سال باقی مانده از قرار داد ایران شبکه های ماهواره ای ایران را قطع کرد ! و این چنین آشکارا در مقابل آزادی بیان ادعا شده از سوی خودشان پارادوکسیکال عمل کردند ! 
  •  قدرت رسانه ای چگونه به حذف عنصر مقاوم می پردازد ؟ 
  • مثال ، تصور کنید قدرت رسانه ای عنصر خاصی را نشانه گرفته ، مخاطب در ظاهر 10 عنوان خبر جدید در یافت می کند  که در میان این خبر ها 2 خبر اصلی آنچنان در میان خبر های کم ارزش تر گنجانده می شود که مخاطب توانایی تشخیص این استراتژی در انتشار خبر را نخواهد داشت . در این بین  5 خبر  کم اهمیت حتما درست هستند تا مخاطب به صداقت رسانه ایمان بیاورد  . 3 خبر دیگر ارزش بیشتری دارد که به با تفسیری متفاوت به مخاطب اراءه می شود .، یعنی خبر درست ولی تعبیر  آن هدفمند است . ولی 2 خبر اصلی که ممکن است کاملا ساخته شده باشد و برای آن مستند سازی می شود مثلا می گویند اجتماع در مقابل مجلس در اعتراض به نقض حقوق زنان در ایران و با تصاویر زوم شده و آب و تاب و التهاب و نوع پرسش ها از یکی دونفر از شرکت کنندگان مخاطب تصور می کند تظاهرات گسترده ای صورت گرفته در حالی که در اصل 20 نفر اعتراض کرده اند !نکته ی قابل بحث اینکه کدامیک از ما توانایی پیگیری همه ی خبرهای منتشر شده را داریم ؟ ولی  قدرت رسانه ای به هدف خود رسیده چرا که با خبر های حقیقی کم ارزش اعتماد مخاطب را جلب کرده و بعد از مدتی هرچه بگوید مخاطب نیز باور خواهد کرد ! و این یک برآیند حساب شده تحت عنوان کاست ، داشت ، و برداشت رسانه ای است که قدرت های رسانه ای از آن بهره می برند .
  •  البته این بحث بسیار مطول است ولی  مناسب است که با علم به این استراتژی با رسانه ها روبرو شویم .
  •  هدف نهایی چیست ؟ در قبل هم مختصر اشاره شد ، 1. ایجاد نارضایتی از وضع موجود 2. ابجاد نا امیدی در منابع انسانی  سرزمین هدف  3. جلب اعتماد افکار عمومی 4.  ایجاد تردید و تشکیک در هنجارهای پذیرفته شده 5. تسخیر اندیشه ی منابع انسانی 6. هدایت افکار عمومی 7. مهندسی افکار عمومی 8. ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت 9. اعتراضات هدایت شده 10 . جنگ داخلی 11. براندازی 
  • البته این دسته بندی به گونه های متفاوت اراءه می شود که بنده به تفکیک مطرح نمودم .
  • آنچه مطرح شد اطلاعاتی  رسانه ای است که در همه ی جوامع و از طریق همه ی رسانه ها دنبال می گردد ولی به راحتی قابل بحث است که چرا و چگونه است که تنها برخی قدرت ها برافکار جهانیمستقیم و غیر مستقیم مستولی هستند و یا تلاش می کنند که مستولی باشند . 
  • در خصوص اهداف و چرایی اهداف قدرتها برای براندازی  حکومت ها نیز می شود بحث کرد . 
  •  زهرای عزیز در حالی که چند روزی است حال مساعدی ندارم پاسخ شما را در حد توان و فرصت مطرح کردم . امیدوارم شا نیز به پرسش های بنده که در کامنت های قبل در مورد نوع نگاه شما به تفریح و سرگرمی مطرح شد پاسخ دهید 
  مشکل فقط و فقط ضعف ایمانه؟ همین..دست گلت درد نکنه این همه به نوشته های ناشناس فکر کردی و آخر به این نتیجه رسیدی؟؟خسته نباشید
  پاسخ:
  مخاطب شما چه فردیه ؟
  خانم صامتی چرا از آقا یا خانم ناشناس پرسیدید که روزانه چند ساعت ماهواره نگاه می کنند؟
 • ملتمس نگاه..
 • برای __ناشناس__:
  از شیخ بهایی پرسیدند: خیلی سخت میگذرد.چه باید کرد؟شیخ میفرماید :خودت میگویی سخت میگذرد سخت که نمیماند.... پس خدا رو شکر که میگذرد نمیماند...


  من خیلی به شما و حرفاتون فکر کردم.
  فکر میکنم مشکل شما فقط و فقط از ضعف ایمانه.نبود دین در زندگیتونه.نبود خدا...

  حضورشو احساس کنید و با تمام وجود بهش عشق بورزید و بهش خوشبین باشید...
  یا علی

 • سجاد غلامی
 • کنایه ی "امامان واقعی" و "امامان خود ساخته ی غیر واقعی" شما ، اگر از سر علم و آگاهی است ، جای تاسف دارد ولی اگر از سر جهل و ناآگاهی است باید گفت :

  واژه ی "امام" ، دارای یک معنی "خاص" و یک معنی "عام" است . "امام" در معنی خاص آن ، مراد همان ذوات قدسی و دوازده تن از حضرات معصومین (علیهم السلام) می باشند که برای رشد و آگاهی و نامین سعادت دنیوی و اخروی و تنزیل احکام و آیات وحی از جانب خداوند به این امر منصوب شده اند .
  « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم »

  اما واژه ی "امام" در معنی عام آن ، به معنی « پیشوا و رهبر » است .
  ( کلمه ی امام در زبان عربی به مفهوم "جلو" اشاره دارد و مراد از انتساب این کلمه از طرف ملت به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و معمار نظام جمهوری اسلامی ، اشاره به همین مفهوم و مطلب دارد )
  آنجا که پیامبر اولوالعظم حضرت ابراهیم خلیل (ع) در دعایی که به صورت جمع برای افراد جامعه ی خود می خوانند ، چنین به پیشگاه حضرت باری تعالی عرضه می دارند که « ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و جعلنا للمتقین "اماما" »
  این دعا که برای عموم مردم است و از جمله ادعیه های قرآنی است که خواندن آن در قنوت نمازهای یومیه هم سفارش و توصیه شده است ، با ترجمه ی ذیل ، به همین مفهوم و معنا ( امام در معنی عام آن ) اشاره دارد .
  « ای پروردگار ما ! از همسران و فرزندان ما ، آنچه که نور چشم و مایه شادی دلهایمان بگردد ؛ قرار بده و فرزندان ما را پیشوا و امام و "راه بر" و جلودار _یعنی به عنوان فردی نمونه_ برای پرهیزگاران بفرما »

  آمین یا رب العالمین !
 • سجاد غلامی
 • « "جناب سید علی" اصرار دارند که این قضیه ( اختلاس نجومی ) کش پیدا نکند !!! »

  دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی را کدام شخصیت و مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی در _ده بند_ دادند و کدامین افراد و گروهها ( با استدلال : مبارزه با مفاسد اقتصادی ، موجب عدم جذب سرمایه گذار خارجی در بخش اقتصاد خواهد شد ! ) در مقابل آن موضع گیری نمودند ؟؟

  شما تهمت های ناروایی به این سید عزیز زدید . امیدوارم در پیشگاه خداوند ، پاسخگوی این اتهامات باشید .
  بنده بنا بر استعلامی که از دفتر مقام معظم رهبری نمودم ، در مجموعه آثار معظم له ، چنین کتاب و عنوانی ( کتاب جامعه ی بی طبقه توحیدی) یافت نمی شود . استعلام از کتابخانه ی ملی هم ، موید همین مطلب بود ، ضمن آنکه همانطور که گفته شد ، عنوان "جامعه ی بی طبقه ی توحیدی" ، نام گفتاری از مجموعه آثار شهید مطهری (قدس سره ) است و نیز جناب اسدالله بادامچیان در سال 1358 کتابی با همین عنوان نوشته اند .
  بنده از شما تقاضا کردم که اسم ناشر ، و مطلب و پاراگرافی از همان کتابی که ادعا می کنید را "عینا" از مقام معظم رهبری برای ما ، نقل قول ( یا حتی نقل به مضمون) نمایید که در آن ، نه تنها "اصل خصوصی سازی" ، بلکه هر حرف ، مطلب ، ادعا و شعاری که امروزه بر خلاف آن ، نظام اسلامی مشی می کند را ، برای ما بنویسید .
  البته این پیشآمد ( اجرای یک قانون مصوب مثل خصوصی سازی اقتصاد و به تعویق افتادن آن به علل طبیعی و غیره ) در حکومت ها ، نه امری است نادر و نه غیر طبیعی .
  به عنوان مثال ، قانون حذف یارانه در دولت جناب هاشمی ، توسط مجلس به تصویب رسیده بود و لی نه تنها دولت ایشان ، بلکه دولت بعد از ایشان نیز ، از اجرای قانون مصوب مجلس ، شانه خالی می کرد .
  گاهی نیز قانونی همچون خصوصی سازی اقتصاد ، در ابتدا به واسطه ی وقوع جنگ تحمیلی و بعد از آن ، آغاز تحریم های اقتصادی و علل واده و یا حتی غیروارده ی دیگر ، همچنان به تعویق می افتد .

  علوم انسانی قرار شد در دانشگاهها حذف شود ؟!
  بنده در مورد علوم انسانی و علوم اسلامی ( در کامنت قبلی ) ، جهت روشنگری شما دوست عزیز مختصر توضیحی داده ام . بنده چون دانش اموخته ی علم حقوق هستم به همین خاطر از منظر این علم با شما صحبت کردم .
 • سجاد غلامی
 • در جواب به منشور دیکتاتوری استالین و اوهامی که فرمودید با خواندن آن ، در ذهن شما تداعی شده و نقش می بندد :


  می خواهم "اسلامی" و "انقلابی" باشم ؛

  گام اول : باید در مقابل ظلم و ستم همچون مولایم حسین (ع) خاموش نباشم که مرگ با عزت ، به از زندگی در ذلت است .
  من به مردمی شجاع و نترس نیاز دارم . لذا روح غیرت دینی و شجاعت و خودباوری و استقلال و آزادگی را در این مردم مظلوم و ستم دیده خواهم دمید .

  گام دوم : باید در این زمینه "روشنگری" کنم . باید مردم را از خواب غفلت "بیدار" کنم که استبداد داخلی خودکامه ی 2500 ساله ی شاهنشاهی و استعمار 200 ساله ی خارجی ، چگونه باعث عقب ماندگی علمی ، فقر اقتصادی ، وابستگی سیاسی و فرهنگی آنان شده است و انان را ذلیل و زبون اجانب کرده است .

  گام سوم : مرا "خدمتگزار" بخوانند ، بهتر است تا "رهبر" . چرا که ما مدیون همین پابرهنگان و مستضعفان هستیم و مردم "ولی نعمت" ما هستند و "شرافت ما در "خدمت" به مردم قرار دارد" . و "من ، یک موی این کوخ نشینان را به همه ی آن کاخ نشینان ، نخواهم داد" .

  گام چهارم : قدرت واقعی (بعد از اتکال به خدا) در اراده های مردم قرار دارد . باید مردم را با دمیدن روح خودباوری در آنان ، با قدرت واقعی شان آشنا کنم . برای همین هم ، قائل به رای و نظر مردم هستم چرا که "میزان رای ملت است" .
  لذا در واپسین ماههای پیروزی انقلاب با آن همه تب و تاب و بلبشوی ، همه ی مردم را به انتخابات آزاد دعوت کردم و به آنان شخصیت دادم و بنیانگذار نظام و حکومتی ( با کمک خدا و به نمایندگی از مردمی که مرا تائید کرده اند ) شدم که امروزه با گذشت 35 سال ، به طور متوسط و میانگین ، هر ساله یک انتخابات آزاد(خبرگان ، ریاست جمهوری ، مجلس ، شوراهای شهر و روستا و.. ) برپا می شود .
  انتخاباتی که مردم و ملت ، رنگ آن را در حکومت خودکامه ی پهلوی ، ندیده بودند .
  باید مردم بدانند که امروزه ، برای مسائل کشورشان ، در خود کشورشان ، تصمیم گیری می شود نه توسط اجنبی و بیگانگان در خارج ( یعنی استقلال ) .

  گام پنجم : "ما شیفتگان خدمتیم ؛ نه تشنگان قدرت . ما راست قامتان جاودانه ی تاریخ خواهیم ماند" و .. "تا ظلم هست ، مبارزه هم هست و تا مبارزه باشد ؛ ما هم هستیم"

 • سجاد غلامی
 • ببینید "دوست منتقد" و عزیز من !

  در جریانات سیاسی و نحله های فکری موجود در تمامی نظام های سیاسی دنیا ،
  یک "موافق" حاکمیت داریم ؛
  یک "مخالف منتقد" حاکمیت داریم ؛
  و یک "مخالف برانداز" حاکمیت ؛ یعنی اپوزیسیون .

  ما نگفتیم که هرکس "انتقاد" کرد ؛ او "برانداز" است . او دشمن است . او محارب [!] است . فتنه گر و آشوب طلب و مفسد فی الارض است [!!] و امثال آن .

  از قضا مدیر محترم این سایت ، خود یکی از منتقدان جدی رسانه ی ملی است . آیا می شود سرکار خانم صامتی را ، با ان مراتب از تقوا و تعهد ، در زمره ی براندازان نظام و حکومت جمهوری اسلامی ( به واسطه ی رویکرد های انتقادی که دارند ) قرار داد ؟!
  بنده به شخصه (در مورد افراد دلسوز و منتقد) قائل به چنین دیدگاهی نیستم و وجود چنین دیدگاهی را در فضای باز سیاسی موجود در کشور نیز به رسمیت نمی شناسم و قطعا شما هم بدان اذعان خواهید داشت اگر منصف باشید .
  ولی در مقابل ، شما خود از دیدگاههای کلیشه ای و قضاوت های منفی بهره می برید ؛ چرا که تصوری که از بنده در ذهن شما به عنوان یک "موافق" ، نقش بسته بود همانطور که از نوشته هایتان پیدا بود ، مرا یک "روحانی" ، یا "دانش آموخته ی ادیان یا معارف اسلامی" و یا یک "بسیجی" می پنداشتید .
  بنده با تمام ارادتی که به "روحانیت راستین" و "بسیجیان مخلص ، آگاه و جان بر کف" دارم ؛ نه لیاقت روحانی بودن را داشته و نه افتخار حضور در بسیج و نه سررشته ای از الهیات و معارف و دیگر علوم اسلامی دارم .
  پس نه هر آنکس که دم از موافقت زند را ، اینگونه بدانید و نه هرآنکس که دم از انتقاد می زند را ، ما دشمن تصور می کنیم .
  در مورد علم حقوق باید گفت که در دسته بندی علوم به علوم پایه ، علوم تجربی ، علوم مهندسی و کاربردی و علوم انسانی ؛ باید گفت که علم حقوق ، از زمره ی علوم انسانی قرار دارد و مراد از "اسلامی کردن علوم انسانی" در دانشگاهها نیز به این برمی گردد که علوم انسانی ، چون پیرامون "انسان" شکل گرفته اند ، به "انسان شناسی" این علوم اشاره دارد . یعنی آیا این "انسان شناسی" ، برگرفته از منابع اختصاصی دین ( قرآن و سنت ) است یا مثلا برگرفته از مکاتب غیر دینی و الهی همچون اومانیسم ؟
  یعنی منظور از بومی سازی و اسلامی کردن علوم انسانی در پرتوی تبدیل "نهضت ترجمه" به "نهضت تولید علم" ؛ تعویض اصطلاحات آن علم نیست . بلکه همان طور که گفته شد به معنی تغییر "جهان بینی" آن علم و استفاده از منابع وحی پیرامون شناخت انسان ، در تولید علمی است که می خواهد در مورد "انسان" و ابعاد مختلف او همانند علم اقتصاد ، علم جامعه شناسی ، علم روان شناسی ، علم حقوق و .. صحبت کند .
  طبیعی است که "جهان بینی توحیدی" ، نه تنها بر اصول این علوم ، تاثیر عمیقی خواهد گذاشت ، بلکه حتی در "روش شناسی" آن علم هم اثر گذار خواهد بود .
  خانم صامتی ، تلویزیون و رسانه ها به وجود اومدن تا یک فکر خاصی رو به من القا کنند، از صدا وسیما بگیر برو تا سی ان ان؛ کسانی که پشت صحنه این شبکه ها هستند حاضر نیستند یک ثانیه به حرفهای من گوش بدند ولی من باید 60 70 سال مطابق سبک زندگی که اونها به من القا کردن زندگی کنم! من تلویزیون رو موقع شام نگاه می کنم که این روزها هم تصمیم دارم این کار رو انجام ندم، به جای اطلاع یافتن از افکار آقایان تهیه کننده ببینم خواهر و پدر و مادرم امروز چی کار کردند.
  چون شما طرز فکرتون رو از رسانه ها و از منبرها گرفتین؛ فکر می کنین من هم مثل شما زندگی میکنم. به خاطر همین مثل خیلی از اصولگراها سعی می کنین من رو بچسبونین به اینور اونور، دشمن فتنه گر جاسوس امریکایی و.... لغاتی هستش که به احتمال زیاد در ذهن شما نقش بسته. به سخن بنگرید نه به گوینده آن!

  سجاد عزیز برام مهم نیست که تفسیر قانون اساسی بر عهده کی هستش(شاید شما راست بگین) ولی هم شورای نگبان هم مجمع به طور مستقیم توسط رهبری منسوب می شوند.
  راستی اگه من تو اتوبان 5 بار دنده عقب می رفتم خیلی بیشتر از عامل اصلی کهریزک جریمه می شدم! این عدالت رو شما از کدام امام سراغ دارین؟
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  راستی شمتوی کامنت قبلی عبارت "علی خامنه ای" رو سانسورش نکردین. فردا سایتتون سانسور میشه.
  من این ستاره ها رو به یاد "آزادی" که می خواستیم و نشد!؛ می ذارم اینجا بردارین به جاش کپی کنین.***************
 • ملتمس نگاه..
 • بسم رب الشهدا

  خوش دارم که در نیمه های شب در سکوت مرموز آسمان و زمین به مناجات برخیزم .

  با ستارگان نجوا کنم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشایم .

  آرام آرام به عمق کهکشانها صعود نمایم، محو عالم بی نهایت شوم .

  از مرزهای علم وجود در گذرم و در وادی ثنا غوطه ور شوم و جز خدا چیزی را احساس نکنم .

  .

  .

  " خدایا تو را شکر می کنم که دریا را آفریدی ، کوهها را آفریدی

  و من می توانم به کمک روح خود در موج دریا بنشینم و تا افق بی نهایت به پیش برانم

  و بدین وسیله از قید زمان و مکان خارج شوم و فشار زندگی را ناچیز نمایم .

  خدایا تو را شکر می کنم که به من چشمی دادی که زیبایی های دنیا را ببینم

  و درک زیبایی را به من رحمت کردی

  تا آنجا که زیبایی هایت را و پرستش زیبایی را جزیی از پرستش ذاتت بدانم ."

  .

  .

  " خدایا از تو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم .

  دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند .

  سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ وغیبت ، قلب های ما را تیره و تار ننماید .

  خدایا! به ما آنقدر ظرفیت ده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم .

  خدایا به من آنقدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را فراموش نکنم

  و در برابرعظمت تو خود را نبینم ."

  . " مناجات شهید چمران "
  آره حیف که ناشناسه حیف

  حیف که صاحب این فکر اینجا باید ناشناس بمونه ..
 • سجاد غلامی
 • اصل 44 قانون اساسی ، مصوب سال 1358 و نه حتی تصویب شده در سال 68 ( یعنی سالی که در آن ، قانون اساسی مورد بازبینی قرار گرفت و اصولی از آن اصلاح و تغییر یافت ) می باشد .

  برابر با قانون ، وظیفه ی "تفسیرقانون اساسی" به عهده ی 《شورای نگهبان》 است ؛
  نه مقام معظم رهبری .
  رهبری برابر با اصل صدودهم از قانون اساسی وظیفه ی "تعیین و ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف" (مثل تعیین و ابلاغ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ، تعیین و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی معروف به خصوصی سازی و ... ) پس از مشورت با مجمع تشخیص نظام را به عهده دارند .

  بنده تحریف می کنم جناب ناشناس عزیز ؟!
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  سجاد عزیز،
  خیلی خوشحالم که شما حساب و کتاب بلد هستید ولی متاسفم که هنوز نمی دونید توی کشورمون تئوری نیمه اول و نیمه دوم در سیستم آموزش ما جاری هست! از اون گذشته بهتره یه سر به اداره ثبت احوال بزنی ببینی که چند درصد اونایی که توی 30 شهریور به دنیا اومدند تولدشون واقعی هست؟ من هم جزئ یکی از همون 30 شهریوریها هستم. نترس من دیگه سنم رو تحریف نمی کنم.
  اگر پول اختلاس شده (منظورم اختلاس نجومی هستش!سه هزار میلیارد) برای من نبود چرا می گفتین بیت المال، چرا می گفتین حق الناس؟ اگر هم حق من هست من می خوام بدونم کی باعث چنین سهل انگاری شده؟ چرا علی خامنه ای اصرار داره قضیه کش پیدا نکنه؟ آنرا که پاک است از محاسبه چه باک است!!!
  علوم انسانی را قرار شد توی دانشگاه حذف کنند و به جاش علوم انسانی اسلامی تر جایگزینش کنند، حالا شما دارید از علم حقوق برای من صحبت می کنید؟ظاهرا منفعت شما در این هستش که اینبار از علم حقوق خرج کنید.
  از اون گذشته چقدر در ادبیات امامان واقعی این جمله رو داریم: مردم رو حقی است بر گردن تو و تو را حقی است بر گردن مردم! و توی خیلی از احادیث بر حق الناس تاکید فراوان شده، یکی از اونها هم بیت المال است.
  در ماجرای کوی دانشگاه، چقدر فحش داده شد به خواهر و مادر من و بقیه دانشجو؛ چه خونها که ریخته نشد، اونهایی که فحش میدادند آیا با حد قذف آشنا بودند؟ ایا کتابهای گناهان کبیره شهید دستغیب رو خونده بودند؟ از اون بدتر کسانی که اشتباه کردند چرا محاکمه نشدند و هنوز هم زخم کوی دانشگاه ترمیم نشده و بعد 14 سال توی مناظره انتخابات 92 بهش اشاره میشه، چی رو دارید پنهون می کنید؟ حتما اینجا هم حقیقت قراره پنهون بشه تا منافع شماها حفظ بشه! اگه راست و حسینی هستید، رهبر فعلی و رئیس جمهور وقت و ....، کل دانشجویان تهران اون زمان رو یک یهودی فرض کنه و تشریف بیاره توی دادگاهی که خودش قاضی رو تعیین کرده البته اگه شجاعتش رو داشته باشه! لازم به ذکر هست که یکی از ویژگی ها ولی فقیه شجاعت هستش و در صورت نداشتن این ویژگی به خودی خود ولایت از ایشون ساقط هست.(لازم به ذکر است که این کار رو امام علی (ع) هم انجام دادند.)
  برادر من، اون کتاب رو سال 52 نوشتند. من هم نگفتند که مخالف یا موافق چیزی هستم ولی مخالف وعده دادن به مردم و عمل نکردن به آن هستم. نویسنده این کتاب بعد سال 88 می فرمود : کسانی که شعار مردم مردم رو در اوایل انقلاب میدادند الان مردم رو فراموش کردند و حرفش رو تغییر دادند اعتقاداتتشون سست شده است و جاهایی بر علیه مردم کار کردند، برا من سوال هست که چند نفر از رجال قبل انقلاب حرفشون عوض نشده است؟ آیا حرفهای اون موقع از روی احساس بوده و واقعا از روی عقل و منطق بوده؟ آیا قرار بوده مردم رو فریب دهیم ؟
  از طرف دیگر یکی از خصوصی سازی های جنجالی مربوط به شرکت مخابرات بود که حتی توی مجلس هم بهش اعتراض شد ولی مختومه شد.
  من هم منکر فساد نیستم چرا که توی هر کشوری و حتی در زمان امام علی هم ما شاهد فساد بودیم ولی از اینکه مقصر معرفی نمی شه خیلی ناراحتم ، و متاسفانه کسانی که مشروعیت رو از خدا گرفتند یه جاهایی حقیقت رو فدای مصلحت کردند. نارحتی من از اینه که حتی یک نفر هم استعفا نکرد، حتی کسی هم از مردم عذرخواهی نکرد.
  ----------------------------------------------
  نکته مهمتر قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، چرا باید صدا و سیما در دست یک جناح باشه؟ پس اون استقلال آزادی جمهوری اسلامی چی شد؟
  کدامین آزادی؟ امیدوارم آزادی رو فساد و فحشا ترجمه نکنید
  نکته بعدی انتخاب ولی فقیه هست، ولی فقیه 6 نفر از اعضای شورای نگهبان رو انتخاب می کنه، 6 نفر از حقوقدانان به طور غیرمستقیم و از طریق رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند. اعضای شورای نگهبان هم صلاحیت اعضای مجلس خبرگان رو تائید می کنند و اعضای مجلس خبرگان هم حتما بر عملکرد رهبری نظارت می کنند و در صورت صلاحدید می تونند رهبر رو خلع بکنند. خدا وکیلی اگه من یه همچین حرفی بزنم شما باورتون میشه؟ از نظر من این چرخه ولایت هستش و اون مجلس هم مجلس ******.
  .
  .
  .
  ----------------------------------------------
  توی دهه 50 ، زمین لرزه ای روستاهای شیراز رو نابود کرد، اون موقع جشن های 2500 ساله شاهنشاهی تو شیراز برپا بود، برای اینکه پرستیژ جکومت شاه کم نشه آورده بودند جلوی روستاهای کنار جاده رو بازسازی کرده بودند و بقیه رو ول کرده بودند به امان خدا. کتاب خاطرات فریبا دیبا مادر فرح پهلوی
  در سال 91 این بار نوبت اذربایجان بود، همزمان با این زلزله مراسم سران غیرمتعدها در تهران بود، توی تلویزیون خنده بازار پخش کردند و جناب ضرغامی حتی نتونست بیاد معذرت خواهی کنه، پولهای زیادی خرج شد تا چهره تنها حکومت شیعی جهان زیبا نشون داده بشه، اذر ماه همون سال خودم رفته بودم کلیبر و دیدم که چه سرمایی رو توی چادرها تحمل می کنند.
  نمی خوام با مقایسه یک قضیه بگم که حکومت شاه مثل حکومت فعلی بود ولی
  آیا خون محمد مرسی و خون سران کشورهای خلیج فارس و ... از خون هموطنان من رنگین تر بود؟  پاسخ:
  سلام 
  خودتون رو که معرفی نفرمودید ولی میشه به این پرسش پاسخ دهید روزانه چند ساعت برنامه های  ماهواره می بینید ؟ 
 • سجاد غلامی
 • سلام ناشناس عزیز .

  خیر ؛ متاسفانه لیاقت آن را نداشته ام که در زمینه ی قرآن ، دین و معارف اسلامی تحصیلات آکادمیک یا حوزوی داشته باشم .

  اصل به رسمیت دانستن "حق" در مقابل "تکلیف" از اصول پذیرفته شده در علم حقوق است . اما در مورد آنچه که اخیرا فرمودید ، نخست آنکه آیا کسانی که اختلاس کرده اند ( امثال بابک زنجانی ها ) که متاسفانه در هر جامعه ای کم و بیش وجود دارند ؛ از قشر مسلمان انقلابی جامعه ی ما بوده اند ؟؟ .. یا اینکه نظام و حکومت اسلامی به عنوان مجری قوانین اسلام ، مدافع و پشتیبان آنان بوده است اگر می فرمایید : « بلی » ؛ لطفا دلیل و مدرک خود را هم ارائه دهید که در علم قضا "البینه ، علی مدعی" "آوردن دلیل و مدرک ، به عهده ی مدعی است"

  شما فرمودید که 32 سالتان است . و بعد در جایی دیگر اشاره نمودید که در سال 77 به دانشگاه تهران راه پیدا کرده اید . ( ورودی سال 77 ) و به عنوان یک شاهد عینی به حوادث کوی دانشگاه اشاره کردید ؛ یحتمل شما در سن 17 سالگی موفق به ورود به دانشگاه شده اید !
  اما من تصور می کنم که شما با اوصافی که فرمودید ، ورودی سال 78 باشید ، یعنی بعد از تیرماه 78 و آن حوادث اسف بار در کوی .
  به هرحال ما هویت شما را به عنوان فردی "ناشناس" که از قضا شاهد عینی حوادث کوی دانشگاه در تیرماه 78 بوده اند را ؛ می پذیریم ! بنده در فرصت مقتضی در مورد حادثه ی کوی با شما مفصل صحبت خواهم کرد .

  اما "جامعه ی تک طبقه ی توحیدی" عنوان گفتاری است در مجموعه آثار شهید مطهری که در سالهای آغازین دهه ی پنجاه ، همزمان با اوج گیری تحرکات انقلابی و همزمانی آن با تبلیغات مسموم کمونیستی ؛ در نقد و رد نظریه ی "جامعه ی تک طبقه ی مارکس" عنوان شده است .
  همان تبلیغات مسمومی که توانست در سالهای بعد یعنی سالهای 52 و 53 افرادی از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را به سوی خود جذب نماید . نه عنوان کتابی از مقام معظم رهبری !!
  البته مقام معظم رهبری ، مبارزات سیاسی خود را از سال 42 تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 به صورت گسترده ، از سخنرانی ها ، چاپ مقالات ، تالیف کتب و دیگر انحای روشنگری ها داشته اند که همان فعالیت های مبارزاتی منجر به دستگیری و بازداشت های چند باره و ممنوع المنبر شدن و تبعید ایشان شده بود .
  حال شما بفرمایید که مقام معظم رهبری در کتابی که عنوان کردید و مدعی هستید که ایشان ، این کتاب را نوشته اند ؛ آیا ایشان برخلاف نظریه ی اسلام ، قائل به رد مالکیت خصوصی در اقتصاد بوده اند ؟! .. شما که به عنوان کتاب اشاره کردید ، به پدید آورنده و مولف آن هم اشاره فرمودید ؛ لطفا به ناشر آن نیز اشاره نمایید تا دوستان آن کتاب را تهیه نمایند ! و مهمتر از آن ، لطف نموده و در صورت امکان به شماره صفحه یا عنوان یا مطلب و پالاگرافی از مولف ( یعنی رهبری ) که در رد خصوصی سازی اقتصاد آمده است را ، عینا برای ما نقل قول بفرمایید .

  اما استاد شهید علامه مطهری در گفتار خود تحت عنوان "جامعه ی تک طبقه ی توحیدی" چه نوشته اند ؟
  « اسلام به طور مسلم ، بآ آنکه دینی است اجتماعی و برای جامعه شخصیت ، حیات ، ممات ، سعادت ، شقاوت ، مصلحت ، مفسده و حتی تقدم مصلحت جامعه بر مصلحت فرد قائل است ، و با اینکه امتیازات طبقاتی را لغو کرده است ؛ ولی در عین حال نظام اجتماعی اسلام ، حقوق و امتیازات واقعی افراد را نادیده نمی گیرد . اسلام فرد را از نظر شخصی در مقابل اجتماع ، ناچیز نمی شمارد . مانند برخی متفکران جهان نمی گوید "فرد هیچ کاره است و هرچه هست جامعه است" !
  نه اصالت را تنها به جامعه می دهد همچون نظام های سوسیالیستی و نه اصالت را تنها به فرد همچون جوامع کمونیستی .
  به طور مسلم اسلام همانطور که برای جامعه اصالت قائل است ، برای فرد هم اصالت قائل بوده و مالکیت اختصاصی او را به رسمیت می شناسد و عدالت را به این نمی داند که فرد به کلی در جامعه نابود شود . بلکه عدالت را به این می داند که شرایطی در جامعه فراهم شود که در قبال فعالیت های فرد در میدان کار ، تلاش و در سایه ی فضیلت های خود ، امتیازات و حقوق اختصاصی را به او اعطا کند .
  البته ان چیزی که به هیچ وجه قابل تردید نیست ، این است که اسلام با امتیازها و تفاوت گذاشتن هایی که مربوط به عمل و تقوا و علم و جهاد نباشد ، یه شدت مبارزه می کند .
  جامعه ی بی طبقه ی توحیدی در اسلام یعنی جامعه ای بی تبعیض که در آن امتیازات موهوم ، بی اعتبار باشد . ( در مورد تبعیض ذکر دو نکته لازم است اول اینکه ما منکر وجود تبعیض به صورت کم و بیش در جامعه نیستیم ولی اول آنکه وجود و اعمال اینگونه تبعیض ها ، نسبت به دوران ظلم و ستم شاهنشاهی به چه میزان کمتر شده است ؟ و دوم اینکه باید بین دو موضوع تفاوت قائل شد یکی وجود ظالمانه ی خود تبعیض در جامعه و دوم به رسمیت داشتن و معتبر دانستن روابط تبعیض آمیز در جامعه توسط مردم و حکومت . یعنی درست است که در حق افراد گاهی تبعیض روا می شود ولی آیا اعمال اینگونه ستم ها در جامعه عمومیت داشته و از سوی حاکمیت نیز به رسمیت شناخته می شود ؟! )
  جامعه ی بی طبقه ی توحیدی به معنی آن نیست که مالکیت خصوصی افراد در آن به رسمیت شناخته نشده باشد و حتی امتیازات و لیاقت های افراد در آن ، نادیده گرفته شود . .. »

  خب ؛ بنابر آنچه گفته شد بفرمائید که این شعار ( یعنی شعار جامعه ی تک طبقه ی توحیدی که اسلام منادی آن است ) چه منافاتی با اصل خصوصی سازی در اقتصاد دارد که می فرمائید کسانی که قبل از انقلاب دم از جامعه ی تک طبقه ی توحیدی می زدند ، امروزه دم از شعار خصوصی سازی در اقتصاد می زنند ؟!
  و یا اینکه بفرمائید جامعه ی بی طبقه ی توحیدی که در آن اصل خصوصی سازی در اقتصاد ( بر خلاف جامعه ی تک طبقه ی مارکس ) به رسمیت شناخته می شود ؛ و دیدگاه و نظر دیروز و امروز اسلام بوده و هست ؛ به معنی ترویج نظام سرمایه سالاری و کاپیتالیسمی در اقتصاد است ؟!
  اسلام نه در جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ، به دنبال مالکیت اشتراکی و تشکیل نظام کمونیستی است و نه در به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی به دنبال ایجاد نظام سرمایه سالاری و کاپیتالیسمی .
  بلکه همانطور که معصوم (ع) فرموده : "امرنا ، بینکم" . یعنی امر ما ، چیزی بین این دو و یک حد وسط است .
  ناشناس عزیز هر چی که تو دل منه رو گفت..نوشته هاشو چند بار خوندم سیر نشدم

  پاسخ:
  فقط حیف که ناشناسه!
  یادم رفت بگم که اصل 44 قانون اساسی در سال 58 در قانون اساسی ذکر شده بود ولی در سال 85 رهبر فعلی تفسیر جدیدی از اون رو ارائه کرد. نه اینکه در سال 58 تصویب شده بود ولی به علت جنگ به تعویق افتاد!!! تحریف نکن سجاد عزیز
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  ممنونیم ازتون که اجازه میدین آب بخوریم، ممنونیم به خاطر اجازه دادن برای تنفس از این هوای آلوده، ممنون به خاطر اطلاع رسانی واضح و شفافتون!
  سجاد عزیز این حق من هست بدونم کی پولمو اختلاس کرده مهم نیست من یهودی هستم بی دین هستم شیعه هستم مهم اینه که این حق من هستش اگه حق من نیست پس این همه امامان واقعی برای چی روی بیت المال تاکید داشتند؟ برای چی امام حسین توی شب عاشورا به اونهایی که حق الناس بر گردنشون بود توصیه کرد برند؟ اگه امام حسین هم مثل شما فکر می کردند برای چی قبل از ورود به کربلا زمین نینوا رو خریداری کردند؟
  اگر حق من نیست پس برای چی توی کره جنوبی ژاپن ترکیه بعد از افشای اختلاس شاهد این همه استعفا هستیم ولی توی ایران **** ***** **** می فرماید قضیه را کش ندهید.
  بنازم به این استدلالت که می گی حق در مقابل وظیفه هستش، تبریک میگم بهتون؛ به قول سعدی:
  گر بدین نمط قرآن خوانی/ ببری رونق مسلمانی،
  امیدوارم فقط رشتتون قرآن یا دین نباشه، منی که رشته مهندسی خوندم این چیزها رو می دونم ..... مگر اینکه بخواین ماجرای صفین رو و زدن قرآن های کاغذی و خون شهدا به نیزه رو آزمایش کنید!
  سجاد عزیز کتاب جامعه تک طبقه توحیدی توی سال 1352 نوشته شده است اونم توسط رهبر فعلی! یه جوری نوشتین که انگار حرف زدن و انتقاد از رهبری قبلی جرم و گناه کبیره هستش!!! البته توی اسلامی که ایشان بعد از سال 57 اختراع کردند ظاهرا گناه کبیره هست و اشد مجازات را دارد.
  حرف من این بود که اشخاصی که قبل انقلاب یک حرف می زدند چرا بعد از انقلاب به یکباره همه حرف ها و وعده ها فراموش شد. سرمایه داری به نظر خیلی از انقلابیون عامل اصلی انحطاط بود و همین مخالف سرمایه داری بودن نقطه مشترکی شده بود بین مجاهدین خلق و نیروهای اسلامی! یادمون نره که چیزی که مردم رو از سرمایه داری بیزار کرده بود نداشتن وضعیت شفاف بود! یعنی کسی از بیل گیتس ناراضی نیست ولی همه ماها از بابک زنجانی و اختلاس گران نجومی ناراضی هستیم.
  نکته بعدی اجرا شدن اصل خصوصی سازی بود، شرکت مخابرات تحویل چه کسانی داده شد؟ افراد نظامی ماشاالله در همه جاها دخالت می کنند؛ سیاست فرهنگ اقتصاد نظامی ...فوتبال! آیا واقعا همه این خصوصی سازی شفاف بود؟ کسانی که مخابرات رو خریدند دچار گاز گرفتگی شدند!!!
  ------------------------------------------------------------------
  من روسی بلد نیستم ولی آذری و ترکی بلدم واینو از توی وبلاگ خبرنگار جمهوری آذربایجان سالها پیش خوندم که ترجمه اش می کنم.
  اگر به موزه تاریخ سیاسی روسیه سر بزنید دست نوشته ای می بینید که منسوب به استالین خان است که این طور شروع می شود:
  میخواهم دیکتاتور بشوم. به همه دیکته کنم. هر چه میخواهم بنویسند. مهم نیست درست دیکته کنم یا غلط.حتی مهم نیست خودم دیکته نوشتن بدانم یا نه. اما میخواهم دیکتاتور باشم. دیکتاتور شدن در چند گام ساده امکان پذیر است:
  گام اول - باید عاملی را پیدا کنم که عموم مردم از آن ناراضی باشند یا از آن بترسند. انسانهای نترس و شاد هیچوقت حاضر نخواهند شد زیر دست یک دیکتاتور زندگی کنند. من مردمی ناشاد و ترسو لازم دارم. ترس از خدا، ترس از شیطان، ترس از فقر، ترس از فساد، ترس از آزادی همه میتوانند به من کمک کنند.
  گام دوم - باید کسی یا چیزی را پیدا کنم که همه تقصیرها را به گردنش بیاندازم. باید او را منشأ مشکلات معرفی کنم. باید همه چیز را توئطه او بدانم. یک دولت خارجی، یک رادیوی خارجی، یک فرد خارجی کافی است ...
  سوم - باید رهبر این جنبش شوم. مردم باید بدانند که من میخواهم توطئه گران را نابود کنم. هر کس با من نیست، با توطئه گران است .
  گام چهارم - باید قدرت را به دست بگیرم. اگر شد با انتخابات. اگر نشد با تقلب در انتخابات. اگر نشد با کودتای نظامی. اگر نشد با همکاری کشورهای خارجی. من باید قدرت را به دست بگیرم. روش آن مهم نیست .
  گام پنجم - برای به دست گرفتن قدرت، دشمن خارجی بهترین ابزار است. اما برای حفظ قدرت، دشمن داخلی بهتر است. همه باید از هم بترسند مخالفان باید بدانند که ممکن است دشمن خلق شناخته شوند. روزی که مردم، هیچکدام یکدیگر را دشمن ندانند، پایان دیکتاتوری است. آن روز دموکراسی حاکم خواهدشد.

  من وقتی این جمله ها رو خوندم یاد خیلی ها افتادم از جمله اسرائیل امریکا ایران سوریه عربستان کره شمالی


 • سجاد غلامی
 • .. وانگهی ؛ صحبت از "قلت یاران" بود ، نه گلایه از خود "یاران همدل" ..
  آنان که بی ادعا ، همواره پای کار بوده و هستند . همان هایی که در لبیک به ندای حسین زمان ( حضرت روح الله ) و در نبرد با شمر دوران ( صدام و صدامیان ) خوب درخشیدند و به مشی « ص د ا م » در نبرد با یزیدیان روی نیاوردند .
  از قضا آنانند که امروزه ( بر خلاف بسیاری از مدعیان طلبکار ) خود را "بدهکار" و "مدیون" این انقلاب نیز می دانند ..
  ما برای این انقلاب چه کردیم ؟؟ چه ساده است اگر بپنداریم که هیچ مسئولیتی در قبال خون شهیدان خود نداریم .
  مفهوم "حق" و "حقوق" همواره در برابر مفهوم "تکلیف" و "وظیفه" مطرح و موضوعیت می یابد .
  اینکه مدام بر طبل حق و حقوق خود بکوبیم ، منهای توجه به وظیفه و رسالت خود و ادای آن به خاک کشور ، میهن و وطن خود ، بسی نامعقول است .
  مشکلات هست ، مگر می شود منکر مشکلات بود . ولی نجابت هم هست همانطور که شرافت هم هست .. برای "دستمالی ، قیصریه را به آتش نمی کشند" .. باید فضای آزاد "نقد و انتقاد" به صورت سالم در جامعه رواج پیدا کند و مسئولان نیز فرهنگ "انقاد پذیری و پاسخگویی" را در خود بوجود آورند ؛
  نه منتقد کننده احساس ناامنی کند و نه انتقاد شونده حمل بر سیاه نمایی و تخریب . و مهمتر آنکه انتقاد شونده ( از هر نهاد و ارگان و سخصی ) در مقام پاسخگویی ، تمسک به آرمان ها و اصول ها را دستاویز فرار از پاسخگویی و وسیله ای برای ایجاد حاشیه ی امن برای خود و سپری در مقابل مردم که ولی نعمت او هستند ، قرار ندهد ..
  ما مشکلات داریم ، ولی راه برخورد صحیح با این مشکلات چیست ؟
  کتمان کردن مشکلات و فرار از آنان ؟! .. کوچک نمایی مشکلات ؟! .. بزرگ نمایی آنان ؟! .. بی مسئولیتی و بی برنامه بودن در قبال آنان ؟! .. سفیدنمایی ؟! .. سیاه نمایی ؟! ..
  خیر ؛ راه حل مشکلات در "آرمانگرایی واقع بینانه" نهفته است .
  راه حل مشکلات در ایجاد فرهنگ پاسخگویی در مدیران از سویی و فرهنگ نظارت عمومی و بها دادن به انتقاد سازنده در جامعه قرار دارد ..
  راه حل مشکلات در "صداقت" نهفته است ؛
  براستی مگر نفرمود « النجات فی الصدق »
  پاسخ:
  و به یقین صداقت برترین سیاستهاست 
 • سجاد غلامی
 • اما ادامه ی بحث ؛

  لطفا بفرمایید نویسنده ی کتابی که نام بردید ( کتاب "جامعه ی تک طبقه ی توحیدی" که در قبل از انقلاب به نگارش درآمده است ) کیست که "امروزه" همو نیز «اصل خصوصی سازی» را ترویج و تبلیغ هم می کند ؟!
  شما از نام بردن شخصیتی همچون حضرت امام (ره) ابا نداشتید ، که البته به صلاحدید مدیر محترم سایت حذف گردید ؛ آیا نویسنده ی این کتاب که به گمان شما امروزه اصل خصوصی سازی را هم تبلیغ می کند ، شخصتی بالاتر و مهم تر از حضرت امام دارند که از نام بردن ایشان امتناع ورزیدید ؟! یا به کذب و دروغ درصدد تشویش اذهان عموم برآمدید ؟؟
  چه خوب است که اگر به دنبال کشف حقیقت هستیم ، ابتدا "صداقت" را سرلوحه ی گفتار خود قرار دهیم ، آنگاه ناجوانمردانه کردار نظام و عملکرد آن و ولایت فقیه را (بی پایه و اساس ) متهم به "دروغگویی" کنیم !
  مطلب بعد آنکه شما به اشتباه مدعی شدید که « امروزه ! » درصدد "اصل خصوصی سازی" برآمده اند ! ( یعنی قبل را ، اعتقاد بر آن نبوده و با شواهدی که دادید بعکس ، در نقطه ی مقابل آن هم ، اعتقاد بوده است ! )
  باید دانست که "اصل خصوصی سازی" در متن قانون اساسی مصوب سال 58 آمده است ولی به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و آغاز تحریم ها از بدو پیروزی انقلاب و تشدید آن بعد از جنگ تحمیلی و نیز به علت دور شدن مدیران و کارگزاران حکومتی از "مدیریت جهادی" و "روحیات انقلابی" ؛ این دوره ( دوره ی بازسازی و سازندگی کشور و دولت ) طولانی گردید و مجال و فرصت تدوین و عملیاتی کردن سیاست های اجرایی اصل 44 یا همان خصوصی سازی اقتصاد ، فراهم نگردیده بود ؛ که در فرصت مقتضی ، توسط رهبری در دولت پیشین ، این سیاست ها جهت اجرا ابلاغ گردیدند . ( اجرای سیاست هایی که خود فی نفسه و به صورت مقطعی و در هر کشوری ، تورم زا هستند یعنی "تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و آزاد" )

  اما در خصوص شعار "جامعه ی تک طبقه ی توحیدی" ؛
  آنچه گفتنی است این است که این شعار توسط مجادهین خلق [ منافقین ] که اندک زمانی ماهیت انحرافی آنان بر همگان برملا شد ؛ جایگزین شعار "جامعه ی تک طبقه ی مارکس" شده بود .

  اما منظور از « جامعه ی تک طبقه ی توحیدی » چیست و چه بود ؟
  ما یک جامعه ی بی طبقه داریم و یک جامعه ی بی اختلاف . ( دقت شود ) منظور از جامعه ی تک طبقه ی توحیدی در دین اسلام ، نمی تواند جامعه ی بی اختلاف باشد . عدم به رسمیت شناختن "طبقه" در جامعه ی توحیدی ( به عنوان یک آرمان ) آن طبقه ای است که با برخورداری از امتیازات ظالمانه و ناعادلانه در جامعه بوجود امده باشد .
  درواقع این مفهوم به اصل "مساوات" ( مساوی بودن همگان در برابر قانون و به تعبیر پیامبر ص چون دانه های یک شانه ، همگان _در برابر قانون_ مساوی باشند ) اشاره دارد . یعنی حکومت به همگان فرصت برابر در رشد و پیشرفت را بدهد .

  اما باید دقت شود که واژه ی "عدالت" ، همواره به معنی و مفهوم "مساوات" نیست . عدالت ، مفهومی فراتر از مساوات دارد . یعنی جامعه باید فرصت های برابر را به همگان بدهد ولی اگر فردی از این حقوق و فرصت ها ، استفاده کرد ( مثلا فرصت برابر در تحصیل علم ) و به یک دانشمند و عالم تبدیل شد و فردی دیگر از این فرصت فراهم شده استفاده نکرد و به عللی ( یا تنبلی و تن پروری و یا نبود استعداد و .. ) نتوانست مدارج بالای علمی را کسب نماید ؛ بعد قهرا این دو با هم تشکیل دو طبقه ی مختلف را خواهند داد ( یعنی طبقه ی عالم و طبقه ی عامی ) ولی وجود این اختلاف در اثر ظلم به دیگری نخواهد بود .
  آیا می توان گفت که این دو باید از یک امتیاز و حقوقی یکسان بهره مند باشند ؟!
  قطعا خیر . در اینجا مساوات خود نوعی ظلم به حساب می آید و عدالت اقتضا می کند که فرق باشد میان کسی که ( در این مثال ) دانشمند است و کسی که یک فرد امی و عامی است .
  در افعال توحیدی هم "رحمانیت" خداوند بر همگان یکسان است ( یعنی مساوات ) اما "رحیمیت" او ( که اشاره به عدالت او دارد ) ؛ نه .
  اصلا فلسفه ی بهشت و جهنم و پاداش و کیفر در آیات و روایات نیز همین "عدالت خداوندی" آمده است . خداوند در قرآن می فرماید « آیا کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده با کسی که به غیر از این بوده ، آیا این دو باهم یکسان هستند ؟؟ »

  در جامعه ی تک طبقه ی مارکس که سخن از "مالکیت اشتراکی" است ، درواقع آنچه که در عمل اتفاق می افتد ، "استثمار" است . یعنی بهره برداری از دسترنج دیگران . اما در دین اسلام با آنکه اصل بر عدم وجود طبقه در جامعه است که به صورت گذرا به مفهوم آن اشاره شد ، بنا را بر محترم دانستن "مالکیت خصوصی" هم قرار داده اند ؛ اما در عین حال به جهت عدم ایجاد رویکردهای انحرافی در حین رعایت این اصل ( همچون تکاثر و ثروت اندوزی از پرتوی به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی افراد ) ، توصیه های موکدی نیز در قالب عبادت های واجب و مستحب اقتصادی همچون خمس ، زکات ، صدقات ، هبه ، وقف ، احسان و .. داده شده است .
  و این موضوع ( به رسمیت دانستن مالکیت خصوصی در اقتصاد ) یکی از وجوه مهم تمایز جامعه ی بی طبقه ی است که اسلام به عنوان منادی توحید مروج
  آن است با آنچه که مارکس به عنوان جامعه ی بی طبقه در سایه ی استثمار بیان می دارد .
  پس فرق است میان جامعه ی بی طبقه به مفهوم اینکه طبقه از امتیازات ظالمانه
  ( به تعبیر اقتصادی آن از استثمار ) پیدا شده باشد ؛ با جامعه بی طبقه ای که اختلافات نه از استثمار ، بلکه از تفاوت سطح فعالیت و کار و مالکیت خصوصی افراد ایجاد شده باشد .
  حال بفرمایید اصل جامعه ی بی طبقه ی توحیدی در اسلام ، چه منافاتی با اصل خصوصی سازی دارد ؟
  ( قطعا منافاتی با هم ندارند مگر شما قائل به قرائت مارکس از جامعه ی بی طبقه باشید . )


  سجاد عزیز! اگه حرفی برای گفتن نداری بهتره که دست دشمن رو مثل امامان تقلبی این روزگار پشت سر همه چی نبینی!
  من خودم ورودی سال 77 بودم توی دانشگاه تهران، یادم نمی ره که چه فحشهایی نصیب خواهر و مادر من نشد توی فاجعه کوی؛ اما همین حالا وقتی رسانه ها رو می بینم چه جوری این دوران رو تحریف کردند شاخ در می یارم، این فاجعه تقصیر هر دو جناح حاکم بود ولی به پای اصلاح طلبان نوشته شد. اگر اونا اشتباه کردند خیلی از سران جناح مقابل هم اشتباه کردند! خواهشا هرکسی از تحریف تاریخ حرف بزنه طرفداران جمهوری اسلامی حرف نزنن.
  شبی که برای آذربایجان زلزله اومد من توی کلن بودم هیچ جوری از خونواده ام نتونستم خبردار بشم اون موقع تلویزیون ایران رو هم باز کردم هیچی نمی گفت و انگار همه چی آروم و معمولی!
  همین جشنواره فیلم فجر و هم پخش نمی کردند خیلی بهتر بود!
  .....
  کیا وقایع رو تحریف کردند دوست من؟ اگه شما دنبال تحریف وقایع نبودین رسانه به اصطلاح ملی رو انحصاریش نمی کردین برادر من!
  یاد اون ضرب المثل افتادم که می گفت کافر همه را به کیش خود پندارد.
 • سجاد غلامی
 • دوست عزیز !
  معقول تر آن است که یا اندکی بیشتر اهل تحقیق و مطالعه باشیم و یا اگر فرصت و مجال آن نیز نیست ، حداقل بدون اطلاعات موثق و صرفا بنابر احساسات مشبث ، به اظهار سخنان نسنجیده نپردازیم .
  آنچه در مورد سخن امام (ره) بیان داشتید ، سخنی بود که اینجانب به کرات ( که توسط برخی از افراد بی اطلاع همچنان تکرار می شود ) شنیده ام .
  حقیقت آن است که امام خمینی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های بیگانه که در اوایل انقلاب صورت پذیرفته بود می فرمایند : « اگر مراد و هدف ما از انقلاب و این همه خون هایی که ریخته شده است ، تنها "اقتصاد" باشد ؛ خب چه فرق است میان انسان و حیوان .. یک حیوان مثلا الاغ هم ، "تنها به فکر اقتصاد" خودش است .. »

  که همین سخن امام ، از سوی خبرگزاری های معاند آن دوره تحریف شد و با
  سم پاشی در فضای فکری آن زمان ، چنین القاء کردند که [امام] خمینی معتقد است که اقتصاد برای خر هاست .. !!
  گفتن این سخن امروزه از شما و سایر دوستان ، دیگر بعید است ؛ چون سالها از آن "خط تحریفی" که توسط رسانه های بیگانه دنبال می شد ، می گذرد و دیگر آن گرد و غبار رسانه ای که در این زمینه برای تحریف حقیقت به پا کرده بودند ، نیز نشسته است ..
  سخنان امام (ره ) به حمدالله و بدون ذره ای کم و کاستی در "صحیفه ی نور" گردآوری شده است . می توانید برای صحت و سقم این مدعا ، به آن منبع مراجعه نمایید .
  جدای از آن ، شما چگونه می توانید بپذیرید انتساب آن سخن القائی توسط رسانه های معلوم الحال به شخصیتی همچون امام را ، که در باب مسائل اقتصادی مجلدات تحریرالوسیله ی ایشان نه تنها در حوزه ، بلکه در مجامع دانشگاهی نیز امروزه تدریس می شود .
  تحریرالوسیله ای که امام در آن ، همچون یک دانشمند علم اقتصاد به بیان مسائل مختلف اقتصادی پرداخته اند .
  دیگر آنکه از شاگردان بارز حضرت امام ، یکی جناب موسی صدر است که کتاب "اقتصادنا" ی ایشان ، امروزه به زبان های زنده ی دنیا ترجمه شده و در علم اقتصاد ، از کتاب های بسیار مهم و تا حد مرجع این حوزه به شما می رود ..
  آنگاه خط تحریف ، در فضای غبارآلود رسانه ای چنین القا می کرد که "خمینی ، نه تنها از اقتصاد هیچ نمی داند ، بلکه اقتصاد را نیز برای "خر" ها به شمار می اورد .. !!
  ادامه دارد ..
  پاسخ:
   سپاس
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  سجاد عزیز اون ناشناسی که شما رو مفت خور خطاب کرده من نیستم!!! همه ناشناسها یک نفر نیستند!
  در ضمن این انقلاب هیچ وقت به دست من نخواهد افتاد چون به اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و دروغگویی هیچ اعتقادی ندارم من توی بخش خصوصی فعال هستم و خدمتوت عرض کنم بی عرضه نیستم من توی آلمان و ترکیه و قطر و ... رفتم کار کردم ولی توی اجاره خونه ام کم میارم اگه دنبال استراحت بودم الان دیگه باید کنار خیابون بودم.
  کسی که امروز داره اصل خصوصی سازی رو می گه قبل انقلاب کتابی داشت به اسم "جامعه تک طبقه توحیدی"! مشکل من با وعده و وعیدهایی است که آقایون در طول این 35 دادند و بهشون عمل نکردند. مشکل من با امدادهای غیبی است که شامل برخی از افراد جامعه می شود. مشکل من این است که خانم صامتی نوشته "زندگی بهتر حق مسلم ما است" ولی حتیهوای سالم هم نمیشه برای تنفس پیدا کرد. مشکل من اینه که با افزایش جمعیت زندگی از تو خونه ها و حیاطهای بزرگ جمع شد و مردم توی آپارتمانها حبس شدند بعدش هم گفتند که سبک زندگی ایرانی تغییر کرده!!! مشکل من ***** است که اول انقلاب می گفت ما می خواهیم علاوه بر مادیات معنویات شما رو بهتر کنیم ولی بعدا گفت اقتصاد برای خر هاست.
  مشکل من کسانی هست که حق من برای بهتر زندگی کردن رو ازم گرفتتند و حاضر نیستند بالا بیارند و کوچکترین اعتراض من با"ضد انقلاب فتنه گر دشمن مهره آمریکا مهره استکبار" و درنهایت با مرگ جواب داده میشه. امام حسین هم مثل این آقایون بودند؟ مشکل من اینه که توی مملکتم اختلاس میشه و حتی قادر نیستم اسامی کسانی رو که اختلاس کردند رو بدونم!!!(همسایه لائیک ما ترکیه بر اثر فساد مالی دچار بحران شد اونوقت مملکت شیعی نمی تونه اسامی را اعلام کنه چه برسه به استعفا آقایون!!!). با این وجود من مطمئن هستم اگه الان عاشورا اتفاق بیافته امثال شماها حتی برای اسم بردن از شمر اونو به صورت ش.م.ر تلفظ می کنین چه برسه بخوایین برین در رکاب امام حسین بجنگین!!!
  راستی این کشور برای شماست از پول نفت بگیر تا صداوسیما و راهپیمایی و مجلس و انتخاباتش، من شهروند نمایشی این مملکت و این دنیا هستم، شهروندی که تا به دنیا میاد دم گوشش اذان میگن و مسلمان می کننش، شهروندی که زبون مادریش رو باید فراموش کنه و باید فارسی بنویسه و بخونه، شهروندی که از روز اول مدرسه بهش یاد میدن تو باید به جامعه خدمت کنی(آرمان همه بچه ها در دوران مدرسه خدمت به جامعه هستش)، شهروندی که در سن 32 سالگی بعد از این همه کار هنوز توی خرج خودش مونده و بعدش تلویزیون رو باز میکنه و میبینه دارند راجب افزایش مجردی تو جامعه صحبت می کنند و چه ظالمانه امثال ما رو خوش گذران و هوسران خطاب می کنند!!! واقعا دستت درد نکنه ***** که تاج روی سر ما گذاشتی، خیلی خوشحالم که من به جهنم میرم و شما و این آقایون به بهشت برا اینکه حتی تحمل کردن آتش خیلی آسانتر از تحمل شماهاست.
  پاسخ:
  متاسفم که برخی آنچنان عمل کردند که برخی دیگر به کارکرد دین در حکومت بی اعتماد شدند و حاصلش شد بی اعتمادی به  پیامبر مهربانی ها
  خداوندا ما را ببخش و هدایت بفرما 
 • سجاد غلامی
 • « این انقلاب ؛ نباید به دست نامحرمان و نا اهلان [ و "ناشناس" + ان ! ] بیفتد . »


  یک "انقلابی" ، اگر بواسطه ی "انقلابی گری اش" ، چه در دوران مبارزاتی رژیم پهلوی ، چه در دوران هشت سال جنگ نابرابر تحمیلی غرب علیه کشورش که بهای آزادی و استقلال او بود ، چه در هنگام وقوع مسائل حاد و پیچیده ی امنیتی پس از دوران جنگ ، چه در دوران پر تشتت و پر التهاب فضای مسموم فرهنگی اخیر و تداوم آن ، ... و چه در دوران رکود و تورم اقتصادی کنونی ؛ اگر در این دوران ها ، بواسطه ی انقلابی گری اش ، "زخم خورده" باشد ، به صورت ناجوانمردانه ای از سوی مخالفان متهم به "غوض خوری" و "مواجب بگیری" می شود !!
  یعنی به عوض تحمل آن مشقت ها و مرارت ها ، متهم به خوردن "عوض" و "بدل" آن سختی ها می شود !!
  اگر هم اصولا در این راه پر از افتخار ، شرف و عزت ، زخمی هم نخورده باشد [!] اما به خاطر طینت پاک خود ، پیرو انقلاب و اصول آن باشد و خود را وامدار خون شهداء بداند ، نیز از سوی دشمنان متهم به "مفت خوری" می شود !!
  گویی که قصه ، قصه ی خورد و خوراک و خواب و شهوت است !! ..
  اگر این قصه ، قصه ی "نان" بود ، باید پرسید که اصلا چرا بر علیه رژیم پهلوی قیام کردیم ؟! .. در آن دوران که "نان" را بیشتر از امروز به "نرخش" می خوردند ! فقط کافی بود اندکی از شرافت خود را به هراج می گذاشتی و تنها با هنر تملق و چاپلوسی از ذیل تا صدر حکومت بالا می آمدی و به آلاف می رسیدی . برای رسیدن به "نان" ، نیاز به تحمل این همه مرارت ، رنج و مشقت نبود ،.. بود ؟!

  ما در زمان جنگ تحمیلی ، در یکی از شهرهایی که در حوالی نقاط صفر مرزی قرار دارد ، در همجواری کشور عراق زندگی می کردیم ... کودک بودم ، ولی خوب به یاد دارم آن روزهای پر از التهاب را .. آن شهر ، بدون ذره ای اغراق ، با خاک یکسان شد ! .. ما در آن زمان ، برخلاف بسیاری از هموطنان در نقاط و شهرهای دیگر که با آغاز جنگ تحمیلی ، شهر و کاشانه ی خود را رها کرده و به شهرهای دور دست تر "مهاجرت" کردند ؛ ما از آغاز تا پایان جنگ ، هرگز از شهر و دیار خود ، کوچ نکردیم چرا که در آن شرایط ، مهاجرت کردن را ، بر خود ننگ می دانستیم . ما حاضر به کشته شدن در زیر هجوم وحشی قابیلیان بودیم ولی حاضر به ترک و جلای وطن در آن شرایط نبودیم .. از آن دوران ، جز این یاد ، یاد و خاطره ی زیر آوار ماندن سه تن از برادرانم در زیر حملات موشکی دشمن و نیز یاد و خاطره ی پدری که ریه هایش در جبهه ، "شیمیایی" شد ، برایم مانده است .. پدری که در کل دوران جنگ ، شاید تنها دو یا سه مرتبه در طول یک سال ، موفق به دیدار خانواده اش می شد و باقی آن را دوشادوش با همرزمانش در نبرد با دشمن بعثی در خط مقدم جبهه سپری می کرد .. و "شیرزنی" ( مادربزگ ) که در نبود پدر ، سرپرست خانواده ی پرجمعیت ما شده بود ..
  پس از اتمام جنگ ، قسمت هایی از شهر را به صورت دست نخورده و بازسازی نشده به عنوان یادگار آن دوران ، باقی گذاشتند .. تل هایی از خاک و آوار .. و تنها نشانی که از خانه ی خود داشتیم ، سنگ قبری بود که در آن دوران ، برای نصب بر روی مزار جد پدری ام که تازه رحلت کرده بودند ، تهیه کرده و در حیاط خانه قرار داده بودیم که با آغاز جنگ و حملات هوایی و زمینی ، تکه های شکسته ی آن ، در زیر آوار خانه ، اکنون کم و بیش پیدا بود .. و دیگر مصیبت ها و مصیبت ها ..

  اما با این حال ، شرافت خود را نه در دیروز و نه در امروز ، به "نان" و "نوا" نفروخته و نمی فروشیم . امروز مفتخریم که پدران ما در راه این انقلاب ، جانفشانی ها کردند و ما نیز امروزه ، فرزندان همان نسل و همان پدران هستیم .. با این حال ، غبطه ی ما به حال آن پدرها و مادران پیر شهیدانی است که با وجود تقدیم جان بیش از چهار و بعضا پنج تن از فرزندان خود ، افسوس و دریغ می خورند که چرا در راه انقلاب ، در راه اسلام و مکتب ، فرزندان بیشتری نداشته اند که در راه "حسین زمان" قربانی کنند ..
  دوستی بحث از "اجاره خانه" کرد .. یاد شهر خود و آن خرابه ها افتادم .. آن روزها و شب ها ، آسمان بلند سقف خانه ی ما بود و سنگ و کلوخ های بیابان ( نه حتی سنگ فرش های خیابان ! ) بستر و بالین ما .. برای همین هم ، همت مردانش ، به بلندای سقف خانه شان ( یعنی آسمان ) بود .. چه دون همت است ، همت مردی که در "نان" و ""نام" خلاصه می شود و این زمینگیر شدن ، او را از درک فیوضات آسمانی نیز محروم کرده است .. همان فیوضاتی که مولایمان فرمود : از من از راههای آسمان بپرسید ، که من به راههای آسمان ، بیشتر از راههای زمین آگاهم .. همو که فرمود "ارزش هر مرد ، به قدر و میزان "همت" اوست ..
  آری ؛ امروزه چه دون همت شده ایم ما و این زمینگیر شدن ، چه مایه ی ننگ و شرمساری شده است برای ما ، و وجه همت ما ، تنها غوطه ور شدن در ناز و تنعم و تعلقات پست دنیایی شده است ..
  صحبت از "نان" کردید ؛ .. براستی سیر کردن شکم 9 سرعائله در آن دران و روزگار بس دشوار ، سخت تر بود یا سیر کردن شکم در نهایت 2 یا سه سر عائله در دوره ی امروزی ؟! آن هم با این همه فراوانی نعمت .. می گویم "فراوانی نعمت" چرا که با چشم خود ، ما آن دوران پر از قحطی را دیده و پشت سر گذاشته ایم ..
  اگر خرمشهر ، یک بار اشغال و یک بار آزاد شد ، شهر من ، از آغاز تا پایان جنگ ، بارها و بارها ، به تصرف آمد و درآمد ..
  شهر من ؛ ای شط پرخون امدم
  هان ؛ مپرسید جاده را چون آمدم
  زخم ها در سینه دارم ، ریش ریش
  نعش یاران برده ام بر دوش خویش
  دیده ام ؛ تن های بی سر را به خاک
  سینه ها دیدم فراوان ، چاک چاک
  سنگ و خاک جاده با خون شسته ایم
  زیرآوار ؛ "آشنایان" جسته ایم
  شهر من ؛ ای شهر پر آوای درد
  ای نشان پایداری در نبرد
  شهر من ؛ ای بستر دریای خون
  در تو جاری معنی قرآن کنون
  تل و خاک تو نشان از خانه هاست
  بازوانت زخمی بیگانه هاست
  مانده خالی از تپش گهواره ها
  نعش بس اطفال در آواره ها
  کودکانت گرچه در خون خفته اند
  قصه ی "بیداری" ما گفته اند ..

  براستی می دانید همین "حسین ع" که در ایام سوگواری اش ، علم ها برپا می کنیم و بر سر و سنه ها می کوبیم و "واحسنا ، واحسنا" می گوییم ؛ یکی از انگیزه های عدم همراهی او و یارانش از سوی عده ای از خواص جامعه در آن دوران ، همین داشتن دغدغه ی "نان" و "نوا" بود ؟! ..
  آیا اگر امروزه امام زمان (عج) نیز ظهور کنند ، واقعه ی عاشورا توسط ما تکرار نخواهد شد ؟؟ .. با وجود این روحیات متزلزل ، به نظر من قطعا تکرار خواهد شد !
  چرا که اگر غیر از این بود ، از آنجا که از علم خداوندی دور نمی ماند ، تاکنون مشیت الهی بر ظهور حضرتش قرار گرفته بود .. اما چه می شود کرد از "قلت یاران همدل" ..
  پس اف و ننگ بر این "نان" و "نوا" .. و اف و ننگ و شرم بر من اگر در زیارت عاشورایی که می خوانم « به ابی انت و امی ؛ یعنی پدرم و ماردم _کنایه از تمام هستی ام_ فدای تو ای حسین ع » تنها لقه لقه ی زبانم باشد ! تو گویی با خواندن آن زیارت نامه و ادای آن جملات ، به تمسخر مولایم رفته باشم ..
  جای آن دارد جهان کز ماتم عظمی بمیرم
  بر حسین و جده اش صدیقه ی کبری بمیرم
  کشته شد روح جهانی ، ننگ بر این زندگانی
  "زندگی" آنست کز این محنت عظمی بمیرم ..

  اما اکنون ؛ بعد از پشت سر گذاشته شدن این راه پرپیچ و خم ، بنده امروزه منکر مشکلات اقتصادی نبوده و نیستم . اما به خوبی همگان می دانیم که جدا از بخشی از این مشکلات که تحمیلی و بهای استقلال ، آزادی و شرافتی است که می پردازیم ، بخش بسیاری از آن به عملکردهای مدیران امروزی ما و سوء تدبیرها برمی گردد و بخش قابل ملاحظه ای نیز از خود ما مردم است .
  سبک زندگی که از سبک زندگی اسلامی دور و دور تر شده ، رویاپردازی های جوانان ، عدم قناعت خانواده ها ، دور شدن از خلقیات اقتصادی اسلام و روحیات انقلابی جامعه ، روی آوردن به زندگی های تجملاتی و تشریفاتی ، غرب گرایی ، رواج "مد" در جامعه و بی توجه به تحمیل اقتصادی که این پدیده بر افراد یک جامعه بوجود می اورد ، چشم و همچشی ها ، عدم برخورداری از الگویی صحیح در مصرف ، مصرف زدگی ، تفاخر ، تکاثر ، مال اندوزی ها ، عدم توجه و ارزشمند بودن مقوله ی کار در نزد ما ، تن پروری ، راحت طلبی و ..
  ما مشکلات خود را در این موارد جستجو نمی کنیم و فقط می گوییم دولت ، حکومت ، نظام !
  در کدام یک از قوانین اساسی در دنیا ، دولت کارفرمای بخش اشتغال بوده و هست ؟؟ در قانون اساسی ما ، به صراحت از تبدیل شدن دولت به صورت کارفرمای بزرگ و مطلق ، نهی شده است و اصولا فرمان رهبری در اجرا و آزادسازی سیاست های اصل 44 قانون اساسی ( یعنی خصوصی سازی اقتصاد ) دقیقا در راستای این مهم آمده است .
  البته من در مشکلات اقتصادی ، نظام آموزش را هم مقصر می دانم . هنر بزرگ نظام آموزشی ما ، آماده کردن نیروی کار و به اصطلاح "کارجو" است ؛ حال آنکه نظام آموزشی می بایست فراتر از آن ، به تربیت نیروی "کارآفرین" همت گمارد .
  بنده در چند سال پیش از این ، در یکی از جراید رسمی کشور مصاحبه ای را با کارفرمای نمونه ی سال می خواندم . این فرد که از اهالی استان همدان بود و فاقد تحصیلات پایان دوره ی متوسطه نیز ، توانسته بود که با خلاقیت و نوآوری و راه اندازی کسب و کاری اینترنتی ، روزانه بالغ بر 2 میلیون تومان ، درآمد کسب نماید !
  ایشان در همان مصاحبه عنوان کرده بودند که قادر به درآمد بیشتر نیز هستند و به اعتقاد خودشان متذکر شده بودند که جوانی که امروزه می گوید "کار" نیست ، به نظر من ، "بی عرضه" است ..
  گفتنی بسیار است ؛ بماند . /

  نشانه های قحطی در ایران!!!  اوایل دهه شصت نوجوانی بیش نبودم،
  ( من نه هااااااا نویسنده هه، من هنوز کوشولوام ^_^ )


  اما خوب به خاطر دارم آن روزهایی را که تنها شامپوی موجود

  شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود.

  http://www.8pic.ir/images/09430244568581009710.jpg

  تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می کردیم و اگر شانس

  یارمان بود

  و از همان شامپوها یک عدد صورتی رنگش که رایحه سیب داشت

  گیرمان می آمد حسابی کیف می کردیم.

  سس مایونز کالایی لوکس به حساب می آمد و پفک نمکی و ویفر

  شکلاتی یام تنها دلخوشی کودکی بود.

  http://www.8pic.ir/images/33202111551473690939.jpg

  صف های طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای 20 لیتر نفت!

  http://www.8pic.ir/images/22811518224527893562.jpg

  صف های کپسول گاز که با کامیون در محله ها توزیع می شد.

  http://www.8pic.ir/images/39048392811498860366.jpg

  خالی کردن گازوئیل با ترس و لرز در نیمه های شب

  جیره بندی روغن، برنج و پودر لباسشویی...

  نبود پتو در بازار، تازه عروسان را برای تهیه جهیزیه به دردسر

  می انداخت.

  و پوشیدن کفش آدیداس یک رویا بود

  همه اینها بود، بمب هم بود و موشک و شهید و ...

  اما کسی از قحطی صحبت نمی کرد!

  http://www.8pic.ir/images/35454971947266654259.jpg

  یادم هست با تمام سختی ها وقتی وانت برای جمع آوری کمک های

  مردمی وارد کوچه می شد

  بسته های مواد غذایی، لباس و پتو از تمام خانه ها سرازیر بود.

  http://www.8pic.ir/images/90596910851019065165.jpg

  همسایه ها از حال هم با خبر بودند، لبخند بود، مهربانی بود،

  خب درد هم بود...

  http://www.8pic.ir/images/13061288532802981945.jpg

  و اما امروز

  امروز فروشگاه های مملو از اجناس لوکس خارجی در هر محله و

  گوشه کناری به چشم می خورند و هرچه بخواهید و نخواهید در

  آنها هست.

  از انواع شکلات و تنقلات گرفته تا صابون و شامپوی خارجی، لباس

  و لوازم آرایش تا

  موبایل و تبلت و ...

  داروهای لاغری تا صندلی های ماساژور، نوشابه انرژی زا و البته

  بستنی با روکش طلا!

  http://www.8pic.ir/images/18760214668293465884.jpg

  و حال، این تن های فربه، تکیه زده بر صندلی های نرم اتومبیل های

  گران قیمت

  از شنیدن کلمه قحطی به لرزه افتاده به سوی بازارها هجوم می بریم.

  مبادا تی شرت بنتون گیرمان نیاید!

  مبادا زیتون مدیترانه ای نایاب شود!

  مبادا فریزرمان از مرغ! خالی شود!
  .
  .
  .
  متاسفانه اشتهایمان برای مصرف، تجمل، فخر فروشی و له کردن

  دیگران سیری ناپذیر شده است...!!

  http://www.8pic.ir/images/09456824410347327691.jpg

  و بعضی چیزها را هم

  بهتره نگیم!!!

  http://www.8pic.ir/images/71804097656167729850.jpg

  http://www.8pic.ir/images/03899554002656061105.jpg

  قحطی امروز که در این روزگاران آن را به وضوح لمس می کنیم:

  قحطی ایمان است

  قحطی اخلاق است

  http://www.8pic.ir/images/88816526144173726181.jpg

  قحطی عشق و محبت است

  قحطی انسانیت است

  http://www.8pic.ir/images/44999409152518660733.jpg
  وحدت؟ کدوم وحدت؟ دلت خوشه ها!!!
  این دوستی که باید بهش تذکر داد از صد تا دشمن بدتره!
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  ببخشید شما هم مثل من از ساعت 6 صبح میرین سر کار و 8 شب برمیگردین خونه و آخرش هم به زور می تونه کرایه خونه بدی؟ استراحت کجا بود؟
  آره کاملاً مشخصه که شماها مثل ماها زندگی نمی کنین. فقط تریبون دست شماست؛ اگه شما هم مثل من زبا این وضعیت بد اقتصادی زندگی میکردین هیچ وقت از ***** راضی نبودین.
  راستی من نوشتم رضا پالان و توله اش شما چرا اینو ستاره دار نکردین؟ ولی تا اسم ***** رو آوردم ستاره دار کردی؟
  آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند.
  البته می دونم اسلام برای شماها یعنی ولایت فقیه، اگه این گزینه رو داشته باشی از آدم کشی تا اختلاس براتون مجاز هستش. اسلامی که ***** اختراعش کرده
  راستی مشکل هم از اونجایی شروع شد که سگی رفت و گرگی آمد. دیکتاتور بی **** رفت و ********* که رساله داشت آمد.
  پاسخ:
  من خودم هم زخم خوردم ولی باید به وحدت فکر کنیم و نگذاریم ازین بدتر بشه . باید به دوست تذکر داد و به دشمن ، دشنام ولی ما بر عکس عمل می کنیم 
 • سجاد غلامی
 • " من یک انقلابی ام ؛ حرفم را صریح و رک می گویم" ..

  من با جان و دل ، از این انقلاب ( حرف من معطوف به دولت ها نیست که سخن به گزافه از دولت فعلی و دولت قبلی به میان آورید و با چوب آن بخواهید ، تاراج به میراث گرانقدر انقلاب اسلامی زنید ) سخن من از "انقلاب " است . من با جان و دل و البته با استدلال و منطق و عقلانیت و در چهارچوب ادب و نزاکت ، از انقلابی سخن می گویم که با گوشت و پوست و خون و جانم عجین گشته و امروزه دلیل زنده بودن و امید حیات من است ...
  من یک انقلابی ام ؛ سخنی دارید ؟ بسم الله ..
  ابلیس گفت : پنج نفر هستند که هیچ چاره اى براى آنها ندارم اما دیگر مردمان در مـشـت مـن هـستند :هرکه با نیت درست به خدا پناه برد و در همه کارهایش به او تکیه کند ، کـسـى کـه شـب و روز بسیار تسبیح خدا گوید ، کسى که براى برادر مؤمنش آن پسندد که براى خـودمـى پـسـنـدد ، کـسى که هر گاه مصیبتى به او مى رسد بیتابى نمى کند و هر کسى که به آنچه خداوند قسمتش کرده خرسند است و غم روزیش را نمى خورد
  emam sadegh
  الان مثلآ میخوای بگی مردم خیلی از این انقلاب خوششون میاد که نوشتی از ازدحام جمعیت له شدیم!!!
  یه عده به بهونه کیک و ساندیس و سی دی و تقویم و سر رسید و عمو پورنگ و خاله شادونه و این چیزا اومدن اون وقت تو بیا اینجا با خوشحالی بنویس تو ازدحام جمعیت له شدیم!!!
  حتمآ الان میگی تو که نیومدی از کجا میدونی از این چیزا میدادن؟
  جواب اینه: متاسفانه از این هالوها و گاگولها اطراف ما هم هستن و بعد از راهپیمایی میان و با افتخار غنائمی که جمع کردنو نشون ما میدن!!!
  طرف حتی نمیدونه وندی شرمن کیه حنجره خودشو جر میده میگه مرگ بر شرمن!
  اون یکی حتی فرق انرژی هسته ای و انرژی فسیلی رو نمیدونه میگه انرژی هسته ای حق مسلم ماست!

  ملتی که برای مفت خوری انقلاب کنند به گوه خوری خواهند افتاد!
  آره، از ماست که بر ماست!
  پاسخ:
  بزرگوار با ادب! 
  ما له شدیم و گلوی خشک رفتیم گلوی خشک تر برگشتیم چرا به شما برخورده ؟! 
  الان شما جز ملت ایران هستی یا از خارج اومدی ؟ الان شما آزادی اندیشه دارید ؟ یعنی الان شما روشنفکر هستید ؟ 
  لطفا بفرمایید در اعتلای فرهنگ این جامعه چه سهمی داشتید ؟ یحتمل این ادبیات پر بار شما نشانه ای از اندیشه ی پر بار تر شماست ؟ 
  حتما ماهم به برخی رفتارها و گفتار ها اشکال داریم ولی چرا بی احترامی ؟ 
  حتما می شود بهتر بود ولی چرا با بی حرمتی ؟ 
  حتما باید انتقاد کرد باید تذکر داد ولی نه در گوش دشمن بلکه روبروی خودی ؟ 
  ای کاش لا اقل ما مردم خودمان با خودمان مهربانتر بودیم 
 • علی مهدویان
 • امروز روز ایران بود ایرانی که باوجود همه سلایق مختلف مردمش در این روز برای دفاع از وطنشان بیرون می آیند تا به یاوه گویان بفهمانند که گزینه های اینها هم در نفس وحرف ودستانشان است نه یک مشت پرت وپلا گفتن.............
  واسه خنده!

  http://p30up.ir/images/98e42er3luhh1oy1rv.jpg
  پاسخ:
  دلم برای آنهایی که در سر خیال برگشت شاه  را دارند می سوزد
  دوستان عزیزان بزرگواران ! شاه نرفت شاه فرار کرد که اگر آنطور که می فرمایید دلسوز بود چرا به بهانه ی استراحت فرار کرد؟! و ملتش را و مملکتش  را ترک کرد؟!
  http://www.hemmat110.com/1392/11/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%87/
 • سجاد غلامی
 • سلام .

  سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ، بر همگان مبارکباد *

  اول یک خسته نباشید ، دست مریزاد و خداقوت به همه ی عزیزانی که قدم رنجه فرمودند و در این جشن بزرگ ملی شرکت کردند و همچنین به همه ی عزیزانی که نتونستند در این مراسم با شکوه حضور داشته باشند ولی دل در گرو حماسه سازان امروز داشتند ؛ بگم . دست همه تون درد نکنه و خدا قوت .

  ... دیشب داشتم در فواید ، آثار و همچنین بازتاب ها و پیامدهای حضور میلیونی و همه ی ساله ی مردم نازنین ایران زمین در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ، فکر می کردم که این حضور همه ساله ی مردم ، چه دستاوردها و فوایدی داره ؟
  از جنبه های مختلف می شه این موضوع رو بررسی کرد .
  از جنبه ی دینی و اعتقادی ، از منظر فرهنگی و اجتماعی ، از دیدگاه امنیتی و سیاسی ، از نگاه ملی و فراملی ، ... و حتی از بعد ورزش و سلامت ! (به هر حال یک راهپیمایی چند ده کیلومتری است که هرگاه با حضور اعضای یک خانواده در کنار هم ، همراه شود ؛ نه تنها مفرح و خاطره انگیز بوده ، بلکه با تبدیل شده به یک ورزش همگانی ، نقشی موثر در بهبود سلامت دستگاه قلب و عروق و افزایش روحیه و نشاط در افراد می تواند داشته باشد ؛ منهای حس همبستگی ، که افراد از حضور یکدیگر از هم می گیرند )
  همگان از این حضور همه ساله و میلیونی مردم ، و تاثیری که با نشان دادن "وحدت" خود به دوست و دشمن می دهیم ؛ بر مباحث ملی و فراملی و همچنین موضوعات سیاسی و امنیتی ، کم و بیش آگاهی داریم ؛ که این حضور و نمایش وحدت ملی ، ( علیرغم وجود اختلافات سیاسی که وجود آن نیز در جامعه ای چند صدایی ، طبیعی بوده و گاهی نیز لازم و مفید است ) کم و بیش اطلاع و آگاهی داریم .
  حتی دشمنان نیز می دانند که مردم ، همه ساله با حضور خود و با "تجدید بیعتی" که با امام راحل ، شهدای عزیز ، آرمانهای انقلاب و نظام ولایی که می کنند ؛ چگونه موجب تجدید حیات در راه پر پیچ و خم "انقلاب" در این
  « استراحتگاه سالانه ی » خود می شوند .
  اما آنچه که دیشب ذهن مرا به خود واداشت ، نگاه به این موضوع و پدیده ی مبارک ، از منظر « دین » بود . و به صورت ناخودآگاه یاد این آیه ی شریفه افتادم که می فرماید :
  « هیچ حرکت دسته جمعی که کفار را عصبانی کند ، صورت نمی گیرد مگر اینکه برای آن ، پاداش عمل صالح ثبت شود » سوره ی توبه آیه 120 .
  این راهپیمایی ها بخصوص انگاه که از طریق وسایل ارتباط جمعی در سرتاسر دنیا منعکس شود ، اگر برای اهداف مقدسی صورت بگیرد ، نوعی اعلام حضور در صحنه ، عبادت دسته جمعی و امر به معروف و نهی از منکر عملی و عامل تقویت روحیه ی مردم و تهدید برای دشمن است ...
  دیگر اینکه یاد این حدیث شریف و گهربار افتادم که می فرماید : « هر گاه دو انسان "مومن" با هم اجتماع کنند ؛ به برکت حضور و جمع این دو ، فرشتگان الهی نازل می شوند و همراه با خود ، خیر و برکت را نیز ، به سایر افرادی که به جمع آن دو پیوسته اند ، می رسانند » یعنی دیگران نیز به برکت وجود انان ، از خیر و برکتی که همراه آنان است ، بهره مند می شوند .
  تاکید بسیار ی که در روایات ما بر موضوع "جماعت" می شود از جمله تاکید بر اقامه ی نمازهای فریضه به جماعت ، یا این گفته و سخن که "ان الله مع الجماعه" و .. همگی از این منظر قابل بررسی می باشد ..
  امروز ؛ « روز قدر » انقلاب اسلامی است . روز « تنزل ملائکه » بر این امت مومن و قهرمان است ... امتی که خدا اراده نموده ، آنان را اسوه ، نمونه و پیشوای متقیان در دنیا قرار بدهد .. « وجعلکم للمتقین اماما .. »
  ملتی از « قبیله ی عشق » که نوید بخش و الهام بخش پیروزی های بزرگ برای سایر ملل و جوامع اند ..


  « "عید" ، بر عاشقان مبارکباد .. عاشقان ؛ "عیدتان" مبارکباد .. »

  لطفا از حامد زمانی هم بنویسید. راهپیمایی رفتید؟کیا رفتن .عکسا وچیزایی رو که دیدن بذارن
  پاسخ:
  جای شما خالی ما رفتیم ولی از ازدحام جمعیت له شدیم !
  عاشقتم ایران اسلامی .ایران پاکم .وطنم
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  دیروز تو خیابون یکی دستشو جلوی من دراز کرد و ازم پول خواست گفت 6 تا بچه دارم و حالا زنم مریض شده پول ندارم بهم کمک کن خدا اون دنیا بهت میده!!!
  بهش گفتم خدا بخشنده تر هستش یا من؟ گفت خدا، گفتم روزی رو خدا میده یا من؟ گفت خدا، گفتم وقتی بچه آوردی با من مشورت کردی؟ جوابی نداشت.
  بهش آدرس خونه خدا یعنی مسجد رو دادم و بهش گفتم تو که الان نیاز داری خدا نیست از کجا معلوم که اگه من بهت کمک کردم خدا اون دنیا بهم کمک می کنه؟ اگه وعده ای در کار هست باید اینجا ببینیم نه اون دنیا!!!
  خواستم اینو بنویسم به همه اونهایی که فکر می کنن روزی رو خدا می ده!!! روزی رو خدا میده در این هیچ شکی نیست ولی رفاه رو کی میده؟ روزی یعنی خوردن برای زنده ماندن ولی رفاه یعنی زندگی کردن! فرقش در اینجا خلاصه شده.
  ممنونیم از *** ***** ** * ******* * ****** *** ***** ***ر که اینها رو به بچه های دهه شصت یاد دادن البته نه با زبان بلکه با عمل، ممنونیم ازت ***** که حیاط های بزرگ و شادی رو ازمون گرفتی و به جاش ما رو تو آپارتمانها حبس کردی! ممنونیم ازت که با افزایش بی رویه نسل نشون دادی که ارزش مادی انسان چقدر می تونه بیاد پایین، ممنونیم ازت به خاطر همه سختی هایی که در دوران کودکی و جوانی کشیدیم و حالا حالا از شر افکار شیطانیت خلاص نخواهیم شد ممنونیم ازتون که نشون دادین چه جوری میشه سن ازدواج رو بالا برد ممنونیم ازتون که نشون دادین چه جوری میشه از ارومیه تا هامون خشک کرد ممنونیم ازتون که نشون دادین شیعه در اصل شیره ای بوده بر سر مردم ولی من خودم عقل دارم و بهتر میدونم صلاحم چی هستش بهتره شما فسفرهای مغزتون رو نگه دارید برای کارهای مهمتر!!!
  ازتون هیچوقت نمی گذرم البته بخشش نکردن من هیچ کمکی به حال خودم نمی کنه چرا که دیگه من نمی تونم دوباره بچه بشم دوباره جوان بشم دوباره برم کار کنم دوباره زندگی خودم رو بسازم برای اینکه این تنها فرصت من برای زندگی کردن بود که شماها با بی فکری ازمون گرفتی!
  پی نوشت: اینو ننوشتم که بگم من طرفدار رضا پالان و توله اش هستم اینو نوشتم که بگم من مخالف بزرگترین کلاهبردار قرن هستم ****** ***** هستش.
  پاسخ:
  مشکل از اونجایی شروع شد که  ما ایرانی ها به طمع غنایم سنگر کار و تلاش و رو رها کردیم و پی استراحت رفتیم ! از ماست که بر ماست
  درود و تبریک فراوان من کشورم را فارغ از همه ی اختلافات دوست دارم من وطنم را دوست دارم
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
  یاد سرود های انقلابی که توی دوران مدرسه همخوانی می کردیم، بخیر. یاد بچگی ها بخیر. . . ..

  خدمت خانم صامتی عزیز سلام:
  من اون یلدایی هستم که همیشه براتون کامنت میذارم و موضوع *اسرار زندگی مجردی مان را به نامزدمان بگوییم یا نه؟ * رو براتون ارسال کردم. و مطمئن هستم که با کامنت های جنجالی خودم ( مثلا تایید ازدواج موقت) معرف حضور شما و شایدم خیلی های دیگه هستم. توی همین پست *و خدا بزرگتر از آن است که وصف شود* یه نفردیگه به اسم یلدا اولین کامنت رو گذاشته که اون ، من نیستم . برای اینکه هویت واقعی من برای شما مشخص باشه از این به بعد بجای ایمیل ساختگی بالا از آدرس ایمیل اصلی خودم استفاده می کنم باعنوان: ****************************** ****** ****
  خیلی از شما متشکرم.
  پاسخ:
  سلام عزیز دلم بامد اد خوش 
  یقین داشتم که به عمد نام یلدا را انتخاب کردند که ایجاد تشنج کنند . می بینی عزیز !حتی با این رسانه ی کوچک هم نا مهربانند !
  به همین جهت از همه ی همراهان تقاضا می کنم با نام کاربری خاص و ایمیل پیام بگذارند البته توجه بفرمایید که تنها نام شما برای مخاطبان نمایش داده می شود و آدرس ایمیل شما محفوظ است. یلدا جان ترانه ای هم که پیشنهاد داده بودی شنیدم چه موسیقی زیبایی و چه قصه ی پر غصه ای ! 
  فردا 35 امین 22 بهمن هم از انقلاب می گذرد و ذهنم در گیر که چه بنویسم و چه بگویم .از نوشتن لبریزم ولی به جای نوشتن خیره می شوم و بغض می کنم   ای کاش ما هم در اولین 22 بهمن بودیم ای کاش ما هم آن شوق را آن سرخوشی و مستی را آن ذوب شدن در حقیقت را در یافته بودیم و این روزها و شب ها چه قدر سخت می گذرد 
  قصد داشتم مطلبی بنویسم ولی نگرانم که شیرینی 22امین  روز از بهمن تلخ شود 
  دستم به قلم هم نمی رود ...
  باسلام وتبریک به مناسبت روزخدا،روزبیست ودوی بهمن؛

  "خدا"بزرگترازآن است که وصف شود،

  و"ملتی" که تکیه گاهش چنین " خدای بزرگی " است،ازهیچ کس وهیچ قدرتی
  نمی ترسد.
  دربیست ودوی بهمن 57،این مردم به رهبری حضرت امام وبا"دستان خالی" وفقط وفقط با"توکل واعتماد" به خدای مقتدر ومهربان،توانست دربرابر"تمام قدرت" هایی که ازرژیم شاهنشاهی پهلوی حمایت می کردند،"بایستد وپیروز"شود.
  درهشت سال جنگ تحمیلی هم ملت ایران مستحکم ومصمم،درمقابل ارتش صدام وتمام حامیانش قدعلم کردونگذاشت حتی "یک وجب " ازخاک میهن عزیزمان به دست دشمن بیفتد.
  بعدازپایان جنگ تحمیلی،درهر میدان که لازم بوده این مردم درصحنه حاضرشدندوازانقلاب ونظام جمهوری اسلامی "دفاع "کردند.

  فردا روز اثبات" ادعای وطن دوستان حقیقی" است،

  فردا روزاثبات "عشق واقعی به میهن" عزیزمان -ایران- است،

  فردا روز"عزت مردم" است،

  فرداروز "اقتدار مردم" است،

  فرداروز "سیه روزی "مدعیان دروغین "وطن پرستی" است،

  فردا روز "ذلت "افراد"حقیری" است که که "ملت ایران" را "مثل خود "حقیر می دانندوحقیر می خواهند،

  فردا روز "حقارت" آمریکا واسراییل است،


  فرداروز"اسلام "است،

  فردا روز"ایران" است،

  فرداروز"مردم" است ، "روزخدا است"

  وذکرهم بایام الله. . .

  پاسخ:
  سلام و احترام و تبربک 
  فردا روز ایران است...
  فردا جای منم شعار بده، فقط مواظب باش که همه گزینه ها روی میزه!

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">